Christelijke Basisschool Tamarinde

Schaarsven 2 A 1504 AS Zaandam

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Tamarinde

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

CBS Tamarinde kan een beroep doen op de invalpool met leraren van de eigen stichting, te weten Agora Support. Vanwege het lerarentekort is de invalpool doorgaans leeg en gaat de school creatief om met lesuitval. Enkele mogelijkheden zijn: leraren werken een dag extra, inzet leraarondersteuner. In geval van meerdere afwezige personeelsleden maakt de school gebruik van een roulatiesysteem per bouw. De leraren uit de betreffende bouw werken afwisselend in de eigen groep en in de groep van de afwezige collega. De lesuitval wordt hierdoor beperkt tot maximaal een dag per week per groep en voorkomt langdurig lesuitval in dezelfde groep. Leerlingen van ouders die echt niet thuis opgevangen kunnen worden in geval van lesuitval, worden verdeeld over de overige groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de hoofdlocatie zijn de kleutergroepen samengestelde groepen bestaande uit leerlingen uit groep 1-2. Daarnaast zijn er in de middenbouw een aantal samengestelde groepen (2) en voor het merendeel leerstofjaarklassen. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen per leerjaar.

Op de dependance zijn alle zes groepen samengesteld. Hierdoor kan de school alle acht leerjaren aanbieden op dezelfde locatie.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderscheidend zijn wij in de onderbouw doorkinderen spelend te laten leren. Door spelen en onderzoeken te combineren met veel mondelinge taal ontwikkelen kinderen vaardigheden die zij gedurende hun hele schoolperiode kunnen gebruiken. We geloven namelijk dat het vroeg en intensief investeren in de taalontwikkeling ten goede komt aan de ontwikkeling van elk kind. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elk schooljaar plannen we blokken van vier themaweken. Alle vakken worden rond dit thema aangeboden. In elk thema is er extra veel aandacht voor taal en woordenschat. In deze themaweken wordt er ook extra aandacht besteed aan vaardigheden en talenten op het gebied van creativiteit, drama, wetenschap & techniek etc. Kinderen krijgen op de Tamarinde wekelijks muzieklessen waarin zij gestimuleerd worden om hun muzikaliteit in te zetten. Door Vreedzame School leren kinderen oog en oor te hebben voor mensen om zich heen, zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf, de ander en de school. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Momenteel zijn wij bezig met een update van het Schoolondersteuningsprofiel.

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van uitdagend onderwijs en bieden extra ondersteuning wat betreft taal en woordenschat. We werken met een rijk taalaanbod, dit komt tot uiting in een doorlopende leerlijn woordenschat en begrijpend luisteren/lezen. In de groepen 3 en 4 is er extra aandacht en aanbod voor woordenschat middels de taalklas. In de peuterspeelzaal en de groepen 1-4 wordt er gewerkt met de Taaltas en Logo 3000.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven