School voor Speciaal Basisonderwijs De Triade

Andries Veenstrastraat 27 8471 AW Wolvega

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Triade

In het kort

Toelichting van de school

De Triade is een school voor speciaal basisonderwijs. De Triade is een school van Stichting Comprix. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en hebben daar vertrouwen in. In de school heerst een leef-en werkklimaat waarin respect en begrip centraal staan. Dat vergt een hoge inzet van het team en grote betrokkenheid van leerlingen en hun ouders.

Het spreekt voor zich dat een school voor speciaal basisonderwijs minimaal tegemoet kan komen aan de basisondersteuning en extra ondersteuning biedt aan leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring.

Het streven is om de kerndoelen van het basisonderwijs te halen. Er is een groep leerlingen die om verschillende redenen niveau 1F niet zal halen op 12-jarige leeftijd. De ontwikkeling en de keuzes die gemaakt worden in het belang van de ontwikkeling, worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Het onderwijs en de doelen worden passend bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen  afgestemd.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen.

Jaarlijks worden de kenmerken van de leerling populatie geïnventariseerd. Mogelijke actiepunten zijn gebaseerd op analyse van de gegevens.

De laatste jaren valt op dat:

  • De meeste leerlingen uitstromen naar het VMBO-basis beroeps.
  • Een groot deel van de leerlingen uit jongens bestaat.
  • Veel leerlingen een instabiele thuissituatie kennen.
  • Een groot percentage van de leerlingen extra ondersteuning nodig heeft om gemotiveerd te kunnen leren
  • De taalontwikkeling van onze leerlingen extra aandacht behoeft (woordenschat, begrijpend lezen).
  • Onze leerlingen gebaat zijn bij een duidelijke structuur met voorspelbaarheid.
  • Relatief veel leerlingen bewegingsonrust en een hoge mate van impulsiviteit kennen.
  • Weinig leerlingen lid zijn van een club of vereniging.

Dit betekent dat leerkrachten een goede balans moeten zoeken tussen structuur en veiligheid enerzijds en het ruimte geven voor de ontwikkeling van de unieke persoonlijkheid van leerlingen anderzijds. Leerkrachten moeten goede didactische en pedagogische kwaliteiten hebben en de wil om die te blijven ontwikkelen. Leerkrachten moeten in staat zijn om te denken in oplossingen. Ze moeten bezitten over een nieuwsgierige, onderzoekende grondhouding. Ze moeten in staat zijn om een goede afstemming te zoeken met externe ketenpartners.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het klimaat van de school.

Het kind staat centraal in onze school. Kenmerken in de omgang met onze leerlingen zijn veiligheid, voorspelbaarheid en structuur. Een kind op onze school moet zich op zijn gemak voelen, dus graag naar school gaan. Op onze school doen we ons best alle capaciteiten van de kinderen te ontplooien. Dit kan alleen in nauw overleg met de ouders. Wij staan open voor elke vorm van opbouwende kritiek. Als school houden we rekening met de wensen van de ouders, maar we zullen ook eerlijk naar de ouders zijn als we aan hun wensen niet kunnen voldoen. Er wordt gestreefd naar een open en eerlijke communicatie en een goede samenwerking.

De pedagogische houding van de leerkracht.

We gaan er van uit dat ieder kind het goed wil doen. De manier waarop is niet altijd even handig. Als leerkracht heb je de taak om achter het gedrag van het kind te kijken. Om te achterhalen wat het kind beweegt om te doen wat hij doet. Eigenschappen van de leerkrachten zijn samengevat:Herkennen en erkennen, samen leren en ontwikkelen, flexibel, geduldig, minstens 3 stappen vooruit, creatief, nieuwsgierig/onderzoekend, focus, grenzen stellen, alert, scherp, professionele communicatie, overzicht, beredeneerde keuzes, zelfreflectie, kennis en expertise, geconcentreerd en verantwoordelijkheid. 

School en veiligheid. 

Agressie, geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs zijn niet iets nieuws. Door een reeks gebeurtenissen in de afgelopen jaren is echter de aandacht in de media voor agressie en geweld in het onderwijs toegenomen. Toch worden te veel geweldsincidenten gebagatelliseerd of in de doofpot gestopt. Geweld, agressie en seksuele intimidatie komen in veel vormen voor. Het gaat, kort samengevat, om alle menselijk handelen, dat geestelijke, lichamelijk of financiële schade veroorzaakt bij een andere persoon of bij een organisatie zoals een school(bestuur).

Om tot een verbetering van de veiligheid en welbevinden van leerlingen en personeel in het onderwijs te komen is er, bovenschools, een schoolveiligheidsplan vastgesteld.

De aard van de werkzaamheden in de school maken een speciale benadering van de problematiek noodzakelijk. De meeste werknemers in de school hebben als professional ook een pedagogisch-didactische opdracht en als gevolg daarvan een duidelijke gezagsverhouding met leerlingen en hun ouders/verzorgers. De pedagogische en afhankelijkheidsrelatie tussen leraar en leerling (en tussen directeur en leerling) kan in de praktijk een bron zijn voor het ontstaan van agressie bij de leerling of diens ouders of verzorgers. Het schoolveiligheidsplan heeft daarom betrekking op alle werknemers, maar ook op leerlingen en ouders of verzorgers en is gericht op de preventie van en het optreden na incidenten.Het schoolveiligheidsplan geeft aan hoe de school moet handelen bij het:

- Voorkomen van incidenten. Hierbij worden preventieve maatregelen onder de loep genomen. De Arbo wet, Arbo dienst, Risico Inventarisatie & Evaluatie, GGD en de Arbo/ veiligheidscoördinator hebben hierin een belangrijke rol;

- Tegengaan van escaleren van incidenten. Er zijn protocollen opgesteld die aangeven hoe men moet handelen. Incidenten en ongevallen worden geregistreerd en eventueel bij de Arbeidsinspectie worden aangemeld. Indien de wet wordt overtreden wordt aangifte gedaan bij de politie.

- Begeleiden van slachtoffers van machtsmisbruik binnen het onderwijs. Hiervoor heeft de school een contactpersoon aangesteld en kan contact worden gezocht met de vertrouwenspersoon.

Het beleidsplan “School en Veiligheid” is op school aanwezig en kan worden ingezien

Terug naar boven