Christelijke Basisschool Tamarinde

Schaarsven 2 A 1504 AS Zaandam

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Tamarinde

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op twee momenten worden de CITO toetsen afgenomen: in januari en mei. In februari en juli worden door het hele team de resultaten van deze toetsen op school- groeps- en leerling niveau geanalyseerd en vergeleken met de van tevoren opgestelde verwachtingen. Op basis van groeps- en leerling besprekingen wordt gekeken wat de groep als geheel en leerlingen individueel nodig hebben om de einddoelen van dat leerjaar te behalen. Extra ondersteuning in de vorm van leerkrachtondersteuners worden indien nodig ingezet voor rekenen, taal, spelling en lezen.

Daarnaast wordt er tweemaal per jaar, in oktober en maart, de methodetoetsen op groepsniveau geanalyseerd tijdens datateam in de bouwvergadering. De resultaten op de methodetoetsen worden geanalyseerd en vergeleken met de gestelde doelen. Eventueel wordt er een intensiever of verdiepend aanbod voor de groep/leerling opgesteld.

De sociaal- emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid wordt tweemaal per jaar gemeten middels ZIEN. Via leerling vragenlijsten en observatieformulieren door de leerkracht ingevuld wordt op school-, groeps- en leerlingniveau een analyse gemaakt en indien nodig interventies opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven