Basisschool Heidepolle

Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega

 • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
 • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
 • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
 • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle
 • Schoolfoto van Basisschool Heidepolle

Het team

Toelichting van de school

Aan onze school zijn 12 groepsleerkrachten, twee onderwijsassistentes, een administratieve kracht, een IB-er, een directeur en een schoolschoonmaakster verbonden.    

Er zijn groepsleerkrachten met een speciale taak, zoals:

 • De coördinator ict (Janke Elsinga). Zij coördineert de organisatie van het computeronderwijs.
 • De cultuur coördinator (Harmen Harmsma). Hij stelt jaarlijks een Cultuurbeleidsplan op met het team en coördineert de cultuuractiviteiten van de school.
 • De onderbouw coördinator (Corrie Wagenaar). Zij coördineert het onderwijs aan de groepen 1/2/3, zodat er een samenhang ontstaat aan de manier van het bieden van onderwijs aan de kinderen in de onderbouw.
 • Een gedragscoördinator (Jeannette Baas). Zij ondersteunt leerkrachten in het omgaan met leerlingen die te maken hebben met extra ondersteuningsbehoeften ten aanzien van hun gedrag.

Daarnaast heeft de school stageplaatsen voor Pabo studenten, CIOS studenten, studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk en de opleiding tot onderwijsassistent.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zieke personeelsleden geven dit zo snel mogelijk door aan de directeur. Deze zal dan via de lijst van invalkrachten proberen een vervanger te krijgen. Er is landelijk een groot tekort aan invallers. Ook in Weststellingwerf. Hoewel we altijd ons uiterste best doen om zo weinig mogelijk verschillende invallers voor een groep te laten invallen, lukt dit soms maar gedeeltelijk.  

We werken volgens het volgende stappenplan:
1. Afwezigheidsmelding van de leerkracht om 7.00 uur.
2. Zoeken naar vervanging via de vervangingslijst.
3. Extra inzet van eigen teamleden.
4. Directie of IB-er gaan, indien hun werkzaamheden dat toelaten, max. 1 dag/1 dagdeel voor de groep.
5. Onder toeziend oog van de leerkrachten/de directie wordt onderwijs geboden door het inzetten van een onderwijsassistent/stagiaire. Hierover beslist de directie.
6. Verdelen van de leerlingen over andere groepen, mits dit mogelijk is i.v.m. groepssamenstelling en groepsgrootte. Hierover beslist de directie.
7. De groep wordt naar huis gestuurd. Ouders ontvangen een mail vóór half acht ’s morgens.
8. Bij meerdere dagen afwezigheid wordt per dag een andere groep naar huis gestuurd, zodat niet steeds dezelfde groep onderwijs mist.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met jaargroepen en een aantal combinatiegroepen. Bij de kleuters hebben we er bewust voor gekozen om groepen 1/2 te combineren. Jonge kinderen leren veel van elkaar.  

De kinderen krijgen binnen hun eigen groep les. Tijdens de les krijgen de kinderen die dat nodig hebben extra hulp. Anderen die meer kunnen, krijgen daartoe ook de mogelijkheid. Tijdens de les spelen we op deze manier in op individuele behoeften van de leerlingen. Op deze manier werken we praktisch, overzichtelijk en houden we toch rekening met het individu. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De weergegeven uren per vakgebied gelden als richtlijn. Per groep kunnen de onderwijsbehoeften van de leerlingen verschillen, waardoor er verschillen per groep per periode kunnen zijn. Toelichting op de urentabel: onder Taal verstaan wij ook Spelling en Woordenschat. De uren voor lezen zijn opgebouwd uit de uren voor technisch en begrijpend lezen.

De volgende methodes worden op onze school gebruikt: 

Groep 1/2

 • Rekenen groep 1/2: Met sprongen vooruit
 • Voorbereidend lezen groep 1/2: Schatkist, Kleuteruniversiteit
 • Voorbereidend schrijven groep 1/2: Krullenbol

Groep 3-8

 • Rekenen en wiskunde: Getal en Ruimte junior
 • Aanvankelijk lezen groep 3: Veilig Leren Lezen - Kim versie
 • Begrijpend lezen: Grip, Nieuwsbegrip
 • Taal en spelling: Nieuw Nederlands junior
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Wereldverkenning: Blink Wereld
 • Engels: Groove me
 • Verkeer: Op voeten en Fietsen en Jeugdverkeerskrant
 • Sociaal-emotioneel: KiVa
 • Gymnastiek: Basislessen bewegingsonderwijs  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS Heidepolle heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In het SOP worden de ondersteuningsmogelijkheden van OBS Heidepolle omschreven. Passend onderwijs gaat gepaard met een optimistische en pedagogische manier van denken over kinderen. We richten ons op wat kinderen wel kunnen. Van wezenlijk belang zijn daarbij het handelen van de leerkracht en een goed partnerschap met ouders.  

Extra ondersteuning wordt door stichting Comprix mogelijk gemaakt middels het beschikbaar gestelde budget passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Mits passend binnen het SOP van de betreffende school kan het bijvoorbeeld gaan om specifieke methodieken en materialen, deskundigheid van specialisten, meer handen in de klas, een aanpassing in het gebouw. Het kan ook zijn dat een andere school beter is toegerust om aan de onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen. Dat kan een andere basisschool met een meer passend profiel, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn.  

De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs Friesland’ tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Extra informatie over ons schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website: https://heidepolle.nl/informatie/Algemeen/Onze-school/Extra-informatie 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor onze ambities op dit gebied verwijzen wij naar ons schoolondersteuningsprofiel. 
https://heidepolle.nl/informatie/Algemeen/Onze-school/Extra-informatie

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een veilige, gestructureerde kindvriendelijke omgeving waarin zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen en groeien. Door te spelen, experimenteren en contacten met andere kinderen doen kinderen een heel scala aan ervaringen op. Hierdoor profiteren veel kinderen van het aanbod op peuterspeelzalen of kinderdagverblijven.  

Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand kan er een VVE-aanbod worden aangevraagd. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is: het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan. Bij een VVE-plaatsing gaan kinderen 4 dagdelen per week naar een voorschoolse voorziening.  

Terug naar boven