KBs De Regenboog

Kallameer 2 3446 JG Woerden

Schoolfoto van KBs De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Ons team is evenwichtig samengesteld betreffende de leeftijd, we werken met zeer ervaren als ook met jonge pas afgestudeerde leerkrachten. De 50 teamleden bestaan uit 45 vrouwen en 5 mannen. We vullen elkaar goed aan. Samen leren staat centraal. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte of verlof van een leerkracht, wordt er altijd eerst een beroep gedaan op een invaller vanuit de pio- of transvitapool (invalpool). Als er geen inval beschikbaar is wordt een duo of één van de collega’s binnen de school benaderd. We proberen altijd eerst een “bekende” leerkracht te vinden die de groep al kent. Dat lukt lang niet altijd.
Soms zijn wij genoodzaakt met eigen personeel te schuiven. Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen. Indien we geen vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende:

  • De aanwezige leerkrachten vangen de groep op. Denk hierbij aan de groepen die gym hebben van de vakleerkracht.
  • De groep wordt in kleine groepjes opgesplitst en verdeeld over de overige groepen.
  • Als er echt geen andere oplossing mogelijk is, dan wordt een groep naar huis gestuurd, zodat de leerkracht die dan vrij komt de andere groep op kan vangen. Op de dag dat geen vervanging mogelijk is, krijgen de kinderen, die de volgende dag geen school zullen hebben, een bericht via Social Schools waarin dit gemeld wordt. De inspectie ziet erop toe dat het juiste aantal uren per jaar wordt gedraaid. Slechts bij aantoonbare overmacht kan hiervan worden afgeweken. Calamiteitendagen en studiemiddagen moeten eerst worden ingeleverd.

Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is opgedeeld in leerjaren, units genoemd, die geborgenheid en overzicht geven en waar kinderen op een prettige manier tot leren komen. De groepen van e´e´n leerjaar zitten bij elkaar in een unit, waar veel samen wordt geleerd. De leerkrachten van de unit werken en overleggen veel samen. KBs De Regenboog heeft een groot team. Naast leerkrachten en een vakleerkracht bewegingsonderwijs bevat ons team een tweetal intern begeleiders, een leraarondersteuner, onderwijs ondersteunend personeel, vier unitleiders en een directeur. Een unitleider stuurt twee units aan en is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn. 

Onze school bestaat uit 4 kleutergroepen, groep 3 en 4 bestaan uit 2 groepen en groep 5 t/m 8 uit ieder 3 groepen.
- groep 1-2 zijn heterogene groepen. Dit is bewust gekozen in het kader van leren van en met elkaar
- groep 3 tot en met 8 zijn homogene groepen, waarbij binnen elke unit samenwerking tussen de groepen plaats vindt.

De groepen 1 t/m 4 noemen we de onderbouw. De groepen 5 t/m 8 noemen we de bovenbouw.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit overzicht is een richtlijn. Iedere leerkracht heeft voor zijn of haar leerjaar een lesrooster opgesteld waarin alle vakgebieden aan bod komen. Voor de invulling van het aantal uren wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs
Met de wetgeving rondom Passende Onderwijs wordt beoogd dat ieder kind een passend onderwijsarrangement krijgt. Ouders, en met name ouders van een kind met speciale onderwijsbehoefte, kunnen een beroep doen op de zogenaamde onderwijszorgplicht voor ieder schoolbestuur, die ertoe leidt dat ieder kind een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat kan worden aangeboden op één van de reguliere basisscholen van het bestuur, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs. Om de zorgplicht waar te kunnen maken, werken de scholen van Kalisto – en daarmee ook onze school – samen in het samenwerkingsverband Passenderwijs https://www.passenderwijs.nl/. Alle scholen en schoolbesturen die hierbij zijn aangesloten, werken samen aan een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd in de regio West-Utrecht op basis van het ondersteuningsprofiel van elke school

Ondersteuningsplan
Ook onze school heeft een ondersteuningsplan waarin de lichte en zware ondersteuning voor onze leerlingen staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Passenderwijs. In dit ondersteuningsplan legt onze school vast hoe het team passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leerkrachten hebben inspraak op dit plan in de Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden op onze website onder Onze school, Ondersteuningsplan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

KBs De Regenboog werkt samen met KMN Kind en Co. Zij biedt de volgende diensten aan: kinderdagveblijf, peuterspeelzaal, VSO en BSO. Klik hier voor de website.

Terug naar boven