KBs De Regenboog

Kallameer 2 3446 JG Woerden

  • Samen vieren!
  • Ruim opgezet en modern schoolgebouw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat is de eindtoets?
Tot en met schooljaar 2022-2023 maken alle leerlingen aan het eind van de basisschool een verplichte eindtoets. Op onze school werken we met de Centrale Eindtoets van CITO.

De Centrale Eindtoets is in het schooljaar 2019-2020 niet afgenomen. De eindtoets is geschrapt vanwege het corona-virus. Het schooladvies dat de groep 8 leerlingen van de school kregen, heeft bepaald naar welke middelbare school de leerlingen gaan. Het schooladvies van de school is gebaseerd op de ontwikkeling van leerlingen in de afgelopen jaren. Dat advies was altijd al leidend.

De Centrale Eindtoets is in het schooljaar 2020-2021 afgenomen. De school heeft een gemiddelde score van 537,8 behaald. Het landelijk gemiddelde ligt op 534,5.

De Centrale Eindtoets is in het schooljaar 2021-2022 afgenomen. De school heeft een gemiddelde score van 536,4 behaald. Het landelijk gemiddelde ligt op 535,2.

De Centrale Eindtoets is in het schooljaar 2022-2023 afgenomen. De school heeft een gemiddelde score van 539,0 behaald. Het landelijk gemiddelde ligt dit schooljaar op 534,9.
Kijkend naar het referentieniveaus passend bij onze wegingsfactor:
Lezen: 1F: 99% behaald. landelijk gemiddelde 97%. 2F: 81% behaald. landelijk gemiddelde 74%
Taalverzorging: 1F 99% behaald. landelijk gemiddelde 97%. 2F 77% behaald. landelijk gemiddelde 63%
Rekenen: 1F 96% behaald. landelijk gemiddelde 92%. 1S 67% behaald. landelijk gemiddelde 46%

Vanaf schooljaar 2023 -2024 wordt niet meer de eindtoets afgenomen, maar de doorstroomtoets. Dit is vanuit de overheid bepaald. De naam past beter bij de positie van de toets: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het po naar het vo. Het afname moment verschuift van april naar februari. Er is na de uitslag van de toets in maart één centraal moment voor aanmelding op de middelbare school om de kansengelijkheid te vergroten. De doorstroomtoets die die school gebruikt is de CITO doorstroomtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.   

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 
Tweemaal in het schooljaar worden de CITOdatabesprekingen gehouden, waarin de resultaten schoolbreed geëvalueerd en geanalyseerd worden. Team en directie kijken hierbij naar de trendanalyses en de ontwikkelingen op de hoofdvakgebieden rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. 

Daarnaast worden tweemaal per jaar naar aanleiding van de toetsresultaten de groepen/leerlingen doorgesproken tussen de leerkracht en de  intern begeleider. 

Hierbij worden de groepen uit hetzelfde leerjaar samen genomen, besproken en wordt er een plan van aanpak gemaakt. Dit wordt in groepsplannen of op individueel niveau genoteerd.

Naar aanleiding van de toetsresultaten wordt op individueel niveau de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen bijgesteld.

Aan de hand van de opgestelde (groeps)plannen worden de leerlingen op groeps- en/of op individueel niveau begeleid. 

Bovenstaande is een standaard cyclische (pdca) procedure om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en de begeleiding zo adequaat mogelijk te laten verlopen. 

Ambities
De school heeft de ambitie om boven het landelijk gemiddelde te scoren. De normen die we stellen passen bij de leerlingpopulatie die we hebben.
Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs 
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl/ onder het tabblad ‘ouders’. 

Onze adviezen komen tot stand door zorgvuldig overleg tussen leerkrachten groep 7, 8 en intern begeleiders.

In groep 7 krijgt een leerling een verwacht uitstroomniveau. In groep 8 volgt het definitieve advies. Het advies wordt in een gesprek tussen leerling, ouder(s) en leerkracht toegelicht.

Het advies is gebaseerd op de kindkenmerken van de leerling, de resultaten op de methodetoetsen en de resultaten in het leerlingvolgsysteem (LOVS). In februari wordt de Centrale Doorstroomtoets van Cito gemaakt in groep 8. Als het doorstroomtoetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies dat de leerling van de school heeft ontvangen, is de school verplicht om het advies te heroverwegen. De school is niet verplicht om het advies vervolgens bij te stellen.

Op het moment dat een leerling door ouder(s)/verzorger(s) wordt aangemeld bij het VO, vindt er een warme overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en een coördinator van het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het van groot belang dat uw kind zich prettig voelt. Wanneer je je prettig voelt, kom je tot leren. Wij stimuleren dit door middel van onze methodiek De Vreedzame School.

De methodiek Vreedzaam wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Uitgangspunten

In de pedagogische visie van Vreedzaam staat een aantal uitgangspunten centraal:
het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
het creëren van een positieve sociale en morele norm
het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin

We stimuleren eigenaarschap bij leerlingen. Het leren stellen en uitvoeren van doelen, het mede-eigenaar zijn in het leerproces vinden wij van belang. Er ontstaat een grotere betrokkenheid bij en voor het leren. Dit leidt tot intrinsieke motivatie. In driehoekgesprekken, die meerdere keren per jaar plaatsvinden vanaf halverwege groep 3 tot en met eind groep 8, komt dit eigenaarschap ook tot haar recht.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Initiatiefrijk
  • Zorgzaam
  • Betrokken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven