Openbare Basisschool Weremere

Kameelstraat 24 1531 EK Wormer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Weremere
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Weremere
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Weremere
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Weremere
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Weremere

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Van de onderwijsresultaten kunnen we zeggen dat we als school een goede verhouding zien tussen de mogelijkheden en de resultaten van de leerlingen. De vorderingen op cognitief gebied worden gemeten middels de landelijke Citotoetsen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor een goede zorgstructuur is het nodig de leerlingen goed in beeld te hebben. Daarom worden er toetsen afgenomen. Deze toetsuitslagen worden op individueel, groeps- en schoolniveau geëvalueerd. Wij werken met methodegebonden toetsen en de toetsen van het  Citoleerlingvolgsysteem.

 In de onderbouw worden de leerlingen uitgebreid geobserveerd en de resultaten geregistreerd. Voor het observeren en vastleggen van de motorische en functieontwikkeling gebruiken we in groep 1-2 de methode “Kijk”.   Voor de sociale- en emotionele ontwikkeling wordt in de groepen 3 t/m 8 gebruik gemaakt van Zien.  Naar aanleiding van de resultaten van het leerling volgsysteem (LOVS) vinden leerlingenbesprekingen plaats. De schoolresultaten worden in teamverband besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven