Protestants Christelijk Basisonderwijs De Meent

Korte Meentweg 13 3652 LG Woerdense Verlaat

  • Iedere dinsdag geeft een aparte (vak)leerkracht 45 minuten Engelse les aan alle kinderen van groep 1 t/m 8.
  • Lezen vinden wij heel belangrijk. Het legt een basis voor andere vakken en verrijkt de wereld van de kinderen. Wij investeren extra in lezen
  • Wij werken samen met Bibliotheek Rijnstreek en Venen, zodat de kinderen eenvoudig boeken kunnen lenen voor thuis en op school.
  • Schoolfoto van Protestants Christelijk Basisonderwijs De Meent

In het kort

Toelichting van de school

De Meent is een dorpschool met een streekfunctie, want de school staat op een kruispunt van een aantal gemeenten. Zo komen onze huidige leerlingen uit Woerdense Verlaat, Kamerik, Noorden, Nieuwkoop en Zegveld. 70% van onze kinderen komt uit Woerdense Verlaat, 30% uit de omgeving. De school heeft ongeveer 50 leerlingen die over drie groepen zijn verdeeld.

De Meent betekent “gemeenschappelijke weide”. De naam werd o.a. gekozen, omdat de school er voor alle leerlingen uit onze gemeenschap is. Bij een gemeenschappelijke weide kom je aan op een centraal punt waar verschillende elementen samenkomen/elkaar raken. Omdat PCB De Meent een Protestants Christelijke Basisschool is, komen wij samen rond de Bijbel. De Meent is het samenspel tussen: school, kind, ouders en kerk.

Een basisschool houdt zich bezig met primaire behoeftes. Daarom is er voor gekozen om het logo in primaire kleuren op te zetten. De primaire behoeftes zijn: Geloof, Opvoeding, Onderwijs en Veiligheid.

DE schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde. De kinderen gaan elke dag van 8.30 - 14.00 uur naar school. Op 12 november 2013 heeft de peuterspeelzaal Trixie een lokaal van de school in gebruik genomen. Sinds 1 januari 2013 behoort PCB De Meent tot de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Groene Hart te Woerden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aansluiten bij het kind!
  • Goede beoordeling!
  • Engels van af groep 1!
  • Talent centraal!
  • Veiligheid en gezelligheid!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door het aantal leerlingen dat onze school bezoekt, geven wij in combinatieklassen les. Dit geeft voor alle leerlingen extra kansen om het zelfstandig werken praktisch goed te kunnen oefenen en uitvoeren. De leerlingen leren omgaan met jongere en oudere kinderen en de oudere kinderen kunnen de jongere leerlingen helpen. Door de kleine klassen kunnen wij de kinderen veel aandacht geven.

We streven naar optimale leerprestaties door regelmatig te kijken of de onderwijsmethoden aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wij doen wat werkt! Oftewel: we geven evidence-based onderwijs. Door het werken in kleinere groepen, krijgen de leerlingen veel directe feedback op hun leerproces en kan de leerkracht een goede relatie met de leerlingen opbouwen. Dit resulteert in hogere leerresultaten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven