KBs De Regenboog

Kallameer 2 3446 JG Woerden

  • Samen vieren!
  • Ruim opgezet en modern schoolgebouw

Het team

Toelichting van de school

Ons team is evenwichtig samengesteld betreffende de leeftijd en expertise. Op de Regenboog werken wij met zeer ervaren medewerkers en met jonge pas afgestudeerde medewerkers. Zo leren wij van en met elkaar.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte of verlof van een leerkracht, wordt er altijd eerst een beroep gedaan op een invaller vanuit de pio- of transvitapool (invalpool). Als er geen inval beschikbaar is wordt een duo-leerkracht of één van de collega’s binnen de school benaderd. We proberen altijd eerst een bekende leerkracht te vinden die de groep al kent. Het uitgangspunt is een capabele leerkracht of PABO-student. Meer bijzonderheden vindt u in het Griepprotocol waar wij de stappen in geval van ziekte uitdiepen.
Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen. Indien we geen passende vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende:

  • Ouders ontvangen zo snel als het mogelijk is een bericht via SocialSchools: Geen Invalleerkracht Beschikbaar. Bijzonderheden worden in dit bericht toegelicht.
  • Noodopvang wordt verzorgd door de overige leerkrachten van de units. Indien de groep te groot is voor de unit, worden de leerlingen opgesplitst en verdeeld over de overige groepen.
  • Als er sprake is van langdurig verlof of afwezigheid voor een bepaalde groep, dan wordt intern gekeken hoe wij als school het onderwijsgemis voor deze kinderen kunnen reorganiseren. Dit komt er in de praktijk op neer dat er een andere groep naar huis gestuurd wordt, zodat de leerkracht onderwijs kan verzorgen voor de groep kinderen die vaker thuis moesten blijven. De inspectie ziet erop toe dat het juiste aantal uren per jaar wordt gedraaid. Slechts bij aantoonbare overmacht kan hiervan worden afgeweken. Calamiteitendagen en studiemiddagen moeten eerst worden ingeleverd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is opgedeeld in leerjaren, units genoemd, die geborgenheid en overzicht geven en waar kinderen op een prettige manier tot leren komen. De groepen van e´e´n leerjaar zitten bij elkaar in een unit, waar veel samen wordt geleerd. De leerkrachten van de unit werken en overleggen veel samen. KBs De Regenboog heeft een groot team. Naast leerkrachten en een vakleerkracht bewegingsonderwijs bevat ons team een tweetal intern begeleiders, een leraarondersteuner, onderwijs ondersteunend personeel, vier unitleiders en een directeur. Een unitleider stuurt twee units aan en is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn. Zij vormen samen met de directeur het managementteam van de Regenboog.

Onze school bestaat uit 4 kleutergroepen, groep 3, 4 en 5 bestaan uit 2 groepen. Groep 6 t/m 8 uit ieder 3 groepen.
- groep 1-2 zijn heterogene groepen. Dit is bewust gekozen in het kader van leren van en met elkaar
- groep 3 tot en met 8 zijn homogene groepen, waarbij binnen elke unit samenwerking tussen de groepen plaatsvindt.

De groepen 1 t/m 4 noemen we de onderbouw. De groepen 5 t/m 8 noemen we de bovenbouw.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie is op de Regenboog geïntegreerd in IPC. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, topografie en 21e -eeuwse vaardigheden komen samen in IPC en worden op 3 middagen gegeven. Ons Burgerschapsonderwijs bestaat uit meerdere facetten; het komt terug in onze levensbeschouwing Hemel & Aarde, ons Pedagogisch klimaat in de methodiek De Vreedzame School en Wereldoriëntatie d.m.v. IPC.

Naast ons onderwijs geven wij de kinderen ook ruimte om rustig in stilte te kunnen eten en drinken en daarnaast natuurlijk lekker buiten te spelen. 

Dit overzicht is een richtlijn. Iedere leerkracht heeft voor zijn of haar leerjaar een lesrooster opgesteld waarin alle vakgebieden aan bod komen. Voor de invulling van het aantal uren wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Daarmee zijn in het hele land samenwerkingsverbanden opgericht, met als opdracht ‘een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.’

Ons bestuur maakt deel uit van samenwerkingsverband Passenderwijs. Onder dit samenwerkingsverband vallen alle basisscholen binnen de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Binnen Passenderwijs zijn afspraken gemaakt over de mate van ondersteuning op basisscholen, uitvoering van de zorgplicht, de arrangementen extra ondersteuning welke worden geboden en de financiële stromen binnen het samenwerkingsverband. Er wordt samengewerkt met het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO), om zoveel mogelijk kennis vanuit deze speciale scholen binnen het regulier basisonderwijs beschikbaar te maken. Ook zijn op deze scholen plekken beschikbaar voor kinderen, die meer nodig hebben dan op het regulier basisonderwijs kan worden geboden. Door middel van deze afspraken proberen de scholen gezamenlijk de volgende doelstelling na te streven: ‘Voor elk kind een zo thuisnabij mogelijk passend aanbod’  

Basisondersteuning

Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over de mate van ondersteuning op elke basisschool (de basisondersteuning). Dit betekent dat wij preventieve interventies inzetten ter voorkoming van meer intensieve ondersteuning. Er is een basisniveau aan ondersteuning in de klas en de leerkrachten zijn vakbekwaam en competent. Als school werken wij handelingsgericht. Onze ondersteuningsstructuur wordt gekenmerkt door vroegtijdig te signaleren en planmatig te handelen. Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften van het kind. De manier waarop wij het bovenstaande doen, is te lezen in het schoolondersteuningsprofiel van onze school.

Bij sommige kinderen wordt in overleg met de ouders externe hulp gezocht. Passenderwijs is één van de partners waarmee wij samenwerken. Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning in de vorm van Dienstverlening. Dit aanbod kan jaarlijks verschillen, afhankelijk van de vraag. Op de website van Passenderwijs kunt u het aanbod nalezen (www.passenderwijs.nl). U kunt denken aan leesondersteuning vanuit de Leeskliniek, gerichte trainingen of consultaties voor in de klas. Alleen de school kan deze ondersteuning aanvragen.

Arrangementen Extra Ondersteuning

Bij een complexe en intensieve onderwijsbehoefte, is de ondersteuning binnen de school soms niet voldoende. Wij zullen dan, met toestemming van ouders, een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband. Passenderwijs kijkt met ons mee naar passende ondersteuning binnen de school. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt in overleg met ouders gekeken naar een andere passende onderwijsvoorziening. De aanmelding wordt gedaan bij het Loket van Passenderwijs, via het groeidocument. In dit document staat de hulpvraag van de school en wordt informatie gegeven over het kind en de situatie. Ouders kunnen in dit document meelezen en eveneens informatie geven.

In het Loket worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht en in overleg met school de match met een passend arrangement gemaakt. Wanneer meer informatie nodig is, wordt in overleg met ouders en school, handelingsgerichte diagnostiek ingezet. Dit betekent dat een observatie in de klas, een gesprek en/of een onderzoek plaats kan vinden. De begeleider van het samenwerkingsverband stelt vervolgens een deskundigenadvies op en dit wordt in de onafhankelijke Centrale Toekenningscommissie (CTC) van het samenwerkingsverband besproken. Voor meer informatie over deze route, kunt u kijken op www.passenderwijs.nl.

Arrangementen zijn flexibel in duur en inhoud, waarbij deze zo veel mogelijk op maat worden ingezet. Waar nodig wordt afstemming met de jeugdhulp gezocht. Wanneer een kind extra ondersteuning ontvangt, zijn wij als school wettelijk verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Voor een actueel aanbod van de arrangementen extra ondersteuning kunt u kijken op de bovengenoemde website van het samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor meer- en hoogbegaafden specialiseren wij ons door voor de meer begaafden kinderen verrijkend onderwijs op niveau aan te bieden in de klas. Met daarnaast een Projectklas (2 uur per week).

Voor de (zeer) hoogbegaafden kinderen bieden wij ook de Day a Week School aan (1 dag per week). Meer informatie vindt u op https://dayaweekschool.nl/regios/kalisto/

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

KBs De Regenboog werkt samen met KMN Kind en Co. Zij biedt de volgende diensten aan: kinderdagveblijf, peuterspeelzaal, VSO en BSO. Klik hier voor de website.

Terug naar boven