Basisschool Heidepolle

Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega

  • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
  • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
  • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
  • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
  • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Meten en vergelijken van prestaties is nodig. Op de eerste plaats om te kijken hoe het leer- en ontwikkelingsproces zich per kind en/of per groep ontwikkelt, daarnaast geeft het de leerkracht informatie hoe de lesstof wordt verwerkt, of daarin veranderingen nodig zijn en of kinderen extra of speciale aandacht/hulp nodig hebben.   De groepsleerkracht volgt de ontwikkelingen van de leerlingen door middel van observaties, het beoordelen van het dagelijks werk, toetsen die bij de methoden horen en toetsen die los staan van de methoden.  

Tweemaal per jaar worden er toetsen afgenomen die los staan van de methoden. Met de gegevens uit deze toetsen volgen we de leerling door de hele school, wij gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem (LOVS) van CITO.

De toetsen die wij hiervoor gebruiken zijn:  
Taalontwikkeling en wiskundige oriëntatie in groep 1 en 2
CITO LOVS Rekenen voor kleuters
CITO LOVS Taal voor kleuters
Sociaal-emotioneel: Zien leerlingvolgsysteem 

Groep 3 t/m 8
Avi toets
CITO Drie Minuten Toets
CITO LOVS Begrijpend lezen
CITO LOVS Spelling
CITO LOVS Rekenen-wiskunde
CITO LOVS Woordenschat
Sociaal-emotioneel: Zien leerlingvolgsysteem 

Groep 7 en 8
CITO LOVS Studievaardigheden
CITO LOVS Werkwoordspelling

Groep 8
Eindtoets: IEP  

De CITO is een landelijk genormeerde toets. Door gebruik te maken van deze toetsen volgen wij de ontwikkeling per leerling, per groep en van de school als geheel. Naar aanleiding van de toetsresultaten hebben de groepsleerkracht en de intern begeleider een groepsbespreking. Door de resultaten te analyseren proberen wij erachter te komen waarom toetsen wel of niet goed gemaakt zijn. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht en vervolgens worden deze weggezet in groepsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 27 september 2012 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden in het kader van vroeg voorschoolse educatie (VVE).

Uit het verslag kunnen we de conclusie trekken dat het kleuteronderwijs op onze school goed voor elkaar is. Het bezoek heeft geen aanleiding gegeven voor het maken van vervolgafspraken door de onderwijsinspectie.

Terug naar boven