Basisschool De Torenberg

Brouwerijstraat 5 4543 CX Zaamslag

  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze scholengroep wordt gebruik gemaakt van een vervangingsprotocol.
Bij vervanging in verband met verlof of ziekte proberen we altijd eerst extra onderwijskrachten in te zetten voor die klas. Daarna kijken we of groepen opgesplitst kunnen worden en verdelen we de kinderen over de andere groepen.
We streven er naar om geen kinderen naar huis te moeten sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het lesgeven op de Torenberg is gebaseerd op het handelingsgericht werken (HGW) en het opbrengstgericht werken (OGW). We sluiten aan bij de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onze instructie is gericht op het overbrengen van informatie en het ontwikkelen van vaardigheden, hiervoor gebruiken we het IGDI-model. Vanuit dit model hanteren we de volgende stappen:

- Gezamenlijke start van de les met het ophalen van voorkennis;

- Interactieve instructie en begeleid inoefenen, Plusleerlingen kunnen evt. al starten;

- Zelfstandig Werken door het grootste deel van de groep en Verlengde Instructie aan de zwakkere leerlingen;

- Evalueren en afsluiten van de les.

Groepsverdeling en bemensing in schooljaar 2021/2022: 

groep 1/2a      : juf Lieke ± 17 leerlingen

groep 1/2b      : juf Evelien ± 21 leerlingen

groep 3           : juf Chantal (ma, di, wo, do) / juf Marinka (do en vr) ± 26 leerlingen

groep 4           : juf Mieke (di, wo, do, vr) / juf Marinka (ma) ± 23 leerlingen   

groep 5           : juf Marjo (ma, di, wo) en juf Amber (do, vr) ± 19 leerlingen

groep 6           : juf Sarina ± 25 leerlingen  

groep 7          : juf Kim v. Os ± 18 leerlingen   

groep 8           : juf Marjolein (di, wo, do, vr) en juf Nelleke (ma) ± 18 leerlingen  

Juf Kim du Puy is als directrice aanwezig op ma, wo, do en vr.

Juf Nelleke vervangt het eerste half jaar juf Marjolein in groep 8 en werkt de andere uren als intern begeleider. 

Meester Hamelink vervangt voor het zwangerschapsverlof van juf Marjolein op dinsdag en woensdag.

Juf Corien, juf Noëlla en juf Diana, onze onderwijsassistentes, ondersteunen dagelijks de leerkrachten. Op woensdagen geeft juf Sophie gymles.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de speel- en werkles komen al spelend alle onderdelen aan bod. De voorbereidende taal- en rekenactiviteiten in de kring worden hier ook spelenderwijs nog eens verwerkt.  


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 5, 6, 7 en 8 hebben alle kinderen een Chromebook tot hun beschikking. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij vinden dat ieder kind zo nog beter op zijn of haar eigen niveau kan werken. Wel maken we bij elk vakgebied een overweging in gebruik van schrift, Chromebook of een combinatie hiervan. 

Tussen de middag hebben ze een half uur pauze waarin ze eten en drinken en een rustmoment hebben. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Torenberg beschikt ook over een Schoolondersteuningsplan, dit plan is onder de kop 'tussentijdse resultaten' toegevoegd. Hierin staat uitgebreider omschreven hoe de zorg op school geregeld is.      

CBS De Torenberg is een school voor de kinderen die in Zaamslag en omgeving wonen. Naar school kunnen gaan in je eigen woonomgeving zien we als een belangrijke voorwaarde om op te kunnen groeien in een gemeenschap waar we elkaar kennen en gekend worden. Als opdracht zien we dan ook dat we ons zoveel mogelijk specialiseren in de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. We proberen zelf uit te dragen dat “iedereen anders is” en vragen ook aan onze leerlingen om zoveel mogelijk het perspectief van de ander mee te nemen in het omgaan met de ander.
Voor NT2 kinderen is het mogelijk om een aantal dagdelen taallessen te volgen op het Taal Expertise Centrum (TEC) in Terneuzen. Vervoer wordt dan door school geregeld.                                   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met Kindcentrum Juultje Zaamslag. Samen werken we vanuit een clusterplan en overleggen minstens twee keer per jaar inhoudelijk met de kleuterjuffen en pedagogisch medewerkers. Beide partijen gebruiken het observatieprogramma "KIJK" voor het bijhouden van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar. Er wordt - na toestemming van ouders - gezorgd voor overdracht van gegevens op het moment dat kinderen overstappen van de voorschoolse opvang naar het Basisonderwijs.

Terug naar boven