RK Basisschool de Rietvink

P.A. van Meverstraat 3 1507 XE Zaandam

  • Op ons natuurschoolplein is genoeg te beleven: groep 1/2 speelt iedere dag twee keer buiten, de groepen 3 t/m 8 iedere dag 45 minuten.
  • In groep 1/2, maar ook nog in groep 3, staat spel centraal in onze visie op leren.
  • De verwerking van rekenen gebeurt vanaf groep 5 digitaal. De kinderen werken bij de andere vakken nog veelal met boeken en schriften.
  • Projecten met daarin verwerkt techniek is één van onze speerpunten. Onze collega Jaap van Velzen is sinds 2020-2021 onze techniekspecialist.
  • Brede vorming wordt bij ons gerealiseerd in bijvoorbeeld de talentencircuits, kinderen komen in aanraking met allerlei disciplines.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

U kunt op deze pagina ook de uitstroom van de afgelopen jaren vinden. Meer informatie over ons beleid 'van PO naar VO' vindt u in onze schoolgids.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het leerlingvolgsysteem is bedoeld om systematisch de ontwikkeling en vorderingen van elke leerling te kunnen volgen en om te beoordelen of het onderwijs het gewenste resultaat heeft (leerrendement). Van ieder kind wordt na aanmelding op onze school een (digitaal) leerling-dossieraangelegd. Het dossier bevat onder meer gegevens over het functioneren van het kind, toetsuitslagen, observatielijstenen verslagen van besprekingen met ouders.
- Bij de verschillende vakken worden toetsen afgenomen ter afsluiting van een hoofdstuk of blok.
- Er worden observaties gedaan.
Op basis van bovenstaande twee dingen kunnen we besluiten het aanbod in een les voor een kind of subgroep aan te passen. Dit wordt vastgelegd in het groepsplan.

Daarnaast nemen we een aantal CITO-toetsen af:
- Drieminutentoets voor tempo lezen (groep 3 t/m 8)
- Begrijpend Lezen (groep 3 t/m 8)
- Spellingsvaardigheid (groep 3 t/m 8)
- Rekenen en wiskunde (groep 3 t/m 8)
- Eindtoets (groep 8)
Ook wordt de NSCCT (NietSchoolse Cognitieve Capaciteiten Test) afgenomen vanaf groep 5 t/m 8. Hieruit komt een getal, wat we noemen 'het leerpotentieel'. Meestal is dit een bevestiging van wat de kinderen laten zien in de citoresultaten, de lessen en de methodegebonden toetsen. Als het getal van de NSCCT hoger is dan de opbrengsten bij ons op school, bespreken we de leerling in de leerlingbespreking (zie hieronder).

Naast toetsing worden de kinderen besproken:
- Tijdens groepsbesprekingen: de groepsleerkrachten bespreken met de intern begeleider de leerlingen van de groep, de resultaten en de groepsprocessen.
- Tijdens de leerlingbesprekingen: indien nodig worden individuele leerlingen in het Intern Ondersteuning Team (IOT) besproken (bestaande uit de intern begeleiders ende directeur en leerkracht)
- In het Extern Ondersteuning Team (EOT). Dit team bestaat uit bovenstaande personen en een orthopedagoog, ouders en indien nodig andere vertegenwoordigers van externe instanties.

De toetsopbrengsten (en andere bouwbrede onderwerpen) worden tevens besproken in de datateams (groep 1/2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8). Hier worden lessen besproken en ideeën voor verbetering geopperd, groepsplannen bij elkaar bekeken, 'good practices' gedeeld en opbrengsten geanalyseerd. Dit alles o.l.v. onze bouwcoördinatoren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom is passend bij de schoolpopulatie.
De uitstroom 2016-2017 is nog niet beschikbaar op scholen op de kaart; u kunt deze hier bekijken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Rietvink is een Vreedzame School. De doelstelling van de Vreedzame School is dat iedereen zich binnen de school (leerkrachten, kinderen en ouders) zich verantwoordelijk voelt voor een goede, positieve sfeer. We werken aan een school waar het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen toeneemt.
- Er worden groepsvergaderingen gehouden
- Er is een leerlingenraad ingesteld
- Er is sprake van betrokkenheid op elkaar
- We leren kinderen hun conflicten zelf op te lossen. 
- We hebben mediatoren: dit zijn kinderen uit de bovenbouw die hiervoor geselecteerd zijn en opgeleid.

De Vreedzame School biedt voor iedere groep een lessenserie, die we gebruiken als kapstok. Het gaat erom, dat hetgeen aangeboden wordt in de lessen, toegepast wordt in elke situatie.

U kunt ook een kijkje nemen op de website: www.devreedzameschool.nl of de pagina van de vreedzame school op onze website.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig leef- en leerklimaat
  • Iedereen is welkom
  • Iedereen is gelijkwaardig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2016 zijn we bezocht door de inspectie. Dit bezoek is met een voldoende beoordeeld.

Op 30 maart 2017 komt de inspectie opnieuw, om de geplande verbeteringen van november 2016 te bekijken en naar het onderdeel 'bildung' op onze school. De rapportage van deze dag volgt.

Terug naar boven