Openbare Basisschool Herman Gorter

D. Doniastraat 18 1501 TX Zaandam

  • Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met tablets via de methode Snappet.
  • Twee kleuters leren samen op de ipad
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Herman Gorter
  • Rapportgesprek met kind en ouder. Vooraf thuis voorbereid. Kind eigenaar van leerproces.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De basisscholen in Zaanstad hebben in 2015 voor het eerst meegedaan aan de CITO-eindtoets. Voor het verwijzen van leerlingen naar het voortgezet onderwijs gebruikt de school het leerlingvolgsysteem van de school en de bevindingen van de leerkrachten: wat heeft het kind de afgelopen jaren aan ontwikkeling laten zien. Op basis van deze informatie wordt door de school een advies geformuleerd voor het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om het onderwijsaanbod na een halfjaarlijkse periode te evalueren en de onderliggende vaardigheid van de leerlingen te meten, nemen we methode gebonden en methode-onafhankelijke toetsen af. Door de resultaten op de toetsen te analyseren en te interpreteren, verzamelen we informatie om het onderwijsaanbod te verbeteren. Bij het starten van het analyseren van resultaten kijken we zo objectief mogelijk naar de leerling resultaten. De Herman Gorter analyseert de toets gegevens op verschillende niveaus: leerling niveau, groepsniveau en schoolniveau. De analyse is opgezet door het kwaliteitsteam en wordt besproken met het team. De analyses worden besproken op de teamvergadering om er vervolgens acties aan te koppelen. De acties worden geëvalueerd n.a.v. de EIND Cito’s 2017/2018.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Deze cijfers zijn niet compleet en zullen spoedig worden aangepast.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De schoolresultaten worden jaarlijks als voldoende beoordeeld door de inspectie. Ook na het uitgebreide inspectieonderzoek in januari 2013 heeft de school wederom het vertrouwen van de inspectie gekregen.

Terug naar boven