KBs De Regenboog

Kallameer 2 3446 JG Woerden

  • Samen vieren!
  • Ruim opgezet en modern schoolgebouw

Het team

Toelichting van de school

Ons team is evenwichtig samengesteld betreffende de leeftijd en expertise. Op de Regenboog werken wij met zeer ervaren medewerkers en met jonge pas afgestudeerde medewerkers. Zo leren wij van en met elkaar.  

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen en MBO's
We zijn een gecertificeerde opleidingsschool. Daarom begeleiden we in onze school continu stagiaires van de  PABO/ALPO/MBO. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.  Ook werken wij met zij-instromers binnen de school.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte of verlof van een leerkracht, wordt er altijd eerst een beroep gedaan op een invaller vanuit de pio- of transvitapool (invalpool). Als er geen inval beschikbaar is wordt een duo-leerkracht of één van de collega’s binnen de school benaderd. We proberen altijd eerst een bekende leerkracht te vinden die de groep al kent. Het uitgangspunt is een capabele leerkracht of PABO-student. Meer bijzonderheden vindt u in het Griepprotocol waar wij de stappen in geval van ziekte uitdiepen.
Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen. Indien we geen passende vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende:

  • Ouders ontvangen zo snel als het mogelijk is een bericht via SocialSchools: Geen Invalleerkracht Beschikbaar. Bijzonderheden worden in dit bericht toegelicht.
  • Noodopvang wordt verzorgd door de overige leerkrachten van de units. Indien de groep te groot is voor de unit, worden de leerlingen opgesplitst en verdeeld over de overige groepen.
  • Als er sprake is van langdurig verlof of afwezigheid voor een bepaalde groep, dan wordt intern gekeken hoe wij als school het onderwijsgemis voor deze kinderen kunnen reorganiseren. Dit komt er in de praktijk op neer dat er een andere groep naar huis gestuurd wordt, zodat de leerkracht onderwijs kan verzorgen voor de groep kinderen die vaker thuis moesten blijven. De inspectie ziet erop toe dat het juiste aantal uren per jaar wordt gedraaid. Slechts bij aantoonbare overmacht kan hiervan worden afgeweken. Calamiteitendagen en studiemiddagen moeten eerst worden ingeleverd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is opgedeeld in leerjaren, units genoemd, die geborgenheid en overzicht geven en waar kinderen op een prettige manier tot leren komen. De groepen van e´e´n leerjaar zitten bij elkaar in een unit, waar veel samen wordt geleerd. De leerkrachten van de unit werken en overleggen veel samen. KBs De Regenboog heeft een groot team. Naast leerkrachten en een vakleerkracht bewegingsonderwijs bevat ons team een tweetal intern begeleiders, een leraarondersteuner, onderwijs ondersteunend personeel, vier unitleiders en een directeur. Een unitleider stuurt twee units aan en is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn. Zij vormen samen met de directeur het managementteam van de Regenboog.

Onze school bestaat uit 4 kleutergroepen, groep 3,4,5 en 6 bestaan uit 2 groepen. De groepen 7 en 8 uit ieder 3 groepen.
- groep 1-2 zijn heterogene groepen. Dit is bewust gekozen in het kader van leren van en met elkaar
- groep 3 tot en met 8 zijn homogene groepen, waarbij binnen elke unit samenwerking tussen de groepen plaatsvindt.

De groepen 1 t/m 4 noemen we de onderbouw. De groepen 5 t/m 8 noemen we de bovenbouw.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie is op de Regenboog geïntegreerd in IPC. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, topografie en 21e -eeuwse vaardigheden komen samen in IPC en worden op 3 middagen gegeven. Ons Burgerschapsonderwijs bestaat uit meerdere facetten; het komt terug in onze levensbeschouwing Hemel & Aarde, ons Pedagogisch klimaat in de methodiek Vreedzaam en Wereldoriëntatie d.m.v. IPC.

Naast ons onderwijs geven wij de kinderen ook ruimte om rustig in stilte te kunnen eten en drinken en daarnaast natuurlijk lekker buiten te spelen. 

Dit overzicht is een richtlijn. Iedere leerkracht heeft voor zijn of haar leerjaar een lesrooster opgesteld waarin alle vakgebieden aan bod komen. Voor de invulling van het aantal uren wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Passenderwijs 
Kalisto biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Passenderwijs. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bv. in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Passenderwijs.  

Email: www.passenderwijs.nl  Telefoonnummer: 0348-412706 E-mail:?info@passenderwijs.nl 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het SOP legt De Regenboog vast hoe het team passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leerkrachten hebben inspraak op dit plan in de Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden op de website van de school. In het schooljaar 2021-2022 is het SOP herzien. Schoolondersteuningsprofiel De Regenboog 2021 - 2023

Hierbij kunnen er zich altijd omstandigheden voordoen, die deze mogelijkheden kunnen doen veranderen, bij voorbeeld door veranderingen in de samenstelling van het team. Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat:
·     de leerkracht waarbij het betreffende kind wordt geplaatst tijd beschikbaar krijgt voor zaken als begeleiding, bijscholing en contacten met ouders en andere instanties;
·     de extra formatie, die voor het betreffende kind wordt ontvangen, benut wordt;
·     de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien;
·     de ouders gevraagd zal worden om bij te springen indien nodig;
·     er afspraken moeten worden gemaakt over de begeleiding van het betreffende kind in de vorm van een handelingsplan; 
·     er regelmatig bekeken zal worden of er voor het betreffende kind nog voldoende ontwikkelmogelijkheden op de school aanwezig zijn en handhaving binnen de groep passend blijft. Is dit niet meer of onvoldoende het geval, zal verwijzing naar een school voor Speciaal (basis)onderwijs overwogen worden.    

N.B. Bij elke aanmelding wordt in een intakegesprek nagegaan of uw kind mogelijk specifieke zorg vraagt bij het volgen van onderwijs. Dit is van wezenlijk belang, omdat u immers verwacht dat de school deze zorg kan bieden en omdat de school gelegenheid moet hebben om vast te stellen of de gewenste zorg daadwerkelijk geboden kan worden. Veel kinderen worden op vroege leeftijd aangemeld. Mocht in de periode na aanmelding pas duidelijk worden dat uw kind specifieke zorg nodig heeft, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat in goed overleg onderzocht kan worden welke (on) mogelijkheden er zijn om uw kind op onze school onderwijs te laten volgen.

Day a Week School: Leerlingen met een sterk analytisch en creatief denkvermogen blinken vaak uit in hun prestaties. Om deze hoogbegaafde leerlingen te blijven uitdagen en hen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden hebben wij ons als Kalisto aangesloten bij Day a Week School. Day a Week School (DWS) stimuleert de ontwikkeling van cognitieve talenten bij leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hen kan bieden.

Waarom Day a Week School? Het doel van Day a Week School is om de ontwikkeling van zelfvertrouwen, motivatie en plezier in (samen) leren optimaal te stimuleren bij leerlingen met een sterk analytisch en creatief denkvermogen. De leerlingen die deelnemen aan Day a Week School worden daarom uitgedaagd op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Hoe werkt het? Eén dag per week komen onze DWS-leerlingen in groepen van maximaal 15 leerlingen samen op onze gastscholen: basisschool de Regenboog in Woerden en basisschool de Willibrordus in Breukelen. De overige vier dagen werken de kinderen in hun thuisklas aan hun reguliere schoolwerk (in compacte vorm) en krijgen ze in veel gevallen aanvullend verrijkingsmateriaal aangeboden.

Voor wie is het bedoeld? Door middel van een identificatieprocedure wordt jaarlijks gekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor Day a Week school. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten en activiteiten waarbij leerlingen uit groepen 5 t/m 7 sterk worden uitgedaagd. Een belangrijke voorwaarde voor de uiteindelijke deelname aan Day a Week School is dat deze leerlingen een dag in de week op de thuisschool kunnen missen. 

Meer informatie: https://dayaweekschool.nl/

Overgaan/doubleren/terugplaatsen/versnellen: De meeste leerlingen gaan elk jaar na de zomervakantie naar een volgende jaargroep, maar soms is er reden om een jaar opnieuw te doen, of reden om terug te plaatsen naar een eerdere jaargroep of juist te versnellen. De beslissing voor doubleren/terugplaatsen en versnellen wordt in goed overleg met ouder(s)/verzorger(s) genomen.  Voorafgaand aan een dergelijke beslissing worden veel gesprekken gevoerd tussen de leerkracht, ouder(s)/verzorger(s) en de intern begeleider. Regelmatig wordt ook de hulp van een extern bureau ingeschakeld om te kijken hoe het beste aan de onderwijsbehoefte van deze leerling kan worden voldaan. De uiteindelijke beslissing voor het doubleren/terugplaatsen en versnellen wordt door school genomen. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor meer- en hoogbegaafden specialiseren wij ons door voor de meer begaafden kinderen verrijkend onderwijs op niveau aan te bieden in de klas. Met daarnaast een Projectklas (2 uur per week).

Voor de (zeer) hoogbegaafden kinderen bieden wij ook de Day a Week School aan (1 dag per week). Meer informatie vindt u op https://dayaweekschool.nl/regios/kalisto/

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

KBs De Regenboog werkt samen met KMN Kind en Co. Zij biedt de volgende diensten aan: kinderdagveblijf, peuterspeelzaal, VSO en BSO. Klik hier voor de website.

Terug naar boven