Basisschool de Speelwagen

Conferencelaan 1 1687 RA Wognum

Schoolfoto van Basisschool de Speelwagen

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Speelwagen is een openbare school in Wognum. Onze school is een moderne basisschool, die leerlingen in West-Friesland tot wereldburgers opleidt. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. We leren de leerlingen op een goede wijze met anderen omgaan en zelfredzaam te zijn. Op school ontwikkelen leerlingen zich in het probleemoplossend vermogen. Ook doen zij kennis en vaardigheden op, op het gebied van de vier basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. 

Een school waar wij streven naar kwaliteit en plezier. Dit realiseren wij door: - grote betrokkenheid - open communicatie - fijne sfeer - Vreedzame School. Onze uitgangspunten zijn: gelijkwaardig - verantwoordelijk - betrokken. Vanaf groep 1 tot en met 8 werken wij met weektaken voor de zelfstandigheid. Kinderen leren activiteiten plannen, uitvoeren en te reflecteren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelijkwaardig
  • Verantwoordelijk
  • Betrokken
  • Vreedzame school
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster van 8.30 uur tot 14.30 uur, m.u.v. woensdag: tot 12.15 uur.

Voor de jongste kleuters (4-jarigen) kunnen we, zeker aan het begin van hun schoolloopbaan, het weekrooster, in overleg met ouders, zo nodig  aanpassen.

De school is ’s morgens open vanaf 8.20 uur. Dan wordt de buitendeur geopend door een medewerker van de Speelwagen. Ouders/verzorgers mogen mee naar binnen komen, voor leerlingen in groep 4 t/m 8 vragen wij ouders het meelopen te beperken. Dit i.v.m. het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen.

Op de Speelwagen worden alle leerlingen ’s morgens begroet door de leerkrachten. De lessen starten om 8.30 uur, ouders/verzorgers worden verzocht om dan de klas en de gang te hebben verlaten.

Wij werken met een continurooster. Daarin wordt vlak voor de twee pauzes eerst onder leiding van de leerkracht gegeten terwijl er bijvoorbeeld wordt voorgelezen. Daarna spelen we meestal buiten, als het weer dat toelaat. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.

Er wordt in vier tijdvakken buiten gespeeld onder toezicht van ons eigen personeel. Er zijn 2 groepen tegelijk op het plein aanwezig.

Bij het uitgaan van de school wachten ouders/verzorgers buiten tot na schooltijd. Voor de voor- en naschoolse opvang hebben wij contact met professionele kinderopvangorganisaties. Mocht u hiervan gebruik willen maken kunt u met de betreffende organisaties en ook via school contact opnemen voor meer informatie. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven