Openbare Basisschool Bargerpaske

Voorninklaan 1 7103 AW Winterswijk

 • ... heeft uitstekende voorzieningen; een eigen bibliotheek De Bargerbieb en ruime lokalen en leerpleinen/ - gangen.
 • Wij hebben veel aandacht voor het leesonderwijs
 • Onder meer door sociale interactie en klassengesprekken werken we aan het zelfbeeld, zelfcontrole, gevoelens en probleem oplossen
 • Een paar keer per jaar hebben we Klein Applaus. Voorstellingen door leerlingen, voor leerlingen en ouders.
 • We zijn ons bewust van de veranderende wereld om ons heen. Daar proberen we de leerlingen mee om te leren gaan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school halen wij het beste uit onze leerlingen, waardoor zij een VO-advies krijgen dat zo goed mogelijk bij hen past. Bij het bepalen van het advies kijken wij met hoge verwachtingen en kansrijk naar iedere leerling. Hierbij gebruiken wij de volgende informatie:·

 • De info rondom de ontwikkeling van uw kind gedurende de hele basisschoolperiode (kindkenmerken zoals werkhouding, motivatie,       betrokkenheid, concentratie, etc. spelen hierbij mee);
 • De observaties en rapportages van de leerkracht in groep 7 (voorlopig advies) en van de leerkracht van groep 8;
 • De toetsresultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem;· (evt. beschikbare intelligentieonderzoeken).

In april volgt na het definitieve advies de afname van de eindtoets, als extra check voor het uiteindelijke advies. Wij volgen onze oud-leerlingen tot drie jaar na het verlaten van onze school. Op deze manier bekijken wij of onze advisering in groep 8 kloppend is bij de behaalde resultaten in het voortgezet onderwijs. Zo streven we met elkaar om het beste uit iedere leerling te halen!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2022 heeft de Bargerpaske inspectiebezoek gehad. Tijdens dit bezoek merkten de inspecteurs dat het in de klassen rustig was. Zij zagen een prettige omgang tussen de leerkrachten en de leerlingen. De betrokkenheid van de kinderen bij de lessen was goed. De kinderen voelen zich over het algemeen prettig en veilig op obs de Bargerpaske.

Het afgelopen schooljaar hebben wij hard gewerkt aan de onderdelen de kwaliteitscultuur en zicht op ontwikkeling en begeleiding. 

In mei 2023 zag de inspectie dat wij de mooie stappen hadden gezet om deze onderdelen beter vorm te geven. De uitvoering van de kwaliteitscultuur heeft daarom ook een voldoende gekregen. 

De volgende onderdelen zijn voldoende beoordeeld in 2023:

 • Onderwijsaanbod
 • Pedagogisch en didactisch handelen
 • Veiligheid en schoolklimaat
 • Visie, ambities en doelen en evaluatie,
 • Verantwoording en dialoog
 • Uitvoering van de kwaliteitscultuur.

Van de inspectie hebben wij een herstelopdracht gekregen om het planmatiger volgen van onze leerlingen nog meer zichtbaar te maken. De kinderen zijn goed in beeld en in grote lijnen volgen we de ontwikkeling van de kinderen, maar dat kan en moet nog beter. Wij gaan verder met de mooie ontwikkelingen die wij vorig jaar hebben ingezet. Als team zetten wij onze schouders eronder om alle leerlingen het onderwijs te geven waar zij recht op hebben. 

Terug naar boven