Basisschool Teake Jan Roorda

Tjissema 6 9089 BG Wytgaard

  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda
  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda
  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda

Het team

Toelichting van de school

De leerkrachten werken allemaal parttime. Dit heeft als gevolg dat er in alle combinatiegroepen twee leerkrachten werkzaam zijn. Door middel van goede mondelinge en schriftelijke overdracht en duidelijke afspraken te maken houden wij hier een vloeiende lijn in.

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid willen we de school open stellen voor stagiaires van verschillende opleidingen. De Pabo en de opleiding tot onderwijs assistent ligt daarbij het meest voor de hand. Daarnaast bieden we ook mogelijkheden voor de opleiding HBO-pedagogiek. De studenten voeren opdrachten uit die door de opleiding zijn opgedragen, maar wel zoveel mogelijk binnen ons eigen programma. Ouders worden op de hoogte gesteld als er een stagiaire of leraar in opleiding in de groep komt.

Daarnaast is er binnen de gemeenschap in Wytgaard een hoge betrokkenheid bij het onderwijs. Wanneer er een hulpvraag is vanuit school wordt hier vaak enthousiast en betrokken aan deelgenomen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek wordt, gaan we op zoek naar een vervanger. Hierbij hanteren we het stappenplan van de BMS. Mocht vervanging van de leerkracht, bij hoge uitzondering, toch niet lukken dan splitsen we de groep en verdelen we de kinderen over de andere groepen.

Binnen de Bisschop Möller Stichting hebben we een supportteam, een vaste poule met leerkrachten die flexibel inzetbaar zijn voor langdurige vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Teake Jan Roordaschool werken we in heterogene groepen. In de heterogene groepen zitten kinderen van aansluitende jaargroepen. De groep functioneert als één groep. De kinderen van verschillende jaargroepen zitten door elkaar in het lokaal. De lesstof van de leerjaren wordt zoveel mogelijk verbonden. Kinderen werken veel samen. De kinderen zijn het ene jaar de jongste in de groep, het andere jaar de middelste en of oudste van de groep. Het werken met heterogene groepen heeft veel voordelen. Het organisatiemodel maakt een intensieve samenwerking tussen leerkrachten mogelijk en noodzakelijk. Het samenwerkend leren wordt zo doorgetrokken in de hele school, bij kinderen en leerkrachten. Er is meer aandacht voor het individuele kind. De leerlijnen van de vakgebieden worden het uitgangspunt van het onderwijs, waardoor de doorgaande lijn beter bewaakt wordt.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met ingang van 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs  van kracht. Deze wet beoogt dat ouders het recht hebben om hun kind aan te melden op de school van hun eerste voorkeur. Scholen hebben een zorgplicht, dit betekent dat de school verantwoordelijk is voor het zoeken  naar een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen die op school worden aangemeld.  Dit passende onderwijsaanbod willen we bij voorkeur aanbieden op onze eigen school. In het school ondersteuningsprofiel staat beschreven hoe de basisondersteuning is op onze school. Ook is hier in welke expertise we hebben binnen de specifieke zorg.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven