Bonifatiusschool

Melchior Clantstrjitte 18 8551 NL Woudsend

Schoolfoto van Bonifatiusschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Bonifatiusschool streven we ernaar dat de kinderen per groep 1 of maximaal 2 vaste leerkrachten hebben. Als een leerkracht niet op school kan zijn in verband met scholing of vanwege een andere oorzaak, dan proberen wij de vervanging eerst met ons eigen team in te vullen. Als dit niet lukt, dan doen we een beroep op de supporteam van de BMS.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onze school werken we met combinatiegroepen. Dit heeft als voordeel dat kinderen in aanraking komen met meisjes en jongens van verschillende leeftijden. Zo kunnen ze elkaar stimuleren en ondersteunen. Kinderen kunnen via de leerlijnen een niveau hoger of lager werken dan hun jaarklasgroep. Op die manier sluit het onderwijs zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van ieder kind. In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. We gebruiken daarvoor onder andere diverse coöperatieve werkvormen. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. De materialen die we gebruiken, worden flexibel ingezet, zodat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen kinderen. De groepsgrootte is afhankelijk van het totaal aantal kinderen van de school, de niveaus van de kinderen en het aantal leerkrachten. De groepsgrootte kent een maximum. Op dit moment zitten er 22 kinderen in onze grootste groep. Wij zijn ons bewust van de ontwikkelingsverschillen tussen kinderen en zijn ook van mening dat deze verschillen niet zondermeer leeftijdgebonden zijn.

Vanaf groep 7 krijgen de kinderen filosofieles van meester Rob van Ruiten. Kinderen leren thema's vanuit meerdere invalshoeken te benaderen en trainen zichzelf in het stellen van onderzoeksvragen. Dit bevordert de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engelse les van juf Femke King. Femke is een near native speaker, haar doel is zo goed mogelijk aan te sluiten op de individuele leerbehoefte van de kinderen.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

‘Spelen is leren.’ Naast het creëren van een veilige en uitdagende leeromgeving voor de jongste kinderen, is dit één van onze belangrijkste uitgangspunten. Door het aanbieden van verschillende spelmaterialen en spelsituaties stimuleren we de algehele ontwikkeling van ieder kind. Ontwikkeling van motoriek, creativiteit, taal-, denk- en spreekvaardigheid, is een logisch gevolg van deze werkwijze. Hoewel spelend leren het uitgangspunt is, proberen wij ook op deze jonge leeftijd al wel blijvend oog te hebben voor de leerbehoeften van ieder kind. Door de omvang van de groep is oog en oor voor elk kind goed mogelijk. Wij streven ernaar om juist in de kleutergroep te werken met relatief veel handen, ogen & oren in de klas, omdat wij van mening zijn dat het juist in deze levensfase essentieel is om de basis van het jonge kind goed in beeld te hebben. Dit inzicht helpt ons bij het bepalen wat elk kind nodig heeft.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen

Het belang van goed leren lezen, behoeft geen nadere toelichting. In groep 3 wordt gestart met de leesmethode Lijn3. We beschikken over veel oefen- en spelmateriaal om het leesaanbod levendig te kunnen houden. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 houden zich op vaste tijdstippen gelijktijdig bezig met stillezen. Deze ‘leesgewoonte’ zorgt voor een stijgende leesvaardigheid en maakt de kans groter dat kinderen ook in hun vrije tijd meer gaan lezen. De leerkracht begeleidt de kinderen bij het kiezen van een passend boek.

Voor begrijpend lezen, hanteren wij als basis de methode Nieuwsbegrip, aangevuld met 'Zomaar een tekst’. Deze methode volgt de actualiteit zodat de te begrijpen tekst betekenis heeft voor de kinderen. Begrijpend lezen om later beter en zelfstandig te kunnen studeren, is een belangrijke basisvaardigheid die helpt bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen prestaties en leerdoelstellingen, zoals in onze visie wordt verwoord. De kinderen worden via een intensief systeem gevolgd in hun leesontwikkeling. Hiervoor hanteren wij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands.

Schrijven

Voor het schrijven hanteren wij de methode Klinkers. In groep 3 wordt het schrijven van de letters en de cijfers aangeleerd. In groep 4 leren de kinderen ook hoofdletters te schrijven.

Taal

Met goede begeleiding bij taal en de ruimte om hier woorden aan te geven, leert ieder kind op eigen wijze zijn of haar belevenis te verwoorden. Door de juiste begeleiding leert het kind in zijn of haar eigen verhaal te vertellen en voelt het zich gezien en gehoord. Het leren van een groot aantal woorden is hiervoor cruciaal. Ons taalbeleid is er dan ook op gericht dat we de focus hebben op het ontwikkelen van een grote woordenschat. Onze voertaal op school is Nederlands. In de informele of individuele setting spreken we Fries met de kinderen die Fries met ons spreken. Wij vinden het belangrijk om kinderen ook in hun moedertaal te laten spreken. Wij vinden het belangrijk om spelling expliciet aan te bieden met de juiste auditieve spellingsdidactiek dit doen we met het methode Staal. 

Rekenen en wiskunde

Voor rekenen/wiskunde wordt vanaf groep 4 de methode Snappet gebruikt. Kinderen worden uitgedaagd om zelf rekenproblemen op te lossen en zich rekenstrategieën eigen te maken. Rekenvraagstukken worden tijdens de instructie zoveel mogelijk in een dagelijkse context geplaatst zodat het kind betekenis aan de getallen kan geven en zich zo de materie beter eigen kan maken. De kinderen maken de oefenstof in het digitale programma Snappet, zodat kinderen ook hun eigen leerlijn kunnen volgen.  

Wereldoriënterende vakken (leermethode LESKRACHT en talentontwikkeling)

Alle aspecten van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur komen aan de orde vanuit de methode LESKRACHT. Bij onderzoekend leren speelt naast kennisverwerving het opdoen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding een belangrijke rol. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen, om vervolgens vanuit interesse, motivatie en betrokkenheid antwoorden te vinden. 

Door projectmatig werken ontstaat er een krachtige leeromgeving en onder andere aandacht voor:

 • kennis opdoen
 • samenwerken
 • onderzoekend leren
 • eigen verantwoordelijkheid
 • ondernemerschap
 • creativiteit.
 • het schrijven van teksten (taaldomein schrijven)
 • het stellen van onderzoeksvragen (taaldomein mondelinge vaardigheid).


Persoonsvorming en burgerschap

In ons School(meerjaren)plan staat beschreven welke doelstellingen passen bij onze maatschappelijke missie. Concreet betekent dit dat onze school hier op verschillende manieren aandacht aan besteedt bij wereldoriënterende vakken, bij excursies en activiteiten. Door vieringen (onder andere Kerst en Pasen) komen kinderen in aanraking met de betekenis van godsdienst. Onze taak en ons doel is dat kinderen inzicht krijgen in wat er zich in binnen- en buitenland afspeelt. Cultuur en godsdienst zijn daarbij belangrijke thema’s.

Talentontwikkeling

Om kinderen te leren om goed samen te werken, krijgen ze eens per twee weken begeleiding van juf Doro Geis. Doro werkt op onze Sint Jozefschool in Lemmer. Zij coacht de kinderen op een oplossingsgerichte manier. Hierdoor leren ze uitdagingen aan te gaan, creatief te denken en door te zetten. Oog hebben voor de talentontwikkeling van kinderen is stap één. Stap twee is, kinderen bieden wat die ontwikkeling vraagt.

Muziek en Podium

Het stimuleren van een onderzoekende houding bij de kinderen, vinden wij belangrijk. Dit geldt bij kennis- en zaakvakken, maar ook zeker bij expressieve vakken. De eindmusical van groep 8 was opnieuw een inspirerend voorbeeld van het belang van het podium in ons onderwijs. Kinderen die in het dagelijkse schoolse leven zich tamelijk timide voortbewegen, veranderen op het podium in een vrije en onbevangen rol:

 • in dit schooljaar is er weer ruimte gepland op de jaarkalender voor Podium: taal, mimiek, gebaar, muziek, dans of wat de creativiteit bij onze kinderen ook maar oproept
 • in samenwerking met Projectbureau Cultuur Kwartier wordt er dit jaar wederom Algemene Muzikale Vorming (AMV) aangeboden; een binnenschools muziekprogramma voor groep 4. Voor groep 5 is er gelegenheid om een aansluitend muziekprogramma na schooltijd te volgen. 

Lichamelijke vorming

Bewegen en motorische ontwikkeling zijn belangrijk in de lichamelijke en geestelijke groei van het kind. Lichamelijke oefening begint met het ontwikkelen van de zintuigen en het ontdekken van je eigen lichaam. De kinderen krijgen materialen en mogelijkheden aangeboden om het zien, horen, voelen, ruiken en proeven al spelend te ontwikkelen. Vanaf groep 3 worden er gymnastieklessen gegeven. In samenwerking met de buurtsportcoach van de gemeente Súdwest-Fryslân, Hilde Dijk, werken wij aan meer begeleiding en uitbreiding van het sportaanbod in en om de school.

Filosofie

Wij hebben ervoor gekozen om ook dit schooljaar het vak Filosofie aan te bieden aan de kinderen van de bovenbouw (groep 7-8). Filosofie stimuleert de nieuwsgierigheid van kinderen en helpt daardoor bij het ontwikkelen van het jezelf vragen stellen. Deze vragen zijn het begin van nieuw initiatief. Afgelopen schooljaar hebben de kinderen van de bovenbouw een bezoek gebracht aan de ouderen in het verzorgingstehuis. Er zijn gesprekken gevoerd over het thema Over geluk valt te filosoferen. Dat zijn mooie gesprekken geweest omdat kinderen alles vragen en ouderen vaak wel willen vertellen. Rob van Ruiten is onze vakleerkracht filosofie.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven