Basisschool de Speelwagen

Conferencelaan 1 1687 RA Wognum

  • Schoolfoto van Basisschool de Speelwagen
  • Schoolfoto van Basisschool de Speelwagen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken ieder jaar een eindtoets. De eindtoets is landelijk verplicht en controleert in hoeverre wij de leerlingen op de Speelwagen voldoende hebben voorbereid op de middelbare school. Er wordt middels de eindtoets onderzocht of de referentiedoelen die zijn gesteld worden behaald. 

De leerlingen maken op de Speelwagen de IEP Eindtoets in april. Aan de hand van de eindtoets kan het advies nog worden bijgesteld, maar alleen naar meer theoretisch. 

In het schooljaar 2018/2019 hebben 21 leerlingen de toets gemaakt. Het gemiddelde van de groep ligt boven de inspectienorm. 
Eén leerling heeft de toets niet gemaakt, omdat deze leerling nog maar zeer kort in Nederland was komen wonen. Leerlingen die korter dan twee jaar op de Speelwagen zitten, tellen niet mee voor het gemiddelde van de groep. Dit waren 8 leerlingen die later zijn ingestroomd in groep 7 (4 leerlingen) en groep 8 (4 leerlingen) op de Speelwagen. 

De Speelwagen neemt daarnaast de CITO M8 (Begrijpend Lezen, Spelling, Rekenen en Wiskunde) af bij de leerlingen van groep 8, ter verantwoording aan de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het document 'Speelwagen Ondersteuning van Kinderen' staat uitgebreid beschreven hoe wij het onderwijsproces van alle leerlingen monitoren en evalueren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar.

Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen op de Speelwagen een voorlopig advies. In het eerste half jaar van groep 8 volgt het definitieve advies. Beiden worden aan u bekend gemaakt in een oudergesprek. 

Wij hebben een populatie van kinderen met veel verschillende sociaal-economische en culturele achtergronden. In de 8 jaar op de Speelwagen proberen wij alle potentie in de leerling te benutten. Onze uitstroom is divers, maar altijd zo goed mogelijk passend bij het individuele kind.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven