SWS De Wereldweide

Cornelis Kempenaarlaan 2 2481 XB Woubrugge

  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn de scholen De Esselyckerwoude en De Kinderkring gefuseerd. 
Hieronder zijn de resultaten van beide scholen los van elkaar vermeld. Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen alle resultaten gezamenlijk worden gepubliceerd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de landelijke Cito toetsen worden de methodetoetsen afgenomen. Dit gebeurt bijv. na afsluiting van een blok. Door de toetsen (de landelijke en methodetoetsen) te analyseren, weten we waar we kinderen individueel extra instructie aan moeten bieden, maar mogelijk ook waar extra groepsinstructie nodig is. Deze analyse wordt per groep drie maal per jaar met IB-er en evt. directeur besproken. Daarbij geeft Snappet heel snel een beeld waar het kind extra ondersteuning behoeft of juist verdieping c.q. extra uitdaging nodig heeft.

Indien we signaleren dat kinderen extra uitdaging nodig hebben, kan dat in de eigen groep, maar kinderen kunnen ook op advies van de leerkracht in de plusklas (5 t/m 8), waar hen andere stof wordt aangeboden dan in de groep en waar ze op een andere manier leren denken. De plusklasleerkracht zorgt er tevens voor dat deze leerlingen ook op andere dagen aan hun plusklasopdrachten kunnen werken. Tevens zijn er diverse extra materialen op school aanwezig om leerlingen die niet in een plusklas zitten, maar toch in een vak uitblinken en extra uitdaging kunnen gebruiken, te voorzien van de juiste materialen om hun ontwikkeling niet te stagneren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de basisschool

Na groep 8 gaan de kinderen naar verschillende scholengemeenschappen. Met het vermelden van de toetsuitslagen in de schoolgids zijn wij voorzichtig. Wij zijn ons ervan bewust dat ieder kind zijn eigen kwaliteiten heeft en dat is voor ons belangrijker dan alle toetsuitslagen. Het advies dat wij de kinderen in groep 8 geven, komt tot stand middels afspraken gemaakt binnen ons samenwerkingsverband, SWV Rijstreek. De leerkrachten van groep 6, 7 en 8, directeur en IB-er worden betrokken bij het vormen van het advies. In gesprek met elkaar kijken zij naar het kind en zijn/haar kenmerken en komen tot een advies. In dit advies zit meer dan “goed kunnen leren”. Kinderen moeten ook willen en gemotiveerd zijn voor de te volgen opleiding. De gesprekken over dit advies zullen in november plaatsvinden.

Het VO-advies wordt aan de plaatsingswijzer getoetst, welke wordt gevormd door methode onafhankelijke toetsen vanaf groep 6 t/m 8. Conform de richtlijnen van SWV Rijnstreek, wordt de plaatsingswijzer vanaf groep 6 met ouders en leerkracht besproken. Het doel is om al vroeg met ouders in open gesprek te komen over de verwachtingen die er zijn.

We zijn ons ervan bewust dat gegevens niet alleen afhankelijk zijn van de kwaliteit van het lesgeven op school, maar ook van de samenstelling van de kinderen in groep 8 en dat een kind meer is dan opbrengsten alleen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven