Basisschool St Ludgerus

Weverswei 4a 8711 GP Workum

  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

Wanneer een groepsleerkracht afwezig is vanwege ziekte, scholing of een vergadering, dan wordt hij of zij zo veel mogelijk vervangen door een collega binnen onze school. Is dit niet mogelijk dan streven we ernaar om gebruik te maken van vaste invalkrachten. Het bureau SLIM regelt de vervanging voor alle scholen van de Bisschop Möller Stichting. De BMS heeft een stappenplan opgesteld. Daarin staat o.a. beschreven dat wanneer er geen leerkracht of vervanger beschikbaar is, de leerlingen de eerste twee dagen niet naar huis worden gestuurd. Zij worden opgevangen in de andere groepen. Dat betekent dat er geen sprake is van lesgevende tijd maar van opvang. Dit is voor ons een noodmaatregel. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Indeling in groepen

Onze school werkt met jaargroepen die deel uitmaken van een combinatiegroep.Wij willen het werken in combinatiegroepen stimuleren. Immers, kinderen leren veel van en met elkaar. Als verschillende jaargroepen bij elkaar zitten, gaat dit op een natuurlijke manier. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het hedendaagse onderwijs waarbij we werken met thema's en projecten. De leerlingen leren op die manier ook goed om zelfstandig te werken.

Aannamebeleid

Als ouder bent u vrij in de keuze voor een bepaalde school. Wij zijn een Katholieke school. Maar ouders van alle gezindten kunnen hun kind bij ons aanmelden. Wij staan open voor iedereen en vragen de ouders/verzorgers onze Katholieke grondslag te respecteren.  Nieuwe ouders krijgen een gesprek met de directeur en een rondleiding. Daarna kunnen ze verzoeken hun kind in te mogen schrijven op onze school. De ouders vullen daarvoor een inschrijfformulier in. Beide ouders dienen het formulier te tekenen. Ook wanneer de ouders zijn gescheiden. Als er geen bijzonderheden zijn, wordt de leerling daarna inschreven op de school. Onze school hanteert een toelatingsbeleid dat opgesteld is door de BMS. Bij kinderen die bijna vier jaar worden en naar school kunnen, brengt de leerkracht van groep 1,2 een huisbezoekje. Daarna kan uw kind maximaal vier keer komen meedraaien met de groep.  

Om te voorkomen dat ouders gaan ‘shoppen’ met hun kind(eren), omdat ze het bijvoorbeeld niet eens zijn met hun huidige basisschool, wordt onderstaande procedure gevolgd: Ouders bellen of komen voor informatie Er volgt een gesprek met de directeur en ouders. Dit gesprek heeft een informatief karakter. Er wordt contact opgenomen met de school van herkomst en gevraagd naar meer informatie. In geval van ‘problemen’ dient betrokkene eerst pogingen te ondernemen om de problemen op de ‘eigen school’ op te lossen. Informatie van de school, de ouders en bevindingen team en directie worden naast elkaar gelegd. Er vindt zo nodig inzage plaats in afgenomen toetsen van de vorige school (leerlingendossier) met toestemming van de ouders. Indien van toepassing wordt een aantal toetsen afgenomen op gebied van lezen, taal en rekenen. Bij leerlingen met een complexe zorgvraag, zal de beslissing tot toelating geschieden op basis van een zorgvuldige afweging tussen de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling en de mogelijkheden van de school. Het schoolondersteuningsprofiel is hierbij leidend. Bij die afweging (op schoolniveau), zal de aard en de ernst van de handicap, de leeftijd van de leerling, de mogelijkheden van de school en de interne en externe begeleiding aan de leerling een belangrijke rol spelen. In het bijzonder wanneer er sprake is van ernstige gedragsproblematiek, zal nagegaan worden of en met welke voorwaarden, een kind in het reguliere basisonderwijs geplaatst kan worden. In het School-ondersteuningsprofiel staan onze criteria beschreven. Een leerling met een complexe zorgvraag wordt eerst voorlopig ingeschreven. Het document waarin de toelatingsprocedure beschreven staat, ligt op school ter inzage en staat op de website. Bij aanmelding van anderstalige leerlingen volgt tevens een overlegperiode, waarbij ook de gemeente betrokken kan  zijn.

Wat leren de kinderen op school  

De werkwijze van de Kanjertraining

De kanjertraining leert kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de schoolgemeenschap. Van alle betrokkenen verwachten we dat we zoeken naar oplossingen waar iedereen zich gehoord en gezien voelt. Iedereen verlangt naar een (school)gemeenschap waarin je jezelf kan zijn zonder gepest of uitgelachen te worden. De lessen uit de Kanjertraining geeft de leerlingen handvatten voor sociale situaties. Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meesten zijn vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Maar gedrag kan soms negatief doorslaan. We vragen de kinderen altijd: “is dit jouw bedoeling?” Negatief gedrag wordt dan door de leerling bijna altijd omgebogen tot positief gedrag.

Om verschillend gedrag te duiden werkt de Kanjertraining met petten:

De tijger draagt de witte pet: is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk , behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.

Het konijn draagt de gele pet: doet zielig; trekt zich terug en doet bang.

Het aapje draagt de rode pet: lacht uit; loopt mee; slooft zich uit en maakt theater.

De vlerk draagt de zwarte pet: daagt uit; pest, zoekt ruzie en speelt de baas.

In de Kanjerlessen leren de kinderen d.m.v. gesprekken, rollenspellen e.d. steeds weer de witte pet op te zetten.

De leerkrachten hebben allemaal een training gevolgd (en worden bijgeschoold) om de Kanjertraining mogen gebruiken.

Op school is een omgangsprotocol (pestprotocol) aanwezig. Dit is geschreven vanuit de Kanjergedachte en geeft aan hoe de school omgaat met pesten en conflicten. U vindt het protocol op onze website.  

Werken met ontwikkelingsmateriaal

Met behulp van ontwikkelingsmateriaal komt het jonge kind spelenderwijs in aanraking met begrippen als verhoudingen, afmetingen, gewichten e.d. Ontwikkelingsmaterialen zijn bijvoorbeeld spellen; puzzels; materialen gericht op vormen, op kleuren en op vele andere begrippen. Een kleuter leert ontdekkend en al doende. Het streven is dat ook in de hogere groepen de kinderen ontdekkend blijven leren. Door een uitdagende leeromgeving te creëren (o.a. door de aanwezigheid van veelzijdig materiaal in de verschillende hoeken), wordt het kind uitgedaagd om van alles te gaan ondernemen en te ontdekken.  

Terwijl de kleuter met ontwikkelingsmateriaal werkt, worden allerlei ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, zoals de (fijne) motoriek en de zintuigen. Ook wordt het inzicht in verhoudingen, de ruimte en het platte vlak bevorderd en het gevoel voor kleur en vorm verder ontwikkeld.  Daarnaast oefenen de kleuters de sociale omgang en de spreektaal, omdat ze in groepjes bezig zijn. Tijdens de werklessen wordt er gewerkt in thema’s, waarbij de belevingswereld van het kind uitgangspunt is en dus vaak centraal staat. Hierbij worden diverse technieken aangeleerd, zoals knippen, plakken, vouwen, prikken enz.  

Levensbeschouwelijke vorming

Samen met de kinderen staan we stil bij vieringen en feesten in het (kerkelijk) jaar. Samen geven we hier invulling aan:  Allerzielen (november) Advent (december) kerst, de Vastentijd (in februari/maart) Palmpasen, Witte Donderdag en Pasen zijn de jaarfeesten waar we aandacht aan besteden. We werken met een methode voor levensbeschouwelijke vorming. De methode die we gebruiken heet Hemel en Aarde. In die methode, maar ook in onze groepsgesprekken vertellen we ook over de andere levensbeschouwelijke vormen uit onze regio en in de grotere wereld om ons heen. We leren onze leerlingen met respect om te gaan met de vele diverse vormen van levensbeschouwing.  

Taal / Lezen

Een goede taalontwikkeling is essentieel voor een goede algemene ontwikkeling: voor een goed begrip en actieve deelname in de maatschappij. In onze onderbouw krijgen de vijfjarigen een logopedische screening. Deze mogelijkheid komt voort uit ons beleid voor Passend Onderwijs. Een goede spraak-taal ontwikkeling is een belangrijk uitgangspunt voor een goede taalontwikkeling.

Het is belangrijk dat kinderen geschreven teksten kunnen lezen en begrijpen. Zij maken daardoor kennis met allerlei elementen van onze en andere culturen uit het verleden en het heden. Gedachten en gevoelens van anderen kunnen daardoor beleefd worden. Het leesonderwijs bestaat uit verschillende facetten:  

Voorbereidend leesonderwijs

In groep 1-2 vinden allerlei activiteiten plaats die bedoeld zijn als voorbereiding op het leesonderwijs. De methode ‘Schatkist’ wordt daarbij gebruikt maar ook de voorbereidingen uit de methode Lijn 3 zodat er sprake is van een doorgaande lijn met groep 3.  

Aanvankelijk leesonderwijs

In groep 3 wordt een begin gemaakt met technisch lezen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode: Lijn 3. Dit is een methode voor het aanvankelijk technisch lezen. 

Groep 3 leert en werkt een groot deel nog in hoeken. Deze hoeken zijn net als bij de kleuters, leerrijk en uitdagend ingericht en stimuleren het het leren. Ze brengen de kinderen een stap verder in hun eigen ontwikkeling. Werken vanuit hoeken sluit aan bij de natuurlijke 'drive' van het kind om te willen leren en ontwikkelen. 

Voortgezet leesonderwijs

In de groepen 4 t/m 8 vindt er steeds meer verschuiving plaats van het technisch lezen naar het begrijpend en studerend lezen. Kennis, vaardigheid en een goede motivatie worden hier ontwikkeld, om verschillende soorten teksten te kunnen begrijpen en waarderen. Wij gebruiken hierbij o.a. de methode ‘Tekstverwerken’ (vanaf groep 5). Ook worden er boekpresentaties gedaan. Voor het technisch lezen gebruiken we de methode ‘Lekker Lezen’. Voor ons is de Nederlandse taal een instrument dat kinderen in allerlei dagelijkse situaties nodig hebben om te communiceren, om de wereld om hen heen te verkennen en te ordenen. In groep 1 en 2 komen kinderen veel gevarieerde situaties tegen, waarin de taalontwikkeling centraal staat. Het spreken en begrijpend luisteren is erg belangrijk. En natuurlijk de woordenschatontwikkeling: de basis voor goed begrijpend luisteren en lezen.  

Vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt van de taalmethode: ‘Taalverhaal. Het mondeling taalgebruik en het luisteren krijgt veel aandacht. De schriftelijke taal omvat o.a. spelling en stellen. De uitbreiding van de woordenschat krijgt daarnaast veel aandacht. Ook houden de leerlingen een spreekbeurt.   

Fries

We willen de kinderen doelbewust laten omgaan met de eigen spreektaal, het Fries. Vooral voor jonge kinderen is het van belang, dat ze worden opgevangen in hun eigen taal. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen de taal goed kunnen verstaan, spreken en lezen. Vanaf groep 1 maken we gebruik van de nieuwe methode Spoar 8 (invoering maart ’17) . Verder maken we gebruik lesmaterialen van Omrop Fryslân (school-TV).  

Engels

De kinderen komen in de wereld rondom hen heen op velerlei manieren in aanraking met de Engelse taal. Deze taal speelt in onze Nederlandse samenleving een belangrijke rol. Op school brengen we de kinderen in de groepen 7 en 8 in contact met deze taal met de methode ‘Real English’. Met deze methode leren de kinderen omgaan met de Engelse woorden en eenvoudige teksten. Luister- en spreekvaardigheid zijn hierbij het belangrijkst. Er wordt niet meer dan een eenvoudige basis gelegd voor het vervolgonderwijs. Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor Engels: ‘My name is Tom’. Dit is een interactieve methode en brengt leerlingen vanaf groep 1 spelenderwijs de Engelse taal bij.  

Schrijven

Het schrift is een communicatiemiddel, maar ook een middel tot expressie. We gebruiken de methode ‘Pennenstreken’.  Onze methode leert de kinderen het blokschrift.   

Rekenen

Dagelijks worden kinderen geconfronteerd met rekenkundige begrippen, waarvoor ze een oplossing moeten bedenken. Met onze nieuwe  reken- en wiskunde methode ‘Wereld in Getallen’, voor groep 3 t/m 8, laten we kinderen in aanraking komen met allerlei herkenbare en toepasbare begrippen vanuit het dagelijks bestaan. In de groepen 1 en 2 gebruiken we deze methode ook. Deze methode biedt voorbereidende reken- en wiskunde activiteiten zoals tellen, meten, wegen, getalbegrip, en ruimtelijke oriëntatie. De methode is voor een groot deel digitaal. Daarnaast werken de leerlingen met het digitale programma Rekentuin. Zij kunnen op hun eigen niveau door dit programma heen. Hiervoor gebruiken ze de computer of de laptop. Ze kunnen ook thuis met dit programma aan de slag.  

Wereldoriëntatie

Omdat de school deel uitmaakt van de haar omringende wereld, laten wij de kinderen kennis maken met allerlei aardrijkskundige, biologische, natuurkundige, weerkundige, menskundige, geschiedkundige en maatschappelijke zaken. In de groepen 1 en 2 zijn deze onderwerpen volledig geïntegreerd in de thema’s. In de midden- en bovenbouw werken we ook steeds meer geïntrigeerd. We werken veelal thematisch en projectmatig. We maken gebruik van de methode FAQTA. De leerlingen werken hierbij veel samen en maken presentaties en werkstukken. Ook uitstapjes buiten de school horen bij dit onderdeel wereldoriëntatie. We nodigen regelmatig ouders uit om te komen kijken en ouders leveren soms hun bijdrage aan projecten door zelf een presentatie te geven of hun bedrijf open te stellen. Wij stimuleren deze manier van samenwerking.  

Burgerschapskunde en sociaal-emotionele ontwikkeling

Alle scholen zijn verplicht om in hun onderwijs aandacht te besteden aan het nieuwe vormingsgebied ‘Burgerschapskunde’, d.w.z. aan actief burgerschap en sociale integratie. Scholen hebben de opdracht hun leerlingen voor te bereiden op deelname aan de pluriforme samenleving. Op onze school worden de activiteiten, passend bij dit vormingsgebied geïntegreerd aangeboden binnen andere vak- en vormingsgebieden. Daarnaast zetten we de Kanjertraining in. De Kanjertraining bevordert de sociale interactie; en nodigt uit tot kritische meningsvorming. Ze richt zich op de ontwikkeling van de eigen identiteit en besteedt aandacht aan conflicthantering. De methode werkt altijd vanuit de relatie met de omgeving (de buitenwereld). 

Op schoolniveau zijn er afspraken gemaakt welke activiteiten er jaarlijks op dit gebied aangeboden worden. U kunt denken aan excursies, actualiteiten, bezoekjes aan diverse instellingen, meedoen met allerlei activiteiten. Deze activiteiten sluiten aan bij de kerndoelen van ons onderwijs.  

Omgaan met computers en social media

Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op een maatschappij waarin ICT een grote rol speelt. De leerlingen leren op onze school hoe ze zelfstandig kunnen werken met deze moderne technologieën. Wij hebben daarvoor een leerlijn uitgezet voor groep 1 t/m 8. We laten onze leerlingen kennis maken met programmeren en hebben diverse digitale materialen aangeschaft om hiermee aan de slag te gaan. Tevens willen wij de leerlingen laten zien dat de computer niet iets is wat op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de gehele maatschappij waarin wij leven. Wij streven ernaar om de zelfstandigheid van leerlingen te vergroten.  De leerling leert, mede door gebruikmaking van ICT, in zoveel mogelijk situaties een aantal schoolse vaardigheden verder te ontwikkelen, toe te passen en kennis op te bouwen. Daarnaast vinden we het als school belangrijk om onze leerlingen mediawijsheid te leren: hoe ga je verantwoord om met internet en social media. Een belangrijk onderdeel is daarbij ook de voorlichting voor ouders en leerlingen over de gevaren van social media. Hiervoor nodigen we externe expertise uit om ouder- en leerling bijeenkomsten te organiseren (1 x per twee jaar).  

Creatieve vakken

Tekenen, handvaardigheid, en muzikale vorming en culturele activiteiten. Naast alle andere vakgebieden, nemen de creatieve vakken een belangrijke plaats in. Zij vormen een wezenlijk onderdeel van ons onderwijsleerproces, waarbij de kinderen veel plezier beleven. In groep 1 en 2 is er geen duidelijke scheiding tussen deze vakgebieden. In groep 3 t/m 8 wordt het accent gelegd op handvaardigheidstechnieken. Muzikale vorming gebeurt ook door leerlingen kennis te laten maken met de muzieklessen van de muziekschool en uitstapjes naar culturele voorstellingen (o.a. Uurcultuur).  

Bewegingsonderwijs (gymnastiek)

Kinderen hebben veel beweging nodig. Een goede motoriek en conditie zijn belangrijke voorwaarden voor het welbevinden van kinderen en bevorderen een goede leerhouding. Bovendien geeft lekker sporten volop plezier. Wij willen de kinderen in aanraking brengen met verschillende spelvormen en hun belangstelling wekken voor verschillende sporten. Verder willen wij de kinderen leren samenwerken en leren spelen met elkaar. In de onderbouw organiseren we een motorische screening voor alle leerlingen zodat we preventief kunnen inspelen op een goede individuele motorische ontwikkeling. Deze mogelijkheid komt voort uit ons beleid op Passend Onderwijs. Bij het bewegingsonderwijs maken we gebruik van de methode: ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’ deel 1 en 2, en ‘Beter Bewegen met kleuters’.

We werken veel samen met de Buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest Fryslân. Zij ondersteunen ons bij sportactiviteiten en schoolpleinspelen. Wij zijn enthousiast over deze manier van samenwerken.  

Schoolzwemmen is al sinds lange tijd een begrip in onze regio en wij vinden het belangrijk dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd blijft in deze waterrijke omgeving. Sinds het schooljaar 2017 / 2018 bieden wij voor de groepen 3 t/m 8 de lessen van het programma Swim-Move aan. Per groep wordt er per schooljaar 15 keer een zwemles gegeven bestaande uit de volgende thema’s : zwemvaardigheid; fit&fun; waterpolo; wedstrijdzwemmen en survival. Van de ouders vragen we een financiële bijdrage voor deze zwemlessen.  

Huiswerkbeleid

Vanaf groep 5 wordt er regelmatig een thuisopdracht gevraagd. Dat is vaak een spreekbeurt; het oefenen van technisch lezen; oefenen met spellingswoorden; een boekbespreking en in de bovenbouw het oefenen van de Engelse taal. In de bovenbouw worden er door de leerlingen een aantal werkstukken gemaakt. Dit gebeurt op school.  

Activiteiten onder schooltijd 

Er worden voor alle groepen regelmatig excursies naar musea of tentoonstellingen georganiseerd. Elk jaar is er een schoolreis. We organiseren ieder jaareen sportdag voor alle groepen. Eens in de twee jaar gaan groep 7 en 8 op schoolkamp. We doen jaarlijks diverse activiteiten met het zorgcentrum Mariënacker zoals werken in de tuintjes en spel en gym activiteiten.

We nemen als school deel aan diverse toernooien: Een voetbaltoernooi voor de leerlingen van de verschillende groepen. En soms kaatstrainingen en –toernooien. 

Groep 8 presenteert aan het eind van het schooljaar een eindmusical. Op verschillende momenten in het jaar worden feesten en vieringen gehouden.

Buiten schooltijd kunnen de leerlingen in de maand mei deelnemen aan de Avondvierdaagse. De oudervereniging neemt een deel van de organisatie voor rekening.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven