Basisschool Heidepolle

Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega

 • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
 • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
 • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
 • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
 • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar worden er toetsen afgenomen die los staan van de methoden. Met de gegevens uit deze toetsen volgen we de leerling door de hele school.

De toetsen die wij hiervoor gebruiken zijn:

Groep 1/2

 • Mijn kleutergroep observatiesysteem
 • Sociaal-emotioneel: Mijn kleutergroep observatiesysteem

Groep 3 t/m 8

 • Avi toets 
 • CITO Drie Minuten Toets
 • CITO LOVS Begrijpend lezen
 • CITO LOVS Spelling
 • CITO LOVS Rekenen-wiskunde
 • Sociaal-emotioneel: CITO Leerling in beeld

Groep 7 en 8

 • CITO LOVS Werkwoordspelling

Groep 8

 • Doorstroomtoets: IEP

De CITO is een landelijk genormeerde toets. Door gebruik te maken van deze toetsen volgen wij de ontwikkeling per leerling, per groep en van de school als geheel. Naar aanleiding van de toetsresultaten hebben de groepsleerkracht en de intern begeleider een groepsbespreking. Door de resultaten te analyseren proberen wij erachter te komen waarom toetsen wel of niet goed gemaakt zijn. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht en vervolgens worden deze weggezet in groepsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het bepalen van de uitstroom van de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs bekijken we de resultaten van de leerlingen in het leerlingvolgsysteem via de plaatsingswijzer. Hierbij wordt gekeken naar de LOVS-toetsen vanaf het midden van groep 6. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen en wiskunde
 • Technisch lezen
 • Spelling

Rekenen en begrijpend lezen tellen hierbij het zwaarst. Meer informatie vindt u op de website: www.plaatsingswijzer.nl   

De Plaatsingswijzer vormt een van de onderdelen van ons slotoffensief. De onderdelen van ons slotoffensief zijn:

 • Vanaf eind groep 6 wordt elk half jaar de Plaatsingswijzer (zie hierboven) met de ouders besproken. Dit doen we in de contactmiddag gesprekken van februari en juni. Aan de hand van de Plaatsingswijzer kunnen de ouders een idee krijgen van het verwachte uitstroomniveau van hun kind.
 • Vanaf groep 7 vinden er ook gesprekken plaats tussen leerling en leerkracht. Doel van dit gesprek is de leerling bewust maken van zijn/haar eigen leerproces, de intrinsieke motivatie vergroten en aanzetten tot verkenning van de mogelijkheden betreffende het voorgezet onderwijs.
 • Het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Gesprek niveaukeuze met ouders en leerling in oktober van groep 8. Hierin geeft de leerkracht op basis van de Plaatsingswijzer, methode gebonden toetsen, eigen observaties en kind gesprekken het voorlopig advies van de basisschool aan betreffende het voortgezet onderwijs.
 • De doorstroomtoets die landelijk wordt afgenomen hoort een bevestiging van deze niveaukeuze te geven. 
 • Definitieve niveaukeuze in maart. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De volgende aandachtspunten zijn voor ons van belang:   

 • Het zorg dragen voor een veilige, functionele en uitdagende leeromgeving.
 • Op onze school mag iedereen zijn wie hij/zij is. Iedereen is uniek en daarom accepteren wij verschillen.
 • Het bevorderen van respect bij de leerlingen. Zowel in het taalgebruik als in de omgang met elkaar.
 • Het hanteren van gedragsregels in de groep. Wij geloven in de kracht van de groep. Het vormen van een fijne groep wordt in alle groepen gestimuleerd.
 • Het bevorderen van het zelfvertrouwen van leerlingen.
 • De ontwikkeling van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

De sociale kernwaarden komen terug in drie basisregels. 
Respect: We zijn vriendelijk voor elkaar.
Samen: Samen maken we er een fijne school van.
Talent: Je mag zijn, wie je bent.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Samen
 • Talent

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 27 september 2012 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden in het kader van vroeg voorschoolse educatie (VVE).

Uit het verslag kunnen we de conclusie trekken dat het kleuteronderwijs op onze school goed voor elkaar is. Het bezoek heeft geen aanleiding gegeven voor het maken van vervolgafspraken door de onderwijsinspectie.

Terug naar boven