RK Basisschool de Rietvink

P.A. van Meverstraat 3 1507 XE Zaandam

  • We zijn een school met onderwijs en opvang in één (in samenwerking met BSO De Paltrok).
  • Op ons natuurschoolplein is genoeg te beleven: groep 1/2 speelt iedere dag twee keer buiten, de groepen 3 t/m 8 iedere dag 45 minuten.
  • In groep 1/2, maar ook nog in groep 3, staat spel centraal in onze visie op leren.
  • De verwerking van rekenen gebeurt vanaf groep 5 digitaal. De kinderen werken bij de andere vakken nog veelal met boeken en schriften.
  • Projecten met daarin verwerkt techniek is één van onze speerpunten. Onze collega Jaap van Velzen is sinds 2020-2021 onze techniekspecialist.

Het team

Toelichting van de school

Onderaan deze pagina kunt u een overzicht downloaden van onze personele bezetting.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof en/of ziekte is in de huidige tijd met het lerarentekort steeds lastiger te regelen. Ouders waarderen (zie resultaten tevredenheidsonderzoek 2018-2019) de manier waarop wij de vervanging in groepen zo vaak mogelijk weten op te vangen.
Dit doen we o.a. door:
- alle hulp (reïntegratie, zij-instromers, (LIO-)stagiaires, vrijwilligers) binnen de school welkom te laten zijn;
- anders te organiseren op de vrijdagen in de bovenbouw en zo een leerkracht 'vrij te spelen' voor andere taken of opvang.
- een stappenplan (de zgn. staffellijst) te hebben gemaakt binnen het team, om snel te kunnen handelen bij ziekte, verlof of andere afwezigheid. Alleen indien uiterste nood verdelen we een groep (4 t/m 8) voor een dag over andere groepen of sturen we een groep naar huis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in principe in een jaarklassensysteem, waar ook combinatiegroepen toe behoren.
We hebben binnen onze school met drie dingen te maken:
- werken met jaarklassen en combinatieklassen. We kijken dan welke kinderen het beste in een combinatiegroep passen. We proberen de voordelen van een combinatiegroep dan ook te benutten tijdens bv. instructies en projecten.
- kinderen die instructies volgen in een andere groep, bv. twee leerlingen in groep 7 die excelleren met het vak rekenen: zij volgen de instructie in groep 8.
- tijdens het talentencircuit (vrijdagmiddag, 3 blokken van 5 weken per jaar voor de middenbouw / maandag, hele jaar voor de bovenbouw) worden resp. groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8 gemengd.
- op woensdag organiseert de bovenbouw (groep 6 t/m 8) anders dan voorgaande jaren. De vijf leerkrachten geven na 10.00u een ander vak en dit draait door volgens het VO-systeem: Engels, begrijpend lezen, gym en geschiedenis/aardrijkskunde.

Sinds het schooljaar 2019/2020 hebben wij de inzet van onze leerkracht bewegingsonderwijs uitgebreid naar twee lessen bewegingsonderwijs door de vakleerkracht voor alle groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Gedurende de hele week zijn leerkrachtondersteuners en/of onderwijsassistenten aanwezig.
Zij begeleiden bijvoorbeeld:
- Meertalige kinderen met woordenschatonderwijs;
- kinderen met dyslexie (extra leesbegeleiding);
- kinderen met leerachterstanden op het gebied van rekenen, taal of lezen;
Of zijn:
- inzetbaar voor kortdurende vervanging;
- in de pauzes buiten t.b.v. de pauzes van de leerkrachten.

We hebben twee intern begeleiders: Ingeborg Laanstra (groep 1 t/m 3) - twee dagen, Eugenie Galiart (groep 4 t/m 8) - anderhalve dag.

We vergaderen met het ondersteuningsteam (OT) en indien gewenst worden externen (Schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, psycholoog, etc) bij het ondersteuningsteam betrokken om mee te denken. De ouders van het kind dat besproken wordt zijn ook tijdens het OT uitgenodigd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Sinds schooljaar 2022-2023 werken we met een vernieuwde ondersteuningsstructuur, behorend bij onze jaar- en professionaliseringsplan 2022-2023. Dit borgen we verder in 2023-2024 en krijgt een plek in de nieuwe koers 2024-2028.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven