OBS Over de Brug locatie Hannie Schaft

Boerenpad 22 1506 HK Zaandam

Schoolfoto van OBS Over de Brug locatie Hannie Schaft

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

OBS Hannie Schaft streeft ernaar dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. 

Het streefdoel voor de Cito is een score die mag verwacht worden op basis van de gemiddelde schoolpopulatie.

Van jaar tot jaar wisselen de groepen in samenstelling en aanleg van leerlingen. De uitstroom naar het voortgezet onderwijs is voldoende. Zie schoolgids op website.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school observeert kleuters met LVS Looqin.

Leerlingen van groep 3 t/m 8 maken natuurlijk alle methodetoetsen en toetsen in Snappet.

2 x per schooljaar worden de Cito toetsen afgenomen voor lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen.

Het geautomatiseerde rekenen toetsen we met de Bareka toets.

Leerlingen in groep 8 maken de digitale eindtoets Cito.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school bestaat uit de twee locaties: Obs Hannie Schaft en Obs In 't Veld.
Omdat de populaties van de beide locaties verschillen beoordeelt de inspectie beide locaties apart.

Terug naar boven