Basisschool Rembrandt van Rijn

Jozef Israelslaan 31 3443 CR Woerden

  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn

Het team

Toelichting van de school

De Rembrandt van Rijnschool heeft een klein, maar hecht team. Wij zijn trots op de sfeer in de school en de manier waarop we intensief met elkaar samenwerken om voor alle leerlingen een goede plek te bieden. Door de grote expertise van leerkrachten wordt er een stevige basis voor de leerlingen neergezet. Goede contacten met ouders zijn hierbij van groot belang. Het team besteedt dan ook veel aandacht aan het informeren en spreken van de ouders van onze leerlingen. Ook worden er huisbezoeken afgelegd, bijvoorbeeld om in groep 8 het advies voor het vervolgonderwijs te bespreken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt gezocht naar een geschikte vervanging. Heel vaak lukt het om de vervanging intern op te lossen. Intern is in eerste instantie binnen het Rembrandt-team zelf en in tweede instantie binnen onze scholengroep stichting Klasse. Als intern niet lukt, zijn wij aangesloten bij Transvita Invalpool. Dat is een invalpool met gecertificeerde invalleerkrachten. Wanneer de invalpool geen uitkomst biedt, wordt gekeken naar ambulant personeel (bijvoorbeeld intern begeleider of coördinator). Als dat ook geen optie is wordt met het team gekeken naar slimme organisatorische oplossingen, zodat we alle kinderen kunnen opvangen. De insteek van ons vervangingsbeleid is dat we in principe geen klassen naar huis sturen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1-2-3 is een combinatie en noemen we Unit 1. Groep 4 t/m 8 werken in Unit 2 over twee lokalen met twee leerkrachten. De instructies en werkplekken vinden verspreid plaats over de twee lokalen en de hal. Unit T is de Taalklas voor de eerste opvang anderstaligen. Tussen de units vindt ook samenwerking plaats waarbij leerlingen in een andere unit kunnen werken en leren. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Rembrandt van Rijnschool is een openbare basisschool. Dat betekent;

-dat wij kinderen toelaten, ongeacht hun afkomst, levensovertuiging of godsdienst;

-dat wij de levensovertuiging of godsdienst van al onze kinderen respecteren;

-dat wij respect hebben voor onze multiculturele samenleving en hierover met elkaar willen leren.

Ons onderwijs focust op het werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken. De hiervoor genoemde Daltonpijlers zijn kenmerkend voor de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven.

Wij bieden een goede onderwijsleerplek aan voor alle leerlingen. Leerlingen met dyslexie of lees/taalproblemen is voor de Rembrandt van Rijnschool geen probleem. Wij kunnen de lessen, instructies en materialen zodanig aanpassen, dat ze tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeftes van die kinderen en zodat zij zoveel mogelijk onderwijs kunnen genieten binnen hun eigen groep. Onze specialiteit is het aanbod voor NT2 leerlingen. Wij hebben een speciale klas voor leerlingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn (eerste opvang anderstaligen).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We werken op een aantal vakgebieden methode overstijgend en willen dit de komende jaren verder uitbreiden. Hiermee vergroten we eigenaarschap bij leerlingen en kunnen we veel doelgerichter inspelen op onderwijsbehoeftes van leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken echter wel samen met peuterspeelzaal en kinderdagverblijven in de buurt voor voor- en vroegschoolse educatie. In de kleutergroep en de midden- en bovenbouwgroepen is daarnaast veel aandacht voor een brede ontwikkeling van kinderen, zowel op cognitief als op sociaal vlak.

Het goed Nederlands leren spreken en begrijpen valt onder taalontwikkeling. In de kleutergroep gebeurt dit veelal in de kring, tijdens spel en tijdens het werken met ontwikkelingsmaterialen. Voorgelezen boeken of behandelde woorden die bij een thema horen, worden regelmatig in een kleiner groepje herhaald. Ook in de midden- en bovenbouwgroepen is hier aandacht voor door veel aandacht te besteden aan lezen, schrijven, taal en woordenschat.

Voor het bevorderen van de woordenschat kunnen wij tevens gebruik maken van materialen en kennis van collega-scholen binnen Stichting Klasse. Ook hebben wij op onze school een klas voor nieuwkomers. Deze klas is speciaal voor kinderen die net in Nederland zijn en dus veel begeleiding nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal. Tevens hebben wij de Schakelklas in Woerden. Dit is een voorziening voor kinderen uit kleutergroepen van alle Woerdense scholen die extra taalondersteuning nodig hebben. 

Terug naar boven