School voor Speciaal Basisonderwijs De Triade

Andries Veenstrastraat 27 8471 AW Wolvega

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Triade

In het kort

Toelichting van de school

De Triade is een school voor speciaal basisonderwijs. De Triade is een school van Stichting Comprix. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen en hebben daar alle vertrouwen in. In de school heerst een leef-en werkklimaat waarin respect en begrip centraal staan. Dat vergt een hoge inzet van het team en grote betrokkenheid van leerlingen en hun ouders.

Het spreekt voor zich dat een school voor speciaal basisonderwijs minimaal tegemoet kan komen aan de basisondersteuning en extra ondersteuning biedt aan leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring.

Het streven is om de kerndoelen van het basisonderwijs te halen. Er is een groep leerlingen die om verschillende redenen niveau 1F niet zal halen op 12-jarige leeftijd. De ontwikkeling en de keuzes die gemaakt worden in het belang van de ontwikkeling, worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Er wordt gebruik gemaakt van de doelen van Passende perspectieven.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen.

Jaarlijks worden de kenmerken van de leerling populatie geïnventariseerd. Mogelijke actiepunten zijn gebaseerd op analyse van de gegevens.

De laatste 5 jaar valt op dat:

- Onze grootste doelgroep de leerlingen zijn die uitstromen naar het VMBO-basis beroeps.

- Een groot deel van de leerlingen bestaat uit jongens.

- Veel leerlingen een instabiele thuissituatie kennen.

- Een groot percentage van de leerlingen extra ondersteuning nodig heeft om gemotiveerd te kunnen leren

- De taalontwikkeling van onze leerlingen extra aandacht behoeft (woordenschat, begrijpend lezen).

- Onze leerlingen gebaat zijn bij een duidelijke structuur met voorspelbaarheid.

- Relatief veel leerlingen bewegingsonrust hebben en een hoge mate van impulsiviteit kennen.

- Weinig leerlingen lid zijn van een club of vereniging.

Dit betekent dat leerkrachten een goede balans moeten zoeken tussen structuur en veiligheid enerzijds en het ruimte geven voor de ontwikkeling van de unieke persoonlijkheid van leerlingen anderzijds. Ze moeten goede didactische en pedagogische kwaliteiten hebben en de wil om die te blijven ontwikkelen. Leerkrachten moeten in staat zijn om te denken in oplossingen. Ze moeten bezitten over een nieuwsgierige, onderzoekende grondhouding. Ze moeten in staat zijn om een goede afstemming te zoeken met externe ketenpartners.

Weergave

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven