Openbare Basisschool Et Buut

Anna de Waalstraat 17 1506 WW Zaandam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Et Buut
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Et Buut
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Et Buut

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De basisscholen in Zaanstad doen mee aan de CITO-eindtoets. Naar de inspectie toe verantwoorden we ons met de CITO-eindtoets voor de eindresultaten. Dat doen we ook met de groep 8 CITO toetsen voor Rekenen&Wiskunde en begrijpend lezen.

Voor het verwijzen van leerlingen naar het voortgezet onderwijs gebruikt de school de gegevens van het leerlingvolgsysteem van de school: wat heeft het kind de afgelopen jaren aan ontwikkeling laten zien. Op basis van deze informatie wordt door de school een advies geformuleerd voor het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om het onderwijsaanbod te evalueren en de onderliggende vaardigheid van de leerlingen te meten, nemen we methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen af. Door de resultaten op de toetsen te analyseren en te interpreteren, verzamelen we informatie om het onderwijsaanbod te verbeteren.
De leerkrachten analyseren methodetoetsen in het paralleloverleg en evalueren hun interventies.

Op schoolniveau evalueren we de acties en analyseren we de resultaten na de afname van de Cito-toetsen. Bij het analyseren kijken we naar de midden- en eindopbrengsten van de Cito-toetsen en naar de resultaten van de Centrale eindtoets (groep 8). Daarbij maken we gebruik van de managementoverzichten vanuit Esis, de behaalde en verwachte referentieniveaus vanaf eind leerjaar 6 en de gegevens vanuit de Centrale eindtoets.

De toetsgegevens worden op verschillende niveaus geanalyseerd. De analyse op schoolniveau wordt gedaan door het Zodi (zorgcoördinatoren en directie) en besproken in het specialistenteam (specialisten, zorgcoördinatoren, directie).
Tijdens een teamvergadering/studiedag worden de resultaten en analyses besproken en worden verbeteracties opgesteld.
De leerkrachten analyseren de resultaten op groeps- en leerlingniveau direct na het afnemen van de toetsen. Dit wordt gedaan tijdens een paralleloverleg/teamvergadering  waarbij de zorgcoördinatoren kunnen aansluiten.
Tijdens het parallelanalyseoverleg worden verbeteracties opgesteld. De groepsanalyses en verbeteracties worden samen met de schoolanalyse besproken op een teamvergadering/studiedag.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

OBS et Buut is trots op de uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
Het gaat de school erom de kinderen op de juiste plek in het vervolgonderwijs te krijgen, niet te hoog en niet te laag.
Daartoe volgt OBS et Buut de leerlingen gedurende minimaal drie jaren in het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS et Buut heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs.
Dit betekent dat de resultaten van de school jaarlijks gevolgd worden, maar dat de school slechts een keer in de 4 jaar bezocht hoeft te worden.

Terug naar boven