SWS De Wereldweide

Cornelis Kempenaarlaan 2 2481 XB Woubrugge

 • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
 • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
 • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
 • Schoolfoto van SWS De Wereldweide

Het team

Toelichting van de school

Het team van de BSW bestaat uit een mooie balans tussen ervaring en nieuwe ideeën.

In 2021-2022 werken we met:

 • 17 leerkrachten 
 •  3 onderwijsassistent
 •  Een LIO-er in de school
 •  de m/v stagiaires in de overige groepen
 •  de plusklasleerkracht (één dag per twee weken)
 •  de pluskringleerkracht (een halve dag per twee weken)
 •  de I-coach (dagelijks aanwezig, maar vaste momenten voor extra ondersteuning)
 •  de administratieve kracht ( twee dagen)
 •  de IB-er (drie dagen)
 •  de directeur (vijf dagen)

De groepsgrootte varieert van 16 tot 27 leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof kunnen wij een beroep doen op de invalpool RTC waarin de Stichting Wij de Venen participeert. Daarnaast kunnen we ook, indien de pool leeg is, regelmatig een beroep doen op extra inzet van onze vaste leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Viering, projectpresentatie en show-and-tell

Op verschillende momenten in het schooljaar willen we onze kinderen de ruimte bieden om hun voortgang te laten zien aan anderen. 

Show-and-tell

Elke woensdagochtend zijn de ouders welkom in de school om samen met hun kind naar de groep te gaan. Uw kind kan dan op informele wijze laten zien waar hij/zij mee bezig is en wat er reeds geleerd is. 

Projectpresentatie

Vanwege de uitgebreide methode thematisch werken zullen onze leerlingen telkens toewerken naar een eindproduct. Deze zal bijvoorbeeld door middel van een projectpresentatie ook beschikbaar worden gesteld om aan de ouders te laten zien. U ontvang hier van de leerkracht telkens een uitnodiging voor

Viering

Naast de meer educatieve vieringen die de methode levensbeschouwelijke vorming ons aanbrengt zullen er op momenten in het schooljaar ook kalender gebonden (bijv Kerst, Pasen e.d.) vieringen zijn. Deze vieringen vinden na schooltijd plaats en zijn facultatief (een keuze).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De urentabel van de kleutergroepen 1 en 2 lijkt de uren ver te overstijgen. Dit wordt veroorzaakt doordat vele activiteiten meerdere onderwijsdoelen dienen. Hierdoor wordt bijv. zowel tijd aan taalontwikkeling besteed, als ook op hetzelfde moment aan sociaal/emotionele ontwikkeling.

Alle ontwikkelingsgebieden voor kleuters komen in de werklessen aan bod: taal-, reken-, schrijfontwikkeling, techniek, creatieve vorming, sociaal emotionele ontwikkeling. Verder komen de doelen aan bod tijdens speciaal gearrangeerde activiteiten hiervoor (zie hieronder) en tijdens het buiten spelen (geïntegreerd onder het kopje beweging).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groeperen

Eén leerkracht is eindverantwoordelijk voor een basisgroep. Deze basisgroep bestaat bij voorkeur uit één jaargroep. In de ochtend krijgt deze groep (klassikaal) de basisvakken waaronder taal, spelling, (begrijpend) lezen, schrijven, rekenen, levensbeschouwelijke burgerschapsvorming en bewegingsonderwijs.  

In de middag werken we thematisch aan de zaakvakken, (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie) de creatieve vakken, mediawijsheid. Tijdens het thematisch werken wordt ook gewerkt aan de executieve functies en de 21e-eeuwse vaardigheden. Het thematisch werken gebeurt in de eigen groep én groepsdoorbrekend.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op dit moment is nog het SOP van een van de oude scholen, de Kinderkring in te zien. Wij zijn bezig om ons SOP te wijzigen. De huidige ondersteuningsmogelijkheden zijn gelijk aan die genoemd in het SOP.

Soms lukt het ons niet de juiste begeleiding te bieden en kan een school voor speciaal basisonderwijs beter aansluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling. We moeten erkennen dat school soms  begrenst is in zijn mogelijkheden. Denk aan leerlingen met agressief gedrag of grote zorgbehoefte of medische problemen. Samen met ouders en specialisten zoeken we dan naar een geschikte onderwijsvoorziening.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met onze kindpartner, Floreo, starten wij in schooljaar 2021-2022 met een steeds intensiever wordende samenwerking die op termijn (ca. 4 jaar) zal leiden tot een geheel nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum.

Terug naar boven