Basisschool Toermalijn

Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer

Schoolfoto van Basisschool Toermalijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet  mee met de Centrale Eindtoets (in april 2020 is deze komen te vervallen i.v.m. het coronavirus). De resultaten van de Centrale Eindtoets zijn de afgelopen jaren ruim voldoende. De resultaten zijn op veel gebieden hoger dan de resultaten van CITO LOVS toetsen en een heel enkele keer iets lager. De resultaten komen voor een groot deel overeen met het uitstroomniveau van onze leerlingen. Bij een deel van de leerlingen is het advies bijgesteld naar boven. Elk schooljaar maken we een uitgebreide analyse om te achterhalen hoe we het lesaanbod en het einddoel van de basisschool voor elk kind kunnen verbeteren. Afgelopen jaar (en het jaar daarvoor) hebben we echter geconstateerd dat we ons plan van aanpak vooral vol moeten houden, omdat de score ruim boven het landelijk gemiddelde is (dit is van 2018/2019, omdat de toets in 2019/2020 om hiervoor genoemde redenen niet is gemaakt). Wij passen, indien gewenst, het onderwijsaanbod aan en bereiden de leerlingen steeds beter voor op de vraagstelling in de Centrale Eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Toermalijn werken wij planmatig en systematisch aan het verbeteren van ons onderwijs. Hiervoor maken wij gebruik van: vragenlijsten (sociaal emotionele ontwikkeling, Zien!), observaties leerkrachten, ouder- en kindgesprekken. In de groepen 1/2 wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem Kijk!. Daarnaast maken wij gebruik van de methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito LOVS, centrale eindtoets).

We hebben de afgelopen periode een bijzondere periode gehad i.v.m. coronatijd.
Vanaf 16 maart 2020 hebben we thuisonderwijs georganiseerd. Vanaf 11 mei 2020 zijn we voor de helft opengegaan (dit betekent dat zij de helft van de lestijd les hebben gekregen en deels huiswerk). Focus lag in deze genoemde periode op de primaire vakken. Vanaf 8 juni 2020 zijn we weer helemaal opengegaan.

Wij zijn niet helemaal tevreden over de behaalde resultaten van het laatste genoemde half jaar (feb - juni 2020), maar gezien de situatie door het coronavirus is dit goed verklaarbaar. We hebben in die periode meer gekeken naar de resultaten van de individuele kinderen. Deze resultaten zijn besproken tijdens de overdracht (augustus 2020). Sommige kinderen hebben juist beter gescoord door bijvoorbeeld een goede en zelfstandige werkhouding, een rustige werkplek thuis en goede begeleiding van ouders. Bij weer andere kinderen waren de omstandigheden minder ideaal en zijn de resultaten meer tegenvallend.

Voor de coronatijd waren we tevreden over onze resultaten en verwachten dit niveau aankomend jaar weer terug te kunnen pakken. We scoren op veel gebieden boven de landelijk gestelde normen en op of boven de streefdoelen van Toermalijn. Vanaf 2018-2019 gebruiken wij Leeruniek om op school-, groeps- en leerlingniveau te analyseren. Vanuit de visie om optimale resultaten en leerrendement te behalen analyseren wij de gegevens, evalueren wij het lesaanbod en stellen deze bij. Leerlijnen en interventies worden schoolbreed gehanteerd en afgestemd. Door het werken als een ProfessioneleLeerGemeenschap (PLG) overlegt het onderwijspersoneel met elkaar over passende lesontwerpen. Het gebruik van Snappet in de groepen 4 t/m  8 biedt de mogelijkheid om lesstof en vaardigheden te herhalen en te verrijken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap naar het voortgezet onderwijs Het is voor alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Er is een aantal toetsen door de overheid goedgekeurd. De besturen in de Zaanstreek hebben in overleg met het voortgezet onderwijs besloten om te kiezen voor de eindtoets van CITO. Op onze scholen vinden we het belangrijk dat  leraren en ouders al vroegtijdig met elkaar in  gesprek gaan over de verwachtingen omtrent het uitstroomperspectief. Ook het hierbij betrekken van de kinderen kan positieve invloed hebben op de inzet en motivatie. De volgende afspraken zijn op de Agora-scholen gemaakt: Vanaf groep 6 wordt jaarlijks met de ouders over de wederzijdse verwachtingen gesproken. Het functioneren in de groep en de toetsresultaten van uw kind vormen de basis voor het gesprek. In groep 8 wordt in februari/maart een definitief advies geformuleerd. Dit advies wordt met de ouders besproken. Op basis van het definitieve advies kan uw kind worden aangemeld bij een school van VO. In april maken de kinderen de centrale eindtoets PO. De uitslag wordt in mei bekend gemaakt. Is de uitkomst van de toets lager dan het advies, dan blijft het advies staan. Is de uitkomst van de toets hoger, dan zal de basisschool het advies heroverwegen. Dit zal zeker niet automatisch leiden tot een ander advies. De scholen dragen een onderwijskundig rapport over aan de school voor voortgezet onderwijs en sturen een kopie daarvan naar de ouders.  Actuele informatie over dit traject is te vinden op: http://www.povo-zaanstreek.nl/   en https://www.centraleeindtoetspo.nl/  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het pedagogisch beleidsplan en de uitvoering hiervan staat gedurende het hele jaar op de agenda van ons team. Wij zijn er van overtuigd dat een veilig en plezierig schoolklimaat een voorwaarde is om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Elk jaar richten wij ons op een onderdeel ter verbetering.

Beleving van de veiligheid en vertrouwen in adequaat handelen door kinderen, ouders en teamleden staat momenteel als speerpunt in de aandacht.

In de groepen wordt elke dag tijd en aandacht besteed aan het verwerven van de sociale vaardigheden en de ontwikkeling van de sociale competenties. Gedragingen en groepsdynamiek worden meerdere keren per jaar geanalyseerd, geëvalueerd en het plan van aanpak wordt aangepast naar de behoeften van de groep en het kind.

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid en plezier
  • Respectvol gedrag
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

 

Uit onderzoek is gebleken dat de school nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds toegekende basisarrangement gehandhaafd.   Stelsel onderzoek inspectie 2018: De inspectie beoordeelde het didactisch handelen van de leerkrachten en de ambities en verbeteractiviteiten op dit onderdeel. De focus lag op taakgerichtheid, betrokkenheid en feedback geven. Hierover ontvingen wij een positief oordeel. 

Terug naar boven