Basisschool Heidepolle

Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega

  • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
  • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
  • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
  • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
  • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle

Het team

Toelichting van de school

Aan onze school zijn 17 groepsleerkrachten, een onderwijsassistente, een IB-er, een directeur en een schoolschoonmaakster verbonden.  

De directeur zorgt ervoor dat de schoolorganisatie vlot verloopt en heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle beleidsterreinen op schoolniveau.

De groepsleerkrachten hebben als eerste verantwoordelijkheid het onderwijs in hun groep goed te verzorgen.

De intern begeleider (IB-er) coördineert de speciale begeleiding voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Ook onderhoudt zij het leerlingvolgsysteem en beheert de leerlingendossiers.             

Er zijn groepsleerkrachten met een speciale taak, zoals:
•     De coördinator ict (Janke Elsinga). Zij coördineert de organisatie van het computeronderwijs.
•     De cultuur coördinator (Harmen Harmsma). Hij stelt jaarlijks een Cultuurbeleidsplan op met het team en coördineert de cultuuractiviteiten van de school.
•     De onderbouw coördinator (Corrie Wagenaar). Zij coördineert het onderwijs aan de groepen 1/2/3, zodat er een samenhang ontstaat aan de manier van het bieden van onderwijs aan de kinderen in de onderbouw.
•     Een hoogbegaafdheidscoördinator (Wietske van Dalfsen). Zij coördineert het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Eveneens geeft ze vorm aan het plusuur op vrijdagmiddag.  

Daarnaast heeft de school stageplaatsen voor Pabo studenten, CIOS studenten, studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk en de opleiding tot onderwijsassistent.  

Aan onze school zijn twee vakleerkrachten verbonden, die respectievelijk godsdienstonderwijs (G.V.O.)/Humanistisch Vormingsonderwijs (H.V.O.) geven.   

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zieke personeelsleden geven dit zo snel mogelijk door aan de directeur. Deze zal dan via de lijst van invalkrachten proberen een vervanger te krijgen. Er is landelijk een groot tekort aan invallers. Ook in Weststellingwerf. Hoewel we altijd ons uiterste best doen om zo weinig mogelijk verschillende invallers voor een groep te laten invallen, lukt dit soms maar gedeeltelijk.  

We werken volgens het volgende stappenplan:
1. Afwezigheidsmelding van de leerkracht om 7.00 uur.
2. Zoeken naar vervanging via de vervangingslijst.
3. Extra inzet van eigen teamleden.
4. Directie of IB-er gaan, indien hun werkzaamheden dat toelaten, max. 1 dag/1 dagdeel voor de groep.
5. Onder toeziend oog van de leerkrachten/de directie wordt onderwijs geboden door het inzetten van een onderwijsassistent/stagiaire. Mits dit mogelijk is i.v.m. groepssamenstelling en groepsgrootte. Hierover beslist de directie.
6. Verdelen van de leerlingen over andere groepen, mits dit mogelijk is i.v.m. groepssamenstelling en groepsgrootte. Hierover beslist de directie.
7. De groep wordt naar huis gestuurd. Ouders ontvangen een mail vóór half negen ’s morgens.
8. Bij meerdere dagen afwezigheid wordt per dag een andere groep naar huis gestuurd, zodat niet steeds dezelfde groep onderwijs mist.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

OBS Heidepolle heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In het SOP worden de ondersteuningsmogelijkheden van OBS Heidepolle omschreven. Passend onderwijs gaat gepaard met een optimistische en pedagogische manier van denken over kinderen. We richten ons op wat kinderen wel kunnen. Van wezenlijk belang zijn daarbij het handelen van de leerkracht en een goed partnerschap met ouders.  

Extra ondersteuning wordt door stichting Comprix mogelijk gemaakt middels het beschikbaar gestelde budget passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Mits passend binnen het SOP van de betreffende school kan het bijvoorbeeld gaan om specifieke methodieken en materialen, deskundigheid van specialisten, meer handen in de klas, een aanpassing in het gebouw. Het kan ook zijn dat een andere school beter is toegerust om aan de onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen. Dat kan een andere basisschool met een meer passend profiel, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn.  

De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs Friesland’ tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.  

Hier vindt u extra informatie over ons schoolondersteuningsprofiel: www.heidepolle.nl. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven