R. de Jagerschool

Van Slingelandt-lanen 145 3445 ER Woerden

  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van 2020-2021 is lager dan we gewend zijn. Deze groep 8 heeft twee keer een lockdownperiode meegemaakt. Daarbij zien we ook dat de scores van de eindtoets lager afwijken van de scores die de groep behaalde op de Cito E6 t/m M8. In deze groep zitten ook kinderen die nog maar een paar jaar in Nederland wonen en aan wie wij slechts een paar jaar onderwijs hebben kunnen geven. Al deze zaken hebben invloed op de citoscore.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school wordt elk jaar een toetskalender vastgesteld waarin wordt aangegeven wanneer er in de groepen methode onafhankelijke toetsen zijn. We gebruiken de toetsen van Cito Leerlingvolgsysteem. In groep 1 en 2 observeren we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van het programma Leerlijnen van Parnassys.

De leerkrachten analyseren de uitkomsten van deze toetsen en stellen aan de hand daarvan onderwijsplannen op. In deze onderwijsplannen staat waar we in de komende tijd aan gaan werken, zowel op school- als op groepsniveau. Tussentijds worden de plannen geëvalueerd en waar nodig aangepast. We volgen hierbij de werkwijze van Passend Opbrengstgericht Onderwijs (Focus PO).

In groep 8 doen de kinderen mee aan de verplichte Eindtoets. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 8 stromen uit naar verschillende scholen van het Voortgezet Onderwijs zoals: Kalsbeek College Woerden, Minkema College Woerden, Driestar College Gouda, De Passie Utrecht, Chr. Gymnasium Utrecht, Stedelijk Gymnasium Utrecht, Coornhert Gymnasium Gouda, Amadeus Lyceum Vleuten en Wellant College Montfoort. Er is goed contact met de verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven