Basisschool de Speelwagen

Conferencelaan 1 1687 RA Wognum

  • Schoolfoto van Basisschool de Speelwagen
  • Schoolfoto van Basisschool de Speelwagen

Het team

Toelichting van de school

De directeur van de school is Rico Klaassen Bos, hij is in augustus 2019 gestart als directeur. Rico krijgt ondersteuning van de intern begeleider, Annechien Veken en bouwcoördinatoren. Rico is bereikbaar via directie@speelwagen.nl of via het telefoonnummer van school. 

Stichting Allure
Onze school is één van de 15 scholen van Stichting Allure voor Openbaar Onderwijs. De scholen van Allure bevinden zich ten westen en noordwesten van Hoorn in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer.
Het adres van de Stichting is: Kerkstraat 79a1687 AM Wognum
Tel. 0226-357230
info@stichtingallure.nl
www.stichtingallure.nl
College van Bestuur Stichting Allure Mevr. Odette Meskers, p.a. Allure-kantoor 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van het personeel doen wij een beroep op de vervangingspoule van Stichting Allure. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 bezoeken ruim 180 leerlingen de school, waarbij in de loop van het jaar het aantal zal groeien door instroom van nieuwe kinderen. De leerlingen zijn verdeeld over 9 basisgroepen. Wij zetten in op beheersbare groepsgrootte, waardoor aandacht voor elk kind mogelijk is. Immers: alles wat aandacht krijgt groeit.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuteronderwijs Speelwagen   

In vogelvlucht de  aanpak binnen de kleutergroepen op de Speelwagen – een schets op hoofdlijnen.

Sociale ontwikkeling en gezond gedrag.
Een veilige leer- en schoolomgeving is van essentieel belang, daarvoor hebben we veel aandacht. De kleuters worden sociaal redzaam gemaakt. Hiervoor moeten zij leren kennis en inzicht te krijgen in hun eigen gedrag, en de gevolgen ervan. We trainen daarvoor vaardigheden die prettige sociale omgang en welbevinden bevorderen, altijd vanuit wat wenselijk is – en vanuit het pedagogisch standpunt van vooral prijzen en complimenteren om de kinderen een stapje verder helpen. We hanteren hierbij de uitgangspunten en handreikingen vanuit de Vreedzame School. Voor de bevordering van de zelfstandigheid en taakbewustzijn gebruiken we een kiesbord en (kleine) speelse weektaken. 

Lichamelijke opvoeding en spel
De kleuters komen in contact met een breed aanbod van bewegings- en spelactiviteiten. Spel en bewegen – zowel buiten als in de speelzaal -  staan centraal bij de kleuters, zij hebben elke dag minstens vijf kwartier binnen- of buitenspel. Ze leren hierbij spelenderwijs hun oriëntatie in de ruimte en motorische vaardigheden te ontwikkelen, en vooral bij het buitenspelen worden samen met het spel de sociale vaardigheden ontwikkeld. 

Werken in thema’s
Op de Speelwagen wordt in de kleutergroepen gewerkt met thema’s. Aan de hand hiervan wordt de ontwikkeling van de leerlingen gestimuleerd door bijpassende spelsituaties en materialen aan te bieden. Het accent ligt bij de kleuters nadrukkelijk op het zich spelenderwijs ontwikkelen volgens een beredeneerd aanbod.

Nederlandse taal
Taal staat in het onderwijs centraal. In de groepen 1-2 ontwikkelen we taal en vergroten we de woordenschat door onder meer: het aanbieden van spelvormen, kringgesprekken en voorlezen. Er wordt aandacht besteed aan de zogenaamde ontluikende geletterdheid. Vooral de oudste kleuters willen graag iets doen met letters en lezen, daarvoor realiseren met divers materiaal een passend aanbod.   

Rekenvaardigheid
De ontwikkeling van de rekenvaardigheid start in groep 1-2 vooral spelenderwijs binnen de thema’s. Tal van speelse situaties worden gecreëerd waarbij getalbegrip en getallen, maar ook meten, tellen, tijd en wegen aan de orde komen. Ook gebruiken we dikwijls aanvullende lessen die passen bij de thema’s uit Met Sprongen Vooruit -  een rekenmethode waarvan we spelmateriaal en ideeënboeken in huis hebben.

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie is op de Speelwagen, ook voor de kleuters, vervat in de thema’s die in Vier keer Wijzer passen. Er zijn kortom geen aparte vakgebieden maar het geheel is geïntegreerd en waar mogelijk gebaseerd op het aanbod dat de negen intelligenties  aanspreekt,. Dat is de ook de lijn in de school na groep 2. 

Creatieve vakken: handvaardigheid en muziek
Expressie en handvaardigheid passen ook meestal binnen de thema’s van Vier keer Wijzer. In de kleutergroepen worden veel  basisvaardigheden aangeleerd – denk hierbij aan vouwen, plakken, knippen, verven et cetera.Muziek past ook binnen de thema’s maar is ook een fijne manier om met de kleuters tussen het werk door te ontspannen. Dat gebeurt in de vorm van samen liedjes zingen waarbij ook muziekinstrumenten gebruikt worden. 

De kleuter naar groep 3 – volgen van de kleuter
We streven ernaar de kleuter zo goed als mogelijk voor te bereiden op de overgang naar groep 3. Daar begint het schoolsere leren  - denk vooral aan het leren lezen. De ‘weg’ naar groep 3 is voor de kleuter een geleidelijke en daarvoor heeft het kind ook de tijd. De leerkrachten hebben de taak de leerling zo goed als mogelijk te volgen in de ontwikkeling zodat voortgang ervan gegarandeerd wordt en zodat het juiste aanbod gegeven kan worden, passend bij de ontwikkelingsfase. Voor de kinderen wordt hun ontwikkeling via observaties bijgehouden in het registratieprogramma KIJK. Deze registraties zijn ondersteunend bij het totaalbeeld dat de leerkracht van  de leerlingen heeft.   

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per groep en per leerling wordt bekeken wat de onderwijsbehoefte is. Bovenstaande tijdsinvestering is ook zeer afhankelijk van de groep en de individuele leerling. Deze tijdsindicatie is dus een benadering. 

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn goed in staat om de basisondersteuning vorm te geven. Het onderwijs op de Speelwagen sluit aan bij de individuele kwaliteiten en onderwijsbehoeften van kinderen en er wordt gestreefd naar ‘onderwijs op maat’. Dit betekent dat zowel voor leerlingen die bovengemiddeld presteren als voor leerlingen die onder gemiddeld presteren de leerdoelen en het leerstofaanbod zo nodig worden aangepast.

Wij hebben meer dan gemiddelde expertise en tijd voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Wij hebben een rekencoordinator, een taalcoordinator en een gedragsspecialist binnen de school.

Onze school is goed in het passend maken van het onderwijs voor de leerlingen mits de school kan voorzien in de onderwijsbehoeften van de leerling. Wanneer handelingsverlegenheid aangegeven wordt, is de grens bereikt. Dit is nadat de casus meerdere malen besproken is tijdens een OT en nadat diverse interventies zijn toegepast die onvoldoende effectief bleken.

Ambities en ontwikkeldoelen: Onderwijs bieden dat kinderen betrekt, uitdaagt en talenten (h)erkent en daarmee de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op zelfstandig leven en werken in de 21ste eeuw.

In het bestand 'Schoolondersteuningsplan' vindt u meer informatie met betrekking tot de ondersteuning die wij kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven