JKC Sint Franciscus

Lycklamaweg 14 8471 JX Wolvega

 • Schoolfoto van JKC Sint Franciscus
 • Schoolfoto van JKC Sint Franciscus
 • Schoolfoto van JKC Sint Franciscus
 • Schoolfoto van JKC Sint Franciscus
 • Schoolfoto van JKC Sint Franciscus

Het team

Toelichting van de school

Ons team
Met een enthousiast team van ongeveer 30 mensen, werken we dagelijks aan het realiseren van onderwijs en opvang waarbij het kind centraal staat. samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van alle kinderen. Net als de kinderen leren we graag. We onderzoeken nieuwe inzichten en bestuderen andere invalshoeken.

In elke bouw overleggen de stamgroepleiders over de invulling van het dagelijkse onderwijs. Onderwerpen die de gehele school aangaan worden door de bouwcoördinatoren in een overleg met directeur en CPO CCoördinator Passend Onderwijs) ingebracht. De uitwerking van schoolbrede beleidszaken wordt gedaan met het gehele team. 

Stageplaatsen
Als school vinden wij het belangrijk om ruimte te geven aan onderwijskrachten in wording. Jaarlijks bieden wij stageplaatsen aan PABO-studenten die leerkracht willen worden of studenten SPW die de opleiding volgen tot klassen- of onderwijsassistent. De stagiaires krijgen de kans om praktijkervaring op te doen en worden door ons zorgvuldig begeleid in het werken met de leerlingen.

LIO of WPO
Een laatstejaars PABO-student krijgt op onze school de mogelijkheid om voor langere tijd zelfstandig een groep te draaien. Dit wordt een LIO-stage (leerkracht in opleiding) of WPO-stage (werkplekopleiding) genoemd. Deze studenten draaien als volwaardige leerkracht mee in het team. Uiteraard worden zij daarbij begeleid door een van de leerkrachten en de stagecoördinator.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht proberen we vervanging te regelen. Het kan voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. Waar mogelijk verdelen we de kinderen over de andere stamgroepen. Het kan echter voorkomen dat we toch de keuze moeten maken om ouders te vragen om hun kind die dag thuis te houden. We zullen ouders hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen. Mocht het meerdere dagen duren, dan zal er steeds voor een andere groep gekozen worden, waarvan de ouders wordt gevraagd hun kind thuis te houden. 
Mocht een MB of BB groep thuis moeten blijven, dan proberen wij het thuisonderwijs op te pakken. Ouders worden hierover geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stamgroepen
Er zijn verschillende stamgroepen voor de peuters, de onderbouw, de middenbouw, de bovenbouw en de BSO. In een stamgroep zitten kinderen die ongeveer 3 jaar in leeftijd van elkaar verschillen. Kenmerkend voor werken in de stamgroep is dat de oudsten de jongsten helpen. De oudste leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheden en leren zelfstandiger te werken. Gedurende hun schooltijd maken kinderen een paar keer mee hoe het is om de jongste of oudste te zijn. Ze ontdekken hun eigen en elkaars sterke en zwakkere punten en leren hier respectvol mee omgaan. 
In ons JKC zijn deze stamgroepen als volgt ingedeeld:

 • Peuters (2-4 jaar)
 • Onderbouw: groep 1 en 2 
 • Middenbouw: groep 3, 4 en 5 
 • Bovenbouw: groep 6, 7 en 8 
 • BSO (BuitenSchoolseOpvang)

Ritmisch weekplan
Binnen het jenaplanonderwijs worden de basisactiviteiten gesprek, spel, viering en werk gedurende de dag afgewisseld in een ritmisch weekplan. Door de afwisseling komen verschillende kwaliteiten van de kinderen aan bod.

Gesprek
Elke dag wordt er begonnen en geëindigd in de kring. In een kring kun je elkaar goed zien en dat maakt het gesprek makkelijker. In een gesprek wisselen we ervaringen en gevoelens uit waardoor we elkaar beter leren begrijpen. Belangrijk hierbij is dat iedere deelnemer de ruimte voelt om aan het gesprek mee te doen en zijn eigen mening te mogen geven. Ze leren naar elkaar luisteren en elkaar te helpen bij het oplossen van problemen.     
Daarnaast kan ook instructie in de kring gegeven worden en worden ook o.a. spreekbeurten en boekbesprekingen in de kring gehouden. Elkaar positief feedback geven is bij deze laatste kring belangrijk. 

Spel
In het spel kan het kind de wereld op een veilige manier verkennen, zich sociale vaardigheden eigen maken en plezier beleven aan de dingen die hij doet. In spel kunnen ze zelf ondernemen, beslissen en bepalen wat er wel of niet gebeurt. Spelenderwijs leren ze dat je regels en afspraken nodig hebt en samenwerken. Ook verwoorden kinderen tijdens het spel hun ideeën, maken ze hun mening kenbaar en luisteren ze naar anderen.   

Buitenspel
JKC Sint Franciscus beschikt over een uniek grote ruimte om de school, waar kinderen zich ongehinderd kunnen uitleven. Vanzelfsprekend wordt dan ook iedere dag buiten gespeeld onder toezicht van een leerkracht. Regels en afspraken die hierbij gelden, worden samen met de kinderen gemaakt. Bij problemen of ruzie tijdens het buitenspelen, wordt altijd samen met de betrokken kinderen naar een oplossing gezocht.  

Viering
Bij een viering word je even boven het alledaagse uitgetild. Samen stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen, die in de stamgroep of op school spelen. Dit kunnen zowel vrolijke als verdrietige gebeurtenissen zijn. 
Gedurende het schooljaar hebben we diverse vaste vieringen zoals jaaropening- en sluiting, weekopening– en sluiting, themaopeningen en -sluitingen en feestelijke vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, etc... Vieringen worden afwisselend door zowel teamleden als kinderen verzorgd. Ouders zijn welkom bij diverse vieringen.

Werk
In de basisactiviteit ‘werk’ verwerken de kinderen leerstof die op dat moment bij de ontwikkeling van het kind past.  

Eigen tempo en eigen manier van leren
Elk kind ontdekt en leert op zijn of haar eigen wijze. Ons JKC geeft kinderen alle ruimte om te leren en zich te ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past. Het ene kind heeft daar meer begeleiding bij nodig dan het andere. Tijdens leergesprekken tussen kind en stamgroepleider, worden samen doelen gesteld waar het kind in de komende periode aan kan werken. 

Zelfstandig werken
In de loop der jaren leert een kind op school steeds zelfstandiger te werken. In de onderbouw worden daartoe al de eerste aanzetten gegeven. Daar kiezen de kinderen op welke dag van de week ze een bepaalde opdracht maken aan de hand van een eigen taakkaart. In de middenbouw werken de kinderen met een dag- en een weektaak. In de bovenbouw plannen ze hun werk met behulp van een agenda zelfstandig binnen een weektaak.  

Uitdaging
We willen het kind uitdagen om zo optimaal mogelijk te presteren. Dat wil zeggen: zo goed als je zelf kunt, zonder jezelf daarbij te vergelijken met anderen. Ieder kind heeft immers zijn eigen kwaliteiten. Ook tijdens het werken willen we dat kinderen bezig zijn met zowel hoofd, hart en handen. 

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vormt het hart van het jenaplanonderwijs. Het is een belangrijk vormingsgebied binnen onze school. De traditionele vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en techniek, worden thematisch binnen projecten in onderlinge samenhang aangeboden. Een nieuw thema wordt zo uitdagend mogelijk geïntroduceerd. Wereldoriëntatie biedt de kinderen de gelegenheid om te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Uitgangspunten zijn de belangstelling en vragen van het kind en de werkelijkheid om ons heen. Burgerschapskunde wordt geïntegreerd aangeboden binnen andere vak- en vormingsgebieden. We laten kinderen kennismaken met en inzicht krijgen in de cultuur waarin wij leven.

Schoolkamp
Omstreeks de vierde week van het schooljaar organiseren we een kampweek voor de hele school. Deze staat ieder jaar in het teken van een ander thema. In deze week leren kinderen, ouders en leerkrachten elkaar goed kennen. Alle opdrachten in deze week zijn gerelateerd aan het thema. Ook zal er door de kinderen van groep 4 tot en met 8 overnacht worden in een kampeerboerderij. Ouders zijn in de voorbereiding en in de week zelf van onschatbare waarde.  
De kinderen van groep 8 sluiten hun basisschooltijd af met een driedaags kamp aan het einde van het schooljaar. 

Beweging
Bewegen kan op school op allerlei manieren. Gelukkig maar, want de hele ochtend stilzitten is voor de meeste kinderen (en grote mensen) een opgave. Even opstaan om iets te pakken, even wisselen van plaats als je na je taaltaak aanschuift bij een groepje voor een rekeninstructie en even 2 minuten rekken en strekken tijdens werkuur. Het zijn allemaal bewegingen die de concentratie verhogen.  

Gezonde school
JKC Sint Franciscus heet het vignet 'Gezonde School'. Dat betekent dat er continu gewerkt wordt aan het verbeteren van de gezondheid van kinderen. We maken de kinderen bewust van het belang van gezonde voeding, gezonde leefstijl en het belang van bewegen. Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs zorgt voor een uitdagend en afwisselend aanbod binnen de gehele JKC. 

De verschillende stampgroepen

Peuters (2-4 jaar)
Peuters van 2 tot 4 jaar oud komen bij ons om samen met vriendjes en vriendinnetjes de grote wereld te ontdekken. Denk hierbij aan muziek, sport, spel, natuur en creatieve activiteiten. Peuters ontdekken waar hun interesses liggen en waar zij goed in zijn. Wij begeleiden hun avontuur met een uitgebreid activiteitenprogramma, dat aansluit bij de andere stamgroepen van ons JKC. Regelmatig worden activiteiten samen gedaan met de kleuters, zodat de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt. 

Onderbouw (groep 1 en 2)
Een nieuwe kleuter draait eerst een aantal dagdelen mee, zodat het kan wennen aan alle nieuwe indrukken en wordt daarbij geholpen door de oudere kinderen in de stamgroep. Het belangrijkste in deze gewenningsfase is dat het kind zich veilig voelt in de stamgroep en met plezier naar school gaat. Er is regelmatig overleg tussen de stamgroepleider en de ouders over hoe het met het kind gaat. Als het kind een paar maanden op school zit, komt de stamgroepleider op huisbezoek. 

Elke ochtend en middag begint en eindigt in de kring waar de kinderen over hun belevenissen vertellen, liedjes zingen of op een speelse manier vaardigheden verwerven zoals tellen. Na de kring 'werken' de kinderen. Ze kunnen kiezen uit verschillende activiteiten zoals het speelhuis, constructiemateriaal, diverse creatieve activiteiten, etc.. Kinderen worden begeleid in het steeds zelfstandiger organiseren van de gekozen taken. Activiteiten worden afgestemd om de thema's waar aan gewerkt wordt. Zo krijgen de kinderen steeds een nieuwe uitdaging. 
Omdat we de motorische ontwikkeling belangrijk vinden, wordt er elke dag met de kinderen bewogen. Afhankelijk van het weer gebeurt dit buiten of in het speellokaal. 

Woensdagochtend groep 2
Op woensdag is groep 1 vrij. De kinderen van groep 2 doen dan specifieke voorbereidende lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. Dit zorgt voor een soepele overgang naar groep 3.    

Middenbouw (groep 3, 4 en 5)
Spelen en creatief werk blijft in de middenbouw belangrijk, ook al behoor je dan opeens tot de 'grotere' kinderen. Naast het aanbod van taal- en rekenactiviteiten, is er nog genoeg tijd en ruimte om te spelen en te bewegen. Via het ritmisch weekplan worden de diverse vakgebieden aangeboden; rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen, spelling, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs en expressie vakken. Deze vakgebieden worden waar  mogelijk binnen het thema verwerkt.
De kinderen van groep 3 leren lezen, taal en spelling, via de methode 'Lijn 3'. Deze biedt de mogelijkheid om kinderen op hun eigen niveau te laten werken. In groep 4 en 5 richt het taalonderwijs zich steeds meer op hoe je eigen ideeën en ervaringen kunt uitdrukken. Daarbij krijgt spelling veel aandacht. Begrijpend lezen wordt veel geoefend aan de hand van het onderwerp uit de actualiteit. Zo wordt de inhoud van wat je leest belangrijker.     

Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
In de bovenbouw behoor je tot de oudsten van de school. Dat brengt bijzondere taken met zich mee, zoals bijvoorbeeld helpen bij de kleuters of tutor-lezen met de middenbouw. In de bovenbouw wordt de basis van de verschillende vakgebieden, die gelegd is in de middenbouw, verder uitgebreid. Het toepassen van geleerde vaardigheden, vindt steeds meer plaats in de context van wereldoriëntatie. Bijvoorbeeld nieuwskring, werkstukken, spreekbeurten, etc.. 
In groep 8 wordt ruim aandacht besteed aan de overstap naar het vervolg onderwijs.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3: Lezen zit bij Taal in. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsbeleid
In ons Schoolondersteuningsbeleid (als bijlage te downloaden) hebben wij omschreven hoe we omgaan met de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.

Basisondersteuning
Op onze school willen wij alle kinderen de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder noemenswaardige problemen. Voor hen is het onderwijsaanbod binnen de basisondersteuning voldoende. Basisondersteuning betekent voor ons op school allereerst een veilige leeromgeving voor onze kinderen, waar kinderen nieuwsgierig mogen zijn en hun mogelijkheden durven te onderzoeken. Het onderwijs stemmen we af op de onderwijsbehoeften van de kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen op het gebied van aanbod, tijd en instructie.
Soms gaat de ontwikkeling van een kind niet vanzelf en heeft het voor korte of wat langere tijd een steuntje in de rug nodig. Ook dit aanbod valt onder de basisondersteuning. Hieronder valt ook het aanbod voor dyslectische kinderen, (hoog)begaafden, kinderen met lichte leerproblemen en kinderen met lichte internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek. Waar nodig wordt hulp van interne of externe experts ingezet. Ons streven is het aanbod binnen de eigen stamgroep te organiseren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen in de eigen groep. Onderlinge acceptatie en met en van elkaar leren is daarbij van grote meerwaarde.  

Extra ondersteuning
Bij een aantal kinderen gaat de ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend en is extra ondersteuning nodig. Onder extra ondersteuning vallen alle voorzieningen en maatregelen die wij treffen om  deze kinderen te helpen zich prettig te voelen en zo goed mogelijk te profiteren van hetgeen de school te bieden heeft. Hierbij is het belangrijk dat wij voortdurend in gesprek blijven over wat wij van elk kind mogen verwachten. Voor leerlingen met een specifieke ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD en ASS, waarbij gedrag, werkhouding en taakgerichtheid extra ondersteuning behoeven, of voor leerlingen met beperkte cognitieve mogelijkheden bieden wij binnen onze mogelijkheden extra ondersteuning, zodat zij toch binnen onze school kunnen profiteren van het onderwijsaanbod, ook al halen zij in sommige gevallen de einddoelen van groep 8 niet. Ook leerlingen met een taalstoornis (TOS) of een fysieke beperking kunnen in veel gevallen bij ons op school een passend aanbod krijgen vanuit de extra ondersteuning. Het aanbod voor deze leerlingen wordt in overleg met ons vaste ondersteuningsteam (OST) van deskundigen aangepast, waarbij we er naar blijven streven dat ook deze leerlingen zich maximaal ontwikkelen naar hun vermogen. We stellen voor hen een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op, waarin wordt vastgelegd hoe wij vanuit de onderwijsbehoefte van een kind aan tussendoelen kunnen werken. Het volledige Schoolondersteuningsbeleid is als download toegevoegd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school start, in samenwerking met het Samenwerkingsverband Friesland, een onderzoek naar inclusief onderwijs op JKC Sint Franciscus. 

Vanuit de resultaten wordt gekeken wat de eventuele vervolgstappen zijn. 

Daarnaast is de school een samenwerking met het VO gestart om leerlingen vanaf groep 7 de mogelijkheid te gaan bieden om deel te nemen aan de Tienerschool (10-14 jaar). 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Jonge kind

De 4 basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering is ook in de onderbouw stamgroepen terug te zien. 
Jonge kinderen leren vooral door te spelen en ervaren. Daarom ligt hier het accent op in de basisactiviteiten.

Gesprek
In het Jenaplanonderwijs gebeurt veel in de kring. We delen ervaringen, we luisteren naar verhalen en we staan stil bij belangrijke gebeurtenissen die we willen delen met elkaar. Bij themakringen hebben kinderen een inbreng om zo samen tot onderwijs te komen, dat aansluit bij hun belevingswereld. We kijken of de plannen die in kringgesprekken besproken worden, uitgevoerd kunnen worden tijdens het spelen en werken. Kinderen voelen zich hierdoor gehoord, leren dat hun mening ertoe doet en dat ze zelf invloed hebben op hun leerproces/het spelen en werken in de groep.  

Spelen
Jonge kinderen leren de wereld te begrijpen en verwerken ervaringen door te spelen. Er is dan ook veel speeltijd in de onderbouw, zowel binnen als buiten. We willen de kinderen laten ervaren dat ze grip op de wereld kunnen hebben. De stamgroepleider observeert, speelt mee, en geeft spel-impulsen die zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind.

Werken
Gedurende de 2 jaar in de onderbouw leren we kinderen steeds zelfstandiger te werken, alleen maar ook samen. Ze mogen keuzes maken in wat ze graag doen, maar we dagen ze ook uit om grenzen te verleggen in taakgerichtheid. Door de kinderen al jong kennis te laten maken met uitgestelde aandacht, stimuleren we hun zelfredzaamheid. Hulp kunnen vragen is belangrijk in dit leerproces: oudere kinderen helpen de jongere.

Viering
Kinderen krijgen veel zelfvertrouwen door zowel kleine als grote gebeurtenissen samen te vieren. Doordat er met elkaar stil gestaan wordt bij kleine dingen (zelf je schoenen aandoen) maar ook grote presentaties (met publiek) ervaren kinderen dat ze belangrijk zijn, ertoe doen en erbij horen. Met dit positieve gevoel, staan de kinderen opener in de wereld en zullen ze meer van zichzelf laten zien.   

Terug naar boven