KBs De Regenboog

Kallameer 2 3446 JG Woerden

Schoolfoto van KBs De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Centrale Eindtoets is in het schooljaar 2019-2020 niet afgenomen. De eindtoets is geschrapt vanwege het corona-virus. Het schooladvies dat de groep 8 leerlingen van de school kregen, heeft bepaald naar welke middelbare school de leerlingen gaan. Het schooladvies van de school is gebaseerd op de ontwikkeling van leerlingen in de afgelopen jaren. Dat advies was altijd al leidend.

De Centrale Eindtoets is in het schooljaar 2020-2021 wel afgenomen. De school heeft een gemiddelde score van 537,8 behaald. Het landelijk gemiddelde ligt op 534,5.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat uw kind op school komt, wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en vastgelegd. Dit doen we in het Leerling Volg Systeem, kortweg LVS genaamd. Voor de groepen 1-2 gebruiken we het observatie- en registratiesysteem KIJK! en Parnassys. Voor de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we Parnassys. Bij het volgen van uw kind kijken we naar interesse, leerprestaties en gedrag, maar ook naar de ontwikkeling in vergelijking met de landelijke normen. Wij volgen de kinderen op De Regenboog door middel van observaties, methode gebonden toetsen en landelijk genormeerde Citotoetsen. In de groepen 1-2 registeren we de vorderingen van de leerlingen op leerlijnen. Door dit twee keer per jaar te doen, kunnen we de ontwikkeling van het kind bijhouden t.o.v. het vorige registratiemoment en ook t.o.v. landelijke gemiddelden. De Citotoetsen worden in de groepen 3 tot en met 8 twee keer per jaar afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden weergegeven in het Ouderportaal van Parnassys en komen in het LVS van uw kind. Als ouder heeft u altijd inzage in dit dossier en de resultaten zullen door de leerkracht met u worden besproken.   Al deze gegevens gebruiken wij om tijdig stagnatie, achteruitgang of voorsprong in de ontwikkeling van uw kind te signaleren en met u te bespreken. Eind groep 7 ontvangen de leerlingen een verwacht uitstroom niveau advies en in februari in groep 8 geven de leerkrachten een definitief advies voor het niveau van het Voortgezet Onderwijs, passend bij de mogelijkheden en capaciteiten van het kind, hierbij kijkend naar het leerproces van de afgelopen jaren. In april maken de kinderen van de groepen 8 de Cito Eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze adviezen komen tot stand door zorgvuldig overleg tussen leerkrachten groep 7, 8 en intern begeleiders.

In groep 7 krijgt een leerling een verwacht uitstroomniveau. In groep 8 volgt het definitieve advies. Het advies wordt in een gesprek tussen leerling, ouder en leerkracht toegelicht.

Het advies is gebaseerd op de kindkenmerken van de leerling, de resultaten op de methodetoetsen en de resultaten op op het leerlingvolgsysteem (LVOS). In april wordt de Centrale Eindtoets van Cito gemaakt in groep 8. Als het eindtoetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies dat de leerling van de school heeft ontvangen, is de school verplicht om het advies te heroverwegen. De school is niet verplicht om het advies vervolgens bij te stellen.

Op het moment dat een leerling door ouders wordt aangemeld bij het VO, vindt er een warme overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en een coördinator van het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven