Meester v d Brugschool

Melchior Clantstrjitte 20 8551 NL Woudsend

  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school werken op dit moment ongeveer elf personeelsleden. Een aantal daarvan werkt parttime. Er zijn momenten waarop vervanging nodig is. Op school hebben we een procedure afgesproken omtrent vervangingen (ook als dit niet lukt). Dit kan zijn bij: ziekte, arbeidsduurverkorting, buitengewoon verlof of scholing. Meestal zoeken wij dan een leerkracht uit de vervangingspool van de Stichting Palludara. Als er in het geheel geen invalkracht gevonden kan worden, wordt intern naar een oplossing gezocht. Door interne verschuiving kan een groep misschien toch worden vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Er werken 6 leerkrachten vast op school (3 fulltime en 3 parttime). Daarnaast werken er 2 onderwijsassistenten. Eén onderwijsassistent is aanwezig voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De andere onderwijsassistent verzorgt vanuit werkdrukmiddelen groepsondersteuning. Er is een parttime directeur zonder lesgevende taken en een intern begeleider. Verder hebben we een personeelslid ter ondersteuning van het team (zgn. participatiebaan).

We werken in jaargroepen. Dit houdt in dat de leerstof verdeeld is over acht leerjaren en de school verdeeld is in acht groepen. Per leerjaar wordt de leerstof, behorende bij de groep, behandeld. Voor de verschillende vak- en vormingsgebieden wordt er een methode gevolgd. Regelmatig vinden er vernieuwingen van methodes plaats, om zo het onderwijs volgens de nieuwste inzichten te geven.

Elke leerkracht heeft 2 jaargroepen onder zijn/ haar hoede. Wij hanteren de volgende combinatiegroepen:

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2

In de kleutergroepen werken wij ontwikkelingsgericht met een beredeneerd leerstofaanbod. Dat wil zeggen dat wij niet aan de hand van methodes werken, maar dat wij ons eigen aanbod maken aan de hand van de kerndoelen in de vorm van thema's. Wij maken gebruik van projecten van Sil op school en kleuteruniversiteit. Deze projecten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor ze enthousiast worden en er een goede basis ontstaat om te leren. Kleuters leren in andere situaties en op andere manieren dan oudere kinderen. We willen tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. Jonge kinderen willen bewegen en experimenteren. Spelen is hun meest natuurlijke bezigheid. Dat vraagt om een leeromgeving waarin het spel centraal staat. Van spelen leren jonge kinderen op de meest effectieve manier over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. Ontwikkelingsgebieden, zoals een beginnende taal en rekenontwikkeling, zijn wel te onderscheiden, maar in het spel vallen alle ontwikkelingsgebieden samen. 

Een kind ontwikkelt zich als geheel, als totaliteit. Het gaat niet alleen om het leren van schoolse zaken, leren (samen)leven is minstens zo belangrijk als het leren rekenen, lezen of schrijven. We vinden het belangrijk dat kinderen leren rekening te houden met elkaar, iets netjes te vragen, op de beurt wachten enz. 

Jonge kinderen hebben van zichzelf een grote ontwikkelingskracht, maar hebben volwassenen nodig om deze ontwikkeling te ondersteunen en te versterken. De leerkachten zijn dan ook steeds bezig met het creëren van een rijke leeromgeving voor ieder kind. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is een school voor regulier Basisonderwijs. De zorg wordt bij ons geboden aan de leerlingen die dat nodig hebben op eigen niveau en dat kan op diverse gebieden zijn. In onze zorglijn leggen we uit wie voor ons zorgleerlingen zijn en hoe we hiermee omgaan. Zorg voor leerlingen op de basisschool is een dynamisch proces waarin iedere leerkracht professioneel handelt vanuit deskundigheid. Het aantal zorgleerlingen in het basisonderwijs is de afgelopen 20 jaar enorm gestegen. Het is daardoor niet meer haalbaar om in een groep van 25 leerlingen met meer dan 10 individuele handelingsplannen te werken. We willen door middel van Handelingsgericht en Opbrengsgericht werken hier effectiever mee omgaan.

Met ingang van 1 augustus 2014 j.l. is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij alle scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.  In principe en in beginsel zijn alle kinderen welkom op onze scholen. Onze scholen hebben een professionele zorgstructuur zodat alle kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben en er geen kinderen buiten de boot vallen. We geven passend onderwijs vorm middels de 1-zorgroute. Dit is een werkwijze waarbij alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hun behoeften aansluit. Dit staat beschreven in groepsplannen. We wachten daarbij niet af, maar handelen proactief. Ouders nemen een belangrijke positie in binnen de 1-zorgroute. We hebben een gezamenlijk doel: het beste onderwijs voor ieder kind. Binnen Palludara zien we ouders als samenwerkingspartners en zij worden dus betrokken bij het onderwijs aan hun kind.  We beschrijven onze basis- en extra ondersteuning in het schoolondersteuningsprofiel. Als er meer begeleiding voor uw kind nodig blijkt te zijn, hebben wij specialistische ondersteuning van intern begeleiders, ambulant begeleider, twee orthopedagogen/generalisten en ons bovenschools zorgteam (Intern Aanmeldingsteam Leerlingenzorg).  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt. Het onderwijs in groep 1 en 2 verschilt van het onderwijs aan kinderen in groep 3-8. Dit zorgt voor een ander aanbod en aanpak in het onderwijs en activiteiten dan in de midden- en bovenbouwgroepen het geval is, daarom achten wij het van belang om de visie voor deze doelgroep te verfijnen.

Terug naar boven