Griftschool

Van Speijklaan 30 3931 AB Woudenberg

 • Schoolfoto van Griftschool
 • Schoolfoto van Griftschool
 • Schoolfoto van Griftschool
 • Schoolfoto van Griftschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij inval voor ziekte of andere reden wordt in eerste instantie geprobeerd het intern te regelen (duopartners). Mocht dat niet lukken, dan wordt een aanvraag gedaan bij de vervangingspool van PIO/Transvita. In uiterste nood kan het voorkomen dat een groep wordt verdeeld of naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Griftschool:

 • Een openbare school.
 • mini-maatschappij- duurzame wereldburgers.
 • doorgaande ontwikkeling voor iedere leerling.
 • educatief partnerschap-" it takes a village to raise a child"
 • deskundige profeesionals- stabiel team van leerkrachten.
 • respect, verantwoordelijkheid en samenwerking.
 • veilige sfeer
 • ICT als middel via chromebooks voor alle leerlingen vanaf groep 5.

Vormingsonderwijs

Er is een mogelijkheid voor godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs. Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders hierom vragen. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgen. Er zijn voor ouders of school geen kosten aan verbonden. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2 werken thematisch, waarbij de vakken geïntegreerd worden aangeboden. De leerlijnen zijn hierbij leidend. Er is veel aandacht voor ontluikende geletterd- en gecijferdheid. Observaties gebeuren via het digikeuzebord. De diverse vaardigheden worden 4 x per jaar geobserveerd.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel


Wij voldoen aan de basisondersteuning, zoals verwoord in het zorgondersteuningsplan van Samenwerkingsverband De Eem. het betreft o.a. ondersteuning voor kinderen met dyslexie, dyscalculie, extra uitdaging voor meer- en hoogbegaafden. Ons schoolondersteuningsprofiel vindt u ook op Schoolvensters. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden begeleid door de inzet van ambulante leerkrachten of via een arrangement door een externe leerkracht of RT-er. de Griftschool maakt gebruik van de onderwijsondersteuner van SWV De Eem.

Bij de aanmelding van leerlingen wordt volgens de stappen van de zorgplicht/kwaliteitskaart onderzocht of de griftschool de leerling passend onderwijs kan bieden en kan voldoen aan de onderwijsbehoefte.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven