Basisschool De Torenberg

Brouwerijstraat 5 4543 CX Zaamslag

Schoolfoto van Basisschool De Torenberg

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsing en pedagogisch klimaat.

In onze school volgen de leerkrachten systematisch de ontwikkeling van met name de basisvaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling en signaleren problemen hierin tijdig. Tweemaal per jaar -na de afname van de CITO M en E toetsen- worden de gegevens van de kinderen geanalyseerd door de leerkrachten. Samen met de intern begeleider stelt de leerkracht dan acties op om het onderwijs aan de behoeften van de leerlingen aan te passen. In de weekplanningen worden daarna de doelen per vakgebied en per niveau geclusterd en worden er acties aan gekoppeld. Die acties bestaan bijvoorbeeld uit aanpassingen in de klas of buiten de klas, zoals verlengde instructie of extra oefenstof. Daarnaast zijn er acties mogelijk op het gebied van aandacht of op sociaal emotioneel gebied.

Een goed pedagogisch klimaat is de basis voor leren en resultaten. Een positieve en ontspannen sfeer zorgt voor veiligheid en rust. Wij stemmen het onderwijs af op individuele mogelijkheden en interesses van kinderen, waardoor ze intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, zich ontwikkelen en optimale resultaten behalen. Door het stellen van doelen en deze zichtbaar te maken, dagen we onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. We maken kinderen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.

In ons Ondersteuningsplan, staat onze zorg uitgebreid omschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep zeven krijgen de ouders tijdens het oudercontact een voorlopig schooladvies. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de verschillende Cito-toetsen en de Entreetoets. In februari worden de schooladviezen voor de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan geformuleerd en besproken met leerlingen en ouders. Deze advisering verloopt via een zorgvuldig proces waarbij de groepsleerkrachten van 8 en de intern begeleider betrokken zijn. Bij iedere leerling wordt een zorgvuldige afweging gemaakt en een advies geformuleerd op basis van resultaten, sociaal- emotionele ontwikkeling, werkhouding en motivatie. Als de resultaten van de Centrale Eindtoets hoger uitvallen dan het schooladvies, dan zal er een heroverweging plaatsvinden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven