KBs De Schakel

Van Hogendorplaan 30 3445 CJ Woerden

  • Schoolfoto van KBs De Schakel
  • Schoolfoto van KBs De Schakel
  • Schoolfoto van KBs De Schakel
  • Schoolfoto van KBs De Schakel
  • Schoolfoto van KBs De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool de Schakel!

Basisschool de Schakel is een moderne katholieke school in de rustige wijk Staatliedenkwartier van Woerden.

Wij bieden toekomstgericht onderwijs voor ieder kind. Onze veilige en uitdagende leeromgeving leidt tot resultaten die goed en hoger zijn dan gemiddeld.

Ons enthousiaste schoolteam denkt en werkt vanuit het belang van onze leerlingen. Elk talent wordt herkend en iedereen wordt uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. We hebben een ruim aanbod van activiteiten en stimuleren doorzettingsvermogen, onderzoekend leren en creatief denken. 

Onze ouders voelen zich verbonden met de school. Wij investeren in een goede samenwerking en vragen ouders mee te denken en te beslissen. Wij zijn trots op onze school en heten u graag van harte welkom.

Basisschool de Schakel, waar ieder kind zichzelf kan zijn!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
  • Ouderbetrokkenheid
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen op De Schakel is op dit moment (oktober 2021) 224. Er zijn negen groepen, waaronder drie kleutergroepen. Gemiddeld zitten er 27-30 leerlingen in de groep. Wij hanteren een wachtlijst, aanmelding van leerlingen gebeurt bij ons vaak wanneer kinderen 1 of 2 jaar zijn. De meeste leerlingen van de Schakel komen uit de wijk Staatslieden, maar ook uit het centrum, Snel en Polanen, Defensie-eiland en Waterrijk.

De Schakel vormt samen met De Wijde Blik in Kamerik één zgn. brinnummer. Dit betekent dat de leerlingen van beide scholen bij elkaar worden opgeteld. Dit geeft in onderstaande grafieken een vertekend beeld.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.   Basismodel meldcode De wet bepaalt dat iedere organisatie en zelfstandig werkende beroepskracht die werkt met ouders en/of kinderen een eigen meldcode moet ontwikkelen. Kalisto en haar scholen gebruiken daarvoor het Basismodel meldcode uitgewerkt in het online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld voor basisscholen: www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht.  Daarin staan de volgende vijf stappen:

1. In kaart brengen van signalen.

2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.

3. Gesprek met de betrokkene(n).

4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van stap 4 en 5 van de meldcode. De beroepskrachten beslissen eerst of het nodig is om een melding te doen bij Veilig Thuis: daarbij geldt dat vermoedens van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld in ieder geval altijd gemeld moeten worden. Daarna beslissen zij of het (ook) mogelijk is om zelf hulp te bieden of te organiseren. Als beroepskrachten besloten hebben te melden, maken zij de beslissingen over het bieden of organiseren van hulp samen met Veilig Thuis. Op deze manier sluiten melden en zelf hulp bieden elkaar niet langer uit, maar vullen elkaar aan.

Schorsing en verwijderen van school

Soms zijn wij genoodzaakt een leerling te schorsen en/ of van school te verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer de school bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn het herhaald negeren van een schoolregel, diefstal of mishandeling of wanneer de veiligheid van anderen in het gedrang komt. Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de school concludeert dat de relatie tussen de school, de leerling en/of de ouders onherstelbaar verstoord is. Een beslissing tot schorsing of verwijdering zal met de uiterste zorgvuldigheid en in ruggespraak met het bevoegd gezag genomen worden. Bij een schorsing kan de leerling maximaal voor een periode van één week de toegang tot school worden ontzegd. Het schorsingsbesluit moet schriftelijk gemotiveerd aan ouders worden medegedeeld. Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, dient ook de onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen geïnformeerd te worden. Een leerling mag niet definitief verwijderd worden, totdat er een andere school gevonden is, die de leerling wil aannemen. De wettelijke regeling voor Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing  Procedure:

· Voorafgaand aan de schorsing heeft de directielid met de ouders overleg gehad. In dit gesprek verklaart de directielid diverse mogelijkheden om het gedrag van het kind te corrigeren te hebben toegepast en tevens dat schorsing gezien de situatie en devoorgeschiedenis op dit moment de enig passende maatregel is.

· Er is een mededeling gedaan aan het College van Bestuur en deze is akkoord gegaan met de schorsing.

· De ouders/verzorgers worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij dienen oplossingsmogelijkheden te worden verkend. Bij dit gesprek zijn aanwezig de desbetreffende leerkracht, een directielid en ouders van de leerling.

· Voor zover mogelijk, worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. Het beschikbaar stellen van studiemateriaal kan tot de mogelijkheden behoren. Het maken van toetsen uit het leerlingvolgsysteem mag niet worden belemmerd.

· Van het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders /verzorgers voor gezien ondertekend en in het leerlingendossier opgeslagen. 

De onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs behandelt de conflicten tussen ouders en scholen over onder meer:
· (de weigering van )toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven;
· de verwijdering van leerlingen (ongeacht of ze een ondersteuningsbehoefte hebben).
De uitspraak van de geschillencommissie wordt openbaargemaakt, maar is niet bindend. Een school kan gemotiveerd afwijken van het advies. De ouders kunnen vervolgens naar de rechter stappen als ze het daarniet mee eens zijn. Geschillencommissie Passend Onderwijs, gebouw Woudstede Zwarte Woud 23524 SJ UtrechtT: 030 - 280 95 90E: info@onderwijsgeschillen.nl

Terug naar boven