R. de Jagerschool

Van Slingelandt-lanen 145 3445 ER Woerden

  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool

Het team

Toelichting van de school

Ook maken we gebruik van vakleerkrachten Spaans en Schaken. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In deze tijd van lerarentekorten proberen wij zoveel mogelijk continuïteit te geven. SPCO Groene Hart (waar de R. de Jagerschool onderdeel van is) heeft een 'flexibele schil' waarin leraren zitten die bij ziekte kunnen invallen. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de PIO invalpool. Bij ziekte zal eerst een leerkracht uit de flexibele schil of de vervangingspool worden gezocht. Lukt dit niet, dan kan collega of een stagiair (onder verantwoordelijkheid van een leerkracht) de klas overnemen. Een alternatief is om de kinderen te verdelen over andere groepen. In een uiterst geval worden de kinderen naar huis gestuurd. Ouders worden dan, minimaal een dag, van tevoren via de schoolapp geïnformeerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De R. de Jagerschool is een kleinschalige school  met 7 groepen waarbij we veel aandacht aan de kinderen kunnen geven. We hebben twee groepen 1-2. In de bovenbouw hebben we een combinatiegroep 4-5 en 5-6. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het schoolondersteuningsprofiel

De R. de Jagerschool wil zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs realiseren voor kinderen die wonen in de wijken Staatsliedenkwartier, Snel en Polanen / Waterrijk en de buitengebieden. De R. de Jagerschool heeft naast het basisaanbod een extra ondersteuningsaanbod voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit extra ondersteuningsaanbod wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn of zwaar en langdurig.De arrangementen worden door school gerealiseerd, al dan niet met middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Voor alle leerlingen waarvoor een ondersteuning wordt aangevraagd bij Passenderwijs wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.Meer informatie kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Het is goed om ook contact te zoeken met school. In een persoonlijk gesprek kunnen we de behoeften en de mogelijkheden verkennen.

Verwijsindex

Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op Verwijsindex

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We sluiten aan bij de VVE programma's die door peutergroepen en kinderdagverblijven worden aangeboden. In onze school is PSZ 't Visje gesitueerd. In de wijk werken we samen met kinderdagverblijf Kwebbel van KMN Kind&Co. Wanneer een kind op school komt dat deel heeft genomen aan het VVE programma hebben we een zogenaamde 'warme' overdracht, dat wil zeggen een gesprek met de peutergroep of het kinderdagverblijf. We monitoren de resultaten van deze leerling. 

Op onze school hebben we een VSO voorziening. 

Terug naar boven