KBs De Regenboog

Kallameer 2 3446 JG Woerden

  • Samen vieren!
  • Ruim opgezet en modern schoolgebouw

In het kort

Toelichting van de school

KBs De Regenboog is een katholieke basisschool in de wijk Waterrijk en Snel en Polanen te Woerden.

Wij zijn een school, die ondanks de grootte kleinschalig voelt.

Onze missie is " Samen op weg naar GOUD!"

Wij nodigen u van harte uit om bij ons op school een kijkje te komen nemen of een bezoek te brengen aan onze website klik hier

De gegevens zijn afkomstig van het ministerie en de Inspectie van het Onderwijs. Waar nodig geven wij een toelichting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een goede basis
  • Optimale leeromgeving
  • Vergroten eigenaarschap
  • Uitdagend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft 18 groepen, waaronder vier kleutergroepen. De groepsgrootte varieert. Wij hanteren een groepsgrootte van maximaal 30 leerlingen in een groep. Mocht de groepsgrootte dit aantal overstijgen, dan verantwoordt de school deze keuze door extra interventie (OOP). Aanmelding van leerlingen gebeurt vaak wanneer kinderen 1 of 2 jaar zijn.

Onze leerlingen komen voor een groot deel uit de directe omgeving van school; de wijk Waterrijk en Snel en Polanen. We hebben echter ook diverse leerlingen uit andere wijken en dorpen. Wij staan open voor een ieder die onze school wil bezoeken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
398
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid 
Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid.  In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.   

Meldcode huiselijk geweld 
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op  Meldcode huiselijk geweld.
Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Verwijsindex 
Kalisto is aangesloten bij de Verwijsindex Risico’s Jeugdigen (VIR). Het doel van de Verwijsindex is het samenbrengen van signalen waardoor een effectievere hulpverlening opgestart kan worden. Voor meer informatie over dit systeem kunt u in het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente een folder ophalen of downloaden van de website van dit centrum.   

Medisch handelen  
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis gaat. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.  

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.   

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen Kalisto, welke op school ter inzage ligt.  

Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.  
Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.: 
- Het ontruimingsplan 
- Opleiding bedrijfshulpverleners 
- Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) 
- De jaarlijkse ontruimingsoefening; dit wordt minimaal twee maal per jaar geoefend.  

We hebben meerdere bedrijfshulpverlener. Zij worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor: 
- Preventieve maatregelen / controles 
- Alarmeren en evacueren van personen uit de school 
- Het bestrijden van een beginnende brand 
- Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen  

Schoolverzekering 
Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn: 
- een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school  en tijdens het overblijven; 
- een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw; 
- een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto vervoert. De WA verzekering van uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht, dan moet de schade zoals gebruikelijk worden verhaald bij de tegenpartij. Kalisto heeft daarnaast een aanvullende verzekering afgesloten voor de schade die u mogelijk als ouder/chauffeur zelf oploopt.?  

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school. 

Terug naar boven