Meester v d Brugschool

Melchior Clantstrjitte 20 8551 NL Woudsend

  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2014/2015 heeft het basisonderwijs te maken met de verplichte Centrale Eindtoets Basisonderwijs. Dit betekent dat het vanaf dat moment voor alle leerlingen van het regulier basisonderwijs in groep 8 verplicht is om een eindtoets te maken. Op Meester van der Brugschool is gekozen voor “Route8” (http://route8.nl) als centrale eindtoets. Deze eindtoets is volledig adaptief. Dit houdt in dat de toets afgebroken wordt, zodra de leerling zijn eindniveau heeft gehaald. Dit betekent dus niet meer 3 dagen zweten, zoals we dit gewend waren bij de eindtoets, maar 1 of 2 dagdelen een eindtoets maken op eigen niveau. Deze toets past goed bij onze visie, op https://route8.nl/ouders/ kunt u meer informatie vinden.

Voor ons zijn de individuele resultaten van de leerlingen een middel om na te gaan of ons beeld van de leerling wordt bevestigd. Voor het advies naar het Voortgezet Onderwijs werken wij met de Plaatsingswijzer. Er wordt gekeken hoe de kinderen de laatste 3 schooljaren scoren op de Cito-toetsen. Aan de hand van deze resultaten geven wij advies voor het Voortgezet Onderwijs.
De schoolscore geeft ons een beeld van de sterke en wellicht ook minder sterke kanten van ons onderwijs. Op die manier kunnen we onze koers vasthouden en wanneer nodig ook bijsturen.
Over het algemeen kunnen we als school zeker stellen dat we resultaten realiseren waarmee we voor de dag kunnen komen. Dat betekent echter niet dat we daarmee ook altijd tevreden zijn. De resultaten van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat we binnen ons onderwijs nog meer aandacht zijn gaan besteden aan bijvoorbeeld technisch lezen en begrijpend lezen.

Binnen stichting Palludara vinden we het belangrijk dat alle talenten van kinderen aan bod komen, ook die talenten die een eindtoets niet meet. Om de leerprestaties te volgen zetten alle scholen van Palludara de toetsen behorende bij de methodes in, maar ook observatielijsten en bijvoorbeeld didactische leergesprekken. Alle uitslagen worden op onze scholen geregistreerd. Hiermee kan de leerkracht snel (eerste) signalen opvangen, analyseren en vroegtijdig en preventief hulp bieden aan alle kinderen met de inzet van groepsplannen. Onze scholen meten de opbrengsten objectief. Er wordt- naast de methodegebondentoetsen- gebruik gemaakt van gestandaardiseerde toetsen die twee maal per jaar afgenomen worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen worden er op gezette tijden in alle groepen toetsen afgenomen. Er wordt getoetst met methodegebonden toetsen, (toetsen uit de methode die gaan over wat er behandeld is). Daarnaast worden methodeonafhankelijke toetsen (CITO) gebruikt voor de volgende vakgebieden: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. De uitslagen van deze toetsen worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem van het CITO. We kunnen door deze registratie onze school vergelijken met landelijke scores. Hieruit kunnen op school- en groepsniveau conclusies worden getrokken, die betrekking hebben op de aanbieding van de leerstof en de gebruikte methodes. Het belangrijkste is echter om door registratie van toetsresultaten de ontwikkeling van elk kind te bewaken.

Op gezette tijden observeert de groepsleerkracht de groep en maakt hiervan aantekeningen in de groepsmap. Iedere groep heeft een groepsmap met de dossiers van de leerlingen waar de leerkracht scores, toetsresultaten, observaties en andere zaken van de leerlingen noteert per kind. De algemene personalia van de kinderen staan in de computer welke door de directie wordt beheerd. Van de leerlingen die extra zorg ontvangen, is een apart zorgdossier. 

Minimaal drie keer per jaar, in oktober, maart en juni bekijken de leerkrachten samen met de IB’er (Interne Begeleider) de resultaten en sociale welbevinden van de leerlingen. Niet alleen de toetsgegevens, maar ook de resultaten van het werk in de klas worden hierbij meegenomen. We kijken of er vooruitgang is, hoe de prestaties zijn t.o.v. de klasgenoten en van het landelijke gemiddelde. Op deze vergadering bepalen we ook of er nog extra hulp nodig is, in welke vorm de extra hulp wordt gegeven en wie dit gaat doen. Na deze vergadering ontvangen de ouders, van de kinderen die extra hulp krijgen, een brief over de stand van zaken en over hoe we verder gaan. 

Door regelmatige toetsing kunnen achterstanden op tijd worden gesignaleerd, gediagnosticeerd en geremedieerd door de leerkracht en Intern Begeleider. Daarnaast is er ook zorg voor kinderen die meer aan kunnen: d.m.v. verrijkingsstof van methodes of andere leermiddelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het doel van de Centrale Eindtoets is dat er een ‘objectief tweede gegeven’ komt. Het advies van de basisschool is leidend geworden bij de plaatsing naar het voortgezet onderwijs. Als de uitslag hoger is dan het schooladvies dan moeten wij een heroverweging maken. Omdat wij de leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan volgen is een dergelijke toets vaak een bevestiging van wat wij als team al weten. Wij gebruiken de Plaatsingswijzer als instrument om tot een advies te komen.

De resultaten van de eindtoets zeggen ons veel, maar zeker niet alles! Onze school houdt bij het advies voor vervolgonderwijs rekening met toetsresultaten, maar baseert het advies daarom altijd op een completer beeld van kinderen. De eindtoets geeft een indicatie van passende schoolniveau, maar gedurende de schoolloopbaan verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens over de ontwikkeling van kinderen om tot een compleet en onderbouwd advies te komen. Dit gebeurt al vanaf groep 6 en altijd in overleg met de ouders en de leerlingen zelf.

Na de uitstroom volgen wij de leerlingen nog 2 jaar in het Voortgezet Onderwijs. Op deze manier kunnen we kijken hoe ons advies is geweest. De terugkoppeling van de VO-scholen was dat 90% van onze adviezen na 2 jaar nog kloppen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Pedagogisch klimaat
De Meester van der Brugschool is een sfeervolle school, waar structuur en rust geboden wordt. Iedere leerling mag zich ontwikkelen tot een zelfstandig en uniek persoon, die verantwoordelijkheid leert te accepteren voor zijn/ haar gedrag. Zo kan iemand tot zijn/ haar recht komen in sociale relaties en emotionele gevoelens. De sociale omgang is dus belangrijk. In een dergelijke situatie leert ieder kind zijn/ haar eigen kwaliteiten te ontdekken en zichzelf te zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde om zelfvertrouwen op te bouwen. Het betekent ook dat kinderen verschillende talenten hebben en die willen we graag tot positieve groei helpen ontwikkelen. Door onze adaptieve manier van werken willen wij tegemoet komen aan verschillen en talenten.

Didactisch klimaat
De Meester van der Brugschool is een school die mee gaat met de maatschappelijke veranderingen. Wij zijn een lerende organisatie en hebben hoge verwachtingen van onszelf en van de leerlingen. Wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving waarin wij handelingsgericht werken. Dit doen wij doordat wij adaptief onderwijs geven binnen het leerstofjaarklassensysteem via het directe instructiemodel. Bij het aanbieden van de leerstof is het van belang om te differentiëren, werken op verschillende niveaus en aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Ons uitgangspunt is: "wat kan een kind wél?". Hierbij maken wij gebruik van verschillende zelfstandige en coöperatieve werkvormen.

Zorgzame aandacht voor diversiteit
Alle kinderen komen met een “help mij met…” vraag op school. Wij zijn er voor de kinderen om hen hierin te begeleiden. Wij geven de leerling extra ondersteuning zodra de ontwikkeling stagneert of zodra de leerling meer uitdaging nodig heeft. Wij willen uitblinken in zorg voor elke leerling. Dit doen we door de kinderen te volgen in zijn of haar ontwikkeling en hierop adaptief in te spelen.

Ons motto is: “basis als het kan, speciaal als het nodig is”.

School in samenwerking met ouders en de omgeving
Leerkrachten maken als professionals het verschil. Zij werken dagelijks met de leerlingen en helpen ze in het proces van leren. Ouders zijn de pedagogische deskundigen van hun kind(eren). Zij weten als geen ander hoe hun kind is in verschillende situaties. Samen, leerkrachten en ouders, staan we sterk om de kinderen optimaal te laten ontwikkelen en te leren samen leven. Ook de omgeving van de school, de samenleving, speelt een belangrijke rol. Wij willen de talenten van Woudsend en omgeving inzetten in ons onderwijs. Wij gaan deze gebruiken om ook de talenten van kinderen te ontwikkelen.

Relatieschool-ouders/verzorgers
De contacten tussen school en ouders moeten laagdrempelig zijn. Een open houding tussen de leerkrachten en ouders is hierbij een voorwaarde. Wij hechten veel waarde aan het vroegtijdig bespreken van het welbevinden en de vorderingen van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Vooral daar waar het ontwikkelingsbeeld gaat afwijken van het bekende patroon, willen wij alert zijn om samen met de ouders goede afspraken te maken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Structuur
  • Zorg voor elke leerling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De scholen van Palludara zien de onderwijsinspectie als een critical friend. Zo kunnen we bij het  schoolbezoek laten zien waar we trots op zijn. Ook de ontwikkelpunten van de inspectie nemen we ter harte: dit zijn immers weer kansen om te leren en ons onderwijs te blijven verbeteren. Dat is precies wat onze leerlingen verdienen!

Terug naar boven