Bonifatiusschool

Melchior Clantstrjitte 18 8551 NL Woudsend

Schoolfoto van Bonifatiusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Per jaar stromen er tussen de 3 en 15 leerlingen uit. We hebben te maken met groepen van sterk wisselende samenstellingen/aantallen. Over het algemeen stromen de kinderen op onze school hoger uit dan op grond van de leerlingpopulatie (Nationaal Cohort Onderzoek 2019) verwacht zou worden. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school.

We vinden het belangrijk om te weten wat ons onderwijs aan kinderen oplevert. Daarvoor gebruiken we dagelijkse observaties en methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we de methode onafhankelijke toetsen van een leerlingvolgsysteem (CITO). De leerlingvolgsysteemtoetsen meten of het kind de lesstof uit de methoden kan toepassen in andere situaties. De uitslag vergelijken we met het landelijk gemiddelde. Met behulp van deze gegevens maken we analyses van de ontwikkeling van kinderen en formuleren we doelstellingen om ons onderwijs te verbeteren. We gebruiken de leerlingvolgsysteemtoetsen voor de vakken spelling, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen vanaf groep 4. Het is belangrijk dat de eigen ontwikkeling een ononderbroken vorm krijgt en de school hier op een adequate manier aan werkt.

De kinderen krijgen in plaats van een rapport een doelenboek en portfolio mee. In het doelenboek staan de doelen die we in een jaar willen behalen. Samen met de kinderen worden in coachgesprekjes de doelen aangekruist waar aan gewerkt gaat worden en welke doelen zijn behaald. In het portfolio kunnen kinderen bewijsstukken verzamelen waarmee ze hun eigen ontwikkeling kunnen laten zien. We doen dit om de kinderen bewust te maken van hun eigen leerproces. Kind-Oudergesprekken over het doelenboek en portfolio vinden drie keer per jaar plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Per jaar stromen er tussen de vijf en de vijftien kinderen uit. We hebben te maken met groepen van sterk wisselende samenstellingen/aantallen. Dit maakt het lastig een trend in onderstaande grafieken te ontdekken. De laatste jaren realiseerden de kinderen van groep 8 voor de eindtoets vaak betere scores dan het landelijk gemiddelde.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Terug naar boven