Basisschool De Torenberg

Brouwerijstraat 5 4543 CX Zaamslag

  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsing en pedagogisch klimaat.

In onze school volgen de leerkrachten systematisch de ontwikkeling van met name de basisvaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling en signaleren problemen hierin tijdig. Tweemaal per jaar -na de afname van de CITO M en E toetsen- worden de gegevens van de kinderen geanalyseerd door de leerkrachten. Samen met de intern begeleider stelt de leerkracht dan acties op om het onderwijs aan de behoeften van de leerlingen aan te passen. In de weekplanningen worden daarna de doelen per vakgebied en per niveau geclusterd en worden er acties aan gekoppeld. Die acties bestaan bijvoorbeeld uit aanpassingen in de klas of buiten de klas, zoals verlengde instructie of extra oefenstof. Daarnaast zijn er acties mogelijk op het gebied van aandacht of op sociaal emotioneel gebied.

Een goed pedagogisch klimaat is de basis voor leren en resultaten. Een positieve en ontspannen sfeer zorgt voor veiligheid en rust. Wij stemmen het onderwijs af op individuele mogelijkheden en interesses van kinderen, waardoor ze intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, zich ontwikkelen en optimale resultaten behalen. Door het stellen van doelen en deze zichtbaar te maken, dagen we onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. We maken kinderen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.

In ons Ondersteuningsplan, staat onze zorg uitgebreid omschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep zeven krijgen de ouders tijdens het oudercontact een voorlopig schooladvies. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de verschillende Cito-toetsen en de Entreetoets. In februari worden de schooladviezen voor de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan geformuleerd en besproken met leerlingen en ouders. Deze advisering verloopt via een zorgvuldig proces waarbij de groepsleerkrachten van 8 en de intern begeleider betrokken zijn. Bij iedere leerling wordt een zorgvuldige afweging gemaakt en een advies geformuleerd op basis van resultaten, sociaal- emotionele ontwikkeling, werkhouding en motivatie. Als de resultaten van de Centrale Eindtoets hoger uitvallen dan het schooladvies, dan zal er een heroverweging plaatsvinden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft onze school bezocht in 2016. Er is toen een basisarrangement toegekend.

In november 2019 is een controle op bestuursniveau bij Probaz geweest, er werd gekeken naar 'zicht op de ontwikkeling van het kind'. In het kader van dit onderzoek hebben ze ook de Torenberg bezocht. Ze waren zeer tevreden, samen met de inspecteur bespraken we onze verdere ambities en ontwikkelingsmogelijkheden.

Terug naar boven