Basisschool Teake Jan Roorda

Tjissema 6 9089 BG Wytgaard

  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda
  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda
  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2015-2016 zijn de eindopbrengsten voldoende. (Cito eindtoets)

In 2016-2017 zijn de eindopbengsten onvoldoende. (IEP eindtoets)

In 2017-2018 zijn de eindopbrengsten voldoende. (IEP eindtoets)

In 2018-1019 zijn de eindopbrengsten onvoldoende (IEP eindtoets)

In 2019-2020 is er door de Corona geen eindtoets afgenomen.

Het perspectief voor de huidige groep 8 op de eindtoets van dit jaar is gunstig gezien de resultaten op de recente leerlingvolgsysteem toetsen voor zowel begrijpend lezen als rekenen en wiskunde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 3 t/m 8 worden CITO-toetsen op het gebied van taal, lezen, rekenen en spelling afgenomen. De methode onafhankelijke toetsen worden (meestal) twee keer per jaar afgenomen en de resultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. In groep 6 en 7 wordt de CITO-entreetoets afgenomen. In groep 8 wordt de eindtoets van de IEP in april afgenomen.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt er in de groep 1 t/m 8 gebruik gemaakt van de signaleringstoets Sidi-3. Deze toets geeft de leerkracht handvaten om de “hoog” begaafde leerling te signaleren en hier hun handeling op af te stemmen. Er is op school een deelzorgplan excellent leren en “hoog” begaafdheid aanwezig.

We hebben te maken met een kleine school. Hierdoor moet je bij de gemiddelden van de resultaten rekening houden met het kleine aantal leerlingen in een groep. Individuele leerlingen kunnen de gemiddelde groepsresultaten sterk beïnvloeden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de ouders een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Naast de gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden ook de gegevens van de CITO-entreetoets, die de kinderen in groep 7 maken, hiervoor gebruikt. De kinderen van groep 8 maken de eindtoets van het IEP.  De resultaten van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 bepalen het advies voor het vervolgonderwijs. De IEP eindtoets kan een aanvulling zijn als er sprake is van een bespreeksituatie.

Voor de advisering naar en de plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt in Friesland de Friese Plaatsingswijzer gebruikt. Hierbij is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. Omdat de ontwikkeling van uw kind veel beter laat zien welke school bij hem of haar past dan één toetsmoment wordt de uitslag van de Cito-toets of de IEP toets alleen gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van het advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie constateerde op 10 februari 2015 dat de kwaliteit van het onderwijs op de Teake Jan Roordaschool van voldoende niveau is en heeft het basisarrangement toegekend. De school laat over het geheel een stabiel beeld  zien. Op één indicator na (analyse van de zorgbehoefte) zijn alle indicatoren dan ook van voldoende niveau. De eindresultaten zijn weliswaar voldoende maar net aan de ondergrens die de inspectie hanteert. Het perspectief voor de komende jaren lijkt gunstiger. De directeur zorgt voor een cyclisch proces van kwaliteitszorg met inbreng van alle leerkrachten. Het team is trots op de betrokkenheid bij elkaar en de gezamenlijke positieve inzet in het verandertraject.

Terug naar boven