Basisschool Rembrandt van Rijn

Jozef Israelslaan 31 3443 CR Woerden

  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens laten een niet gecorrigeerd resultaat zien. Als er rekening gehouden wordt met de achtergrond van deze leerlingen is de score 532,5. Hiermee scoort de school ruim boven de ondergrens die is vastgesteld op 529,4.

Ieder kind is uniek en elk kind heeft zijn eigen talent, aanleg en leertempo. De Rembrandt van Rijnschool wil kinderen een kans geven en streeft ernaar onderwijs te bieden dat past bij ieder kind. Door het bieden van kwalitatief goed onderwijs en veel structuur, bereiden wij de kinderen voor op een zo goed mogelijke start in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Rembrandt van Rijnschool gebruiken wij verschillende meetmomenten om de ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen. We gebruiken hiervoor diverse toetsen, te weten methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. 

De methode gebonden toetsen: zijn toetsen die horen bij de methode van een vakgebied. Er wordt kennis getoetst die binnen de bekende context van de methode is opgedaan. Het gaat hier om het toetsen van leerstofbeheersing.

De methode onafhankelijke toetsen: zijn toetsen van het Cito. Deze toetsen meten niet de leerstofbeheersing maar de vaardigheidsgroei van leerlingen. Hier gaat het om kennis die binnen een onbekende context is opgedaan. Deze toetsen doen een beroep op het lange termijngeheugen van een leerling. Deze toetsen van Cito worden afgenomen in het midden van het schooljaar en aan het einde van het schooljaar. We spreken dan ook wel over de M-toetsen en de E-toetsen. Citotoetsen zijn landelijk genormeerd en geven een beeld van het vaardigheidsniveau van de leerlingen ten opzicht van andere leerlingen. Met methode gebonden toetsen kun je inschatten of de aangeboden kennis en vaardigheden van een bepaalde periode worden beheerst. De combinatie van beide toetsen geven een completer beeld van de ontwikkeling van leerlingen.

Het team analyseert de resultaten van de Citotoetsen op school- en groepsniveau. Naar aanleiding van deze analyses worden aanpakken mogelijk bijgesteld of aangepast om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van de groep of specifieke leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het welbevinden van leerlingen heeft de Rembrandt van Rijnschool hoog in het vaandel staan. Het creëren van een veilige leeromgeving is daarbij van groot belang.

Een positief welbevinden heeft een bewezen effect op het leren van leerlingen en daarom stellen wij hoge eisen aan de veiligheid op school. Het team biedt een continue aanpak gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en heeft met de aanpak specifiek de aandacht voor de veiligheid van ieder kind. Het team heeft een gedragen visie gericht op veiligheid en er met verschillende middelen voor gezorgd dat er een veilig leerklimaat gerealiseerd is waarbinnen alle leerlingen optimaal gedijen.

Het team zorgt ervoor dat er aandacht is en blijft voor de veiligheid en stelt dit als belangrijkste basis. Het veilige klimaat is de ideale voedingsbodem voor het werken in onze dynamische leeromgeving, zoals het werken in Units, waarbij samenwerking een belangrijk kenmerk is.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Samen
  • Openbaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2016 bezocht de onderwijsinspectie onze school. De inspecteur sprak een positief oordeel uit waarbij met name de goede sfeer binnen de school genoemd werd. Inmiddels hebben we onze zorgstructuur nog steviger neergezet waardoor we leerlingen nog beter kunnen volgen. Een ander speerpunt is het maken van trendanalyses van onze resultaten zodat we in ons onderwijs hier nog meer op in kunnen spelen. Op de Rembrandt van Rijnschool is een groot en gedegen aanbod in taalontwikkeling en woordenschatonderwijs.

Terug naar boven