Basisschool Teake Jan Roorda

Tjissema 6 9089 BG Wytgaard

  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda
  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda
  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2015-2016 zijn de eindopbrengsten voldoende. (Cito eindtoets)

In 2016-2017 zijn de eindopbengsten onvoldoende. (IEP eindtoets)

In 2017-2018 zijn de eindopbrengsten voldoende. (IEP eindtoets)

In 2018-1019 zijn de eindopbrengsten onvoldoende (IEP eindtoets)

In 2019-2020 is er door de Corona geen eindtoets afgenomen.

Het perspectief voor de huidige groep 8 op de eindtoets van dit jaar is gunstig gezien de resultaten op de recente leerlingvolgsysteem toetsen voor zowel begrijpend lezen als rekenen en wiskunde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 3 t/m 8 worden CITO-toetsen op het gebied van taal, lezen, rekenen en spelling afgenomen. De methode onafhankelijke toetsen worden (meestal) twee keer per jaar afgenomen en de resultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. In groep 6 en 7 wordt de CITO-entreetoets afgenomen. In groep 8 wordt de eindtoets van de IEP in april afgenomen.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt er in de groep 1 t/m 8 gebruik gemaakt van de signaleringstoets Sidi-3. Deze toets geeft de leerkracht handvaten om de “hoog” begaafde leerling te signaleren en hier hun handeling op af te stemmen. Er is op school een deelzorgplan excellent leren en “hoog” begaafdheid aanwezig.

We hebben te maken met een kleine school. Hierdoor moet je bij de gemiddelden van de resultaten rekening houden met het kleine aantal leerlingen in een groep. Individuele leerlingen kunnen de gemiddelde groepsresultaten sterk beïnvloeden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de ouders een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Naast de gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden ook de gegevens van de CITO-entreetoets, die de kinderen in groep 7 maken, hiervoor gebruikt. De kinderen van groep 8 maken de eindtoets van het IEP.  De resultaten van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 bepalen het advies voor het vervolgonderwijs. De IEP eindtoets kan een aanvulling zijn als er sprake is van een bespreeksituatie.

Voor de advisering naar en de plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt in Friesland de Friese Plaatsingswijzer gebruikt. Hierbij is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. Omdat de ontwikkeling van uw kind veel beter laat zien welke school bij hem of haar past dan één toetsmoment wordt de uitslag van de Cito-toets of de IEP toets alleen gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van het advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven