Achtsprong, openbare daltonschool

Stromenlaan 128 A 3448 CH Woerden

 • Rondom ons schoolgebouw ligt een ruim plein. Er grenst een voetbalveldje aan waar veel gebruik van wordt gemaakt.
 • Creativiteit en samen leren zijn belangrijk binnen het Daltononderwijs. Muziek heeft daarom een belangrijke plek in het aanbod.
 • Schoolfoto van Achtsprong, openbare daltonschool
 • In groep 1 t/m 8 is er aandacht voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Kinderen leren zelf keuzes te maken.

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool De Achtsprong werken:

 • 8 groepsleerkrachten - 8 vrouwen
 • 1 internbegeleider - vrouw
 • 2 directeuren - man en vrouw
 • 4 vakdocenten (gymnastiek, muziek, GVO, HVO) - 1 man, 3 vrouwen
 • 1 administratief medewerken - man
 • 1 conciërge - vrouw

Onze groepsleerkrachten zijn geschoold in het begeleiden van kinderen volgens de daltonprincipes. Bij een wisseling van leerkrachten, volgen nieuwe leerkrachten de daltonscholing, om volgens deze principes te kunnen werken met de kinderen in de praktijk.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt gezocht naar een geschikte vervanging. Heel vaak lukt het om de vervanging intern op te lossen. Intern is in eerste instantie binnen het Achtsprong-team zelf en in tweede instantie binnen onze scholengroep stichting Klasse. Als intern niet lukt, zijn wij aangesloten bij Transvita Invalpool. Dat is een invalpool met gecertificeerde invalleerkrachten. Wanneer de invalpool geen uitkomst biedt, wordt gekeken naar ambulant personeel (bijvoorbeeld de intern begeleider of een coördinator). Als dat ook geen optie is wordt met het team gekeken naar slimme organisatorische oplossingen, zodat we alle kinderen kunnen opvangen. De insteek van ons vervangingsbeleid is dat we in principe geen klassen naar huis sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn gegroepeerd op basis van leeftijd, dit wordt het leerstofjaarklassensysteem genoemd. De groepen zijn ingedeeld in combinatiegroepen, waardoor het leren van en met elkaar ruimte krijgt. 

In de groepen werken we met de leerlingen op verschillende niveaus aan de onderwijsbehoeften. Er wordt op drie niveaus lesgegeven; het basisniveau, het verdiepte niveau (voor leerlingen die meer aan kunnen) en het intensieve niveau (voor leerlingen die extra instructie nodig hebben). Ook vinden er lessen plaats die met de gehele combinatiegroep worden gevolgd, zoals de Vreedzame School lessen en thematische vakken zoals tekenen, handvaardigheid, techniek, wereldoriëntatie (Blink) en drama. 

Verdere ondersteuning wordt geboden door remedial teaching binnen en/of buiten de klas. Ook is er 1x per week een plusklas voor kinderen uit de bovenbouwgroepen die meer aan kunnen dan het reguliere aanbod. Voor kinderen in de onderbouw die meer uitdaging nodig hebben is er passend materiaal in de groepen aanwezig. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken op De Achtsprong met een heterogene groep. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 en 2 in dezelfde groep les krijgen. Deze combinatiegroep heeft een aantal voordelen:

- Oudere kinderen zijn meestal verder in hun ontwikkeling dan hun jongere groepsgenoten. Dit blijkt zowel op motorisch als op sociaal-emotioneel gebied. Het motorische aspect komt duidelijk naar voren bij technieken als knippen, plakken, schrijven en tekenen. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen bij sommige vaardigheden helpen. 

- Jonge kinderen die al wat verder zijn in hun ontwikkeling kunnen zich makkelijker ontwikkelen door zich op te trekken aan de wat oudere kinderen in de groep. Sociaal-emotionele aspecten komen o.a. tot uitdrukking in kringactiviteiten en spelmomenten. Jongere kinderen leren van deze momenten.

In groep 1-2 vindt het leren plaats tijdens speel- en leeractiviteiten. De basis voor deze activiteiten wordt vaak gelegd in de ochtendkring. De activiteiten vinden vervolgens plaats in hoeken, aan tafels en op de grond in de klas en de gang. Daarnaast is er veel tijd voor ontdekken, spelen en bewegen in de speelzaal en buiten op het plein. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er bestaat geen wettelijk voorgeschreven urentabel voor de lessen van een basisschool. De wet schrijft wel voor welke vakken met bijbehorende kerndoelen aan bod moeten komen. De onderwijstijd van een leerling in het basisonderwijs is minimaal 7520 uur, verdeeld over 8 jaren. 

Op onze website vindt u per jaargroep een beschrijving van de werkwijze en de verschillende vakgebieden. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Achtsprong is een openbare basisschool. Dat betekent:

- dat wij kinderen toelaten, ongeacht hun afkomst, levensovertuiging of godsdienst;

- dat wij de levensovertuiging of godsdienst van al onze kinderen respecteren;

- dat wij respect hebben voor onze multiculturele samenleving en hierover met elkaar willen leren.

Ons onderwijs focust op het werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken. De hiervoor genoemde Daltonpijlers zijn kenmerkend voor de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven. Centraal staat de leerling: de leerling met lef, die zijn eigen talenten en mogelijkheden kent en zich verder wil ontwikkelen. 

Wij bieden een goede onderwijsleerplek aan voor alle leerlingen. Leerlingen met dyslexie of lees/taalproblemen is voor De Achtsprong geen probleem. Wij kunnen de lessen, instructies en materialen zodanig aanpassen, dat ze tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeftes van die kinderen en zodat zij zoveel mogelijk onderwijs kunnen genieten binnen hun eigen groep.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken echter wel samen met peuterspeelzaal en kinderdagverblijven in de buurt voor voor- en vroegschoolse educatie. In de kleutergroep en de midden- en bovenbouwgroepen is daarnaast veel aandacht voor een brede ontwikkeling van kinderen, zowel op cognitief als op sociaal vlak.

Het goed Nederlands leren spreken en begrijpen valt onder taalontwikkeling. In de kleutergroep gebeurt dit veelal in de kring, tijdens spel en tijdens het werken met ontwikkelingsmaterialen. Voorgelezen boeken of behandelde woorden die bij een thema horen, worden regelmatig in een kleiner groepje herhaald. Ook in de midden- en bovenbouwgroepen is hier aandacht voor door veel aandacht te besteden aan lezen, schrijven, taal en woordenschat.

Voor het bevorderen van de woordenschat kunnen wij tevens gebruik maken van materialen en kennis van collega-scholen binnen Stichting Klasse. Ook hebben wij de Schakelklas in huis. Dit is een voorziening voor kinderen uit kleutergroepen van alle Woerdense scholen die extra taalondersteuning nodig hebben. 

Terug naar boven