Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel

Eemmeer 15 B 1509 GL Zaandam

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de verantwoording van de eindopbrengsten maken we gebruik van de Cito eindtoets.

Hieronder ziet u de scores van de verschillende jaren. We scoren meestal op de inspectienorm. 

We werken met een verbeterplan om de opbrengsten te verhogen.

Verder geldt dat er tijdens de Cito eindtoets een aantal leerlingen van onze school niet mee tellen in de schoolscore in verband met de volgende criteria: -beperkte cognitieve capaciteiten;-instroom in de leerjaren 7 of 8 (<2 jaar onderwijs op onze school). 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school maakt onder andere gebruik van de toetsen van CITO (LOVS het leerlingvolgsysteem). Deze toetsen worden afgenomen in de leerjaren 3 tot en met 8. In elk leerjaar zijn er twee momenten waarop de toetsen worden afgenomen: januari, de M-versie, en in juni de E-versie. Daarnaast worden er ook in de groepen 3 tot en met 8 toetsen van de methodes afgenomen. Bij de groepen 1/2 wordt er gebruikt gemaakt van het volgsysteem Kijk! en toetsen op het gebied van de lees- en rekenvoorwaarden.

Onze school gebruikt deze toetsen om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen. Dat doen we door de toetsen te analyseren en te evalueren op individueel, groeps- en schoolniveau.  

De analyse hiervan gebeurt twee keer per jaar op teamniveau. Daarnaast worden de resultaten ook geanalyseerd in de werkgroepen Lezen, Spelling en Rekenen en tijdens de leerling besprekingen met de leerkracht en de intern begeleider zodat per groep wordt maar ook per leerling wordt gekeken naar de resultaten. Verder wordt er in de datateams gesproken over de methode gebonden toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 krijgen elk schooljaar een advies voor een vervolgschool. Dit advies wordt zorgvuldig met elkaar, met de ouders en het kind besproken. Het advies komt tot stand door gebruik te maken van de Citotoetsen van de voorgaande jaren, de NSCCT, de Cito eindtoets en de bevindingen van de leerkracht en ouders.

Het is voor iedereen van belang dat het kind een advies krijgt wat op dat moment het best passend is. De uitslag van de Cito-eindtoets kan aanleiding geven voor een heroverweging. Per schooljaar kan de samenstelling van een groep verschillen. In het kader van Passend onderwijs zal dit steeds meer duidelijk worden. Dit is dan ook terug te zien in de uitstroomcijfers.

Als school zijn we er trots op dat weinig kinderen van onze school afstromen. Dit betekent dat onze adviezen aan het eind van groep 8 passend waren en kinderen conform het advies presteren. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In een positief pedagogisch klimaat kan een kind zich optimaal ontwikkelen in een omgeving waarin het zich veilig en vertrouwd voelt. Dan kan het zichzelf zijn en zich uiten. Dit levert een kind positieve ervaringen op, waardoor hij zelf vertrouwen krijgt.

Op De Vuurvogel kenmerkt het pedagogisch klimaat zich door:

* Een veilige omgeving voor kinderen waarin ze vertrouwen in elkaar en de wereld kunnen hebben.

* Kinderen leren met elkaar samen te werken en te leren

* Ze leren omgaan met hun eigen emoties en met die van anderen.

* Ze leren open te staan voor verschillen en deze te accepteren, respecteren en waarderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijk voor elkaar
  • Democratisch burgerschap
  • Open staan voor verschillen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2015 hebben wij het basistoezicht van de inspectie mogen ontvangen. Iets waar we blij mee zijn.

Vorig jaar zijn we als school bezocht in het kader van het thema onderzoek Dyslexie. Daaruit bleek dat wij als school goed vormgeven aan ons leesonderwijs en het omgaan met leerlingen met leesproblemen en dyslexie.

Terug naar boven