Basisschool St Jozef

Schoolstraat 1 7101 GB Winterswijk

  • Schoolfoto van Basisschool St Jozef
  • Samen lezen op de tribune.
  • Het welbevinden van onze kinderen is het allerbelangrijkste. Een voorwaarde om te komen tot leren. We werken met de kanjerregels.
  • Wij zijn een gezonde school. Sport en bewegen, welbevinden, goede voeding zijn allemaal van positieve invloed op het brein en lichaam.
  • Wij werken op papier maar ook met chromebooks, en materialen zoals VR brillen en beebots.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Standaardscore 533.1  (landelijk gemiddelde 534.5).

De hierboven genoemde score is de score bij afname van 20 leerlingen. De officiële score is 531.2. Er zitten dit jaar 25 leerlingen in groep 8 waarvan 2 leerlingen de toets niet hebben gemaakt, vanwege hun intelligentie (resp. TIQ 70 en 73). Drie leerlingen zijn uitgesloten voor de opbrengstbeoordeling. Eén leerling vanwege een verwachte uitstroom op PRO/arbeidsmarkt en twee leerlingen, die nog geen twee jaar bij ons op school zitten. In deze groep zitten veel kinderen met een complexe thuissituatie, extra zorg en een lage intelligentie of een combinatie hiervan.

Rekening houdend met een leerlinggewicht van 15% geldt voor onze school een ondergrens van 532,9. Hier scoren we boven. Dat wil zeggen dat de resultaten op de toets als voldoende worden beoordeeld.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Observaties nemen een belangrijke plaats in (m.n. in de onderbouw) bij het verkrijgen van informatie over het kind. Vanaf leerjaar 3 verzamelt de leerkracht ook cijfers d.m.v. schriftelijke verwerking van de leerstof, proefwerken, mondelinge prestaties tijdens de lessen, werkstukken en huiswerk. Bovendien maken wij op school gebruik van methode-gebonden en landelijk genormeerde toetsen (Cito). Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van het kind worden systematisch genoteerd in het leerlingvolgsysteem.

De landelijk genormeerde toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. De resultaten zijn medebepalend voor de koers die de school volgt. Naar aanleiding van de tussenresultaten (jan en juni) wordt het onderwijsaanbod teambreed besproken. Er wordt gekeken welke stappen moeten worden gezet om het onderwijs zonodig te verbeteren.

De leerlingenaantallen kloppen niet: groep 3 moet zijn 14/groep 4 22 en groep 6 24.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie op de sociale opbrengsten omvat de volgende punten:

- Leren is een gezamenlijk proces: we werken met heterogene basisgroepen, waardoor kinderen van en met elkaar leren.

- Kinderen moeten leren zelfstandig te werken, te spelen: er wordt gewerkt met dag- en weektaken.

- Kinderen worden betrokken bij het stellen van doelen: zowel op sociaal als cognitief gebied.

- Leerkrachten hebben een begeleidende rol en zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen.

- Wij werken intensief samen met onze ouders.

Wij hebben een vijftal schoolregels/afspraken opgesteld (allemaal uitgaande van RESPECT hebben voor elkaar) die gebaseerd zijn op onze kernwaarden (zoals hieronder genoemd).

- persoonlijke aandacht

- betrokkenheid

- zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

- veiligheid en vertrouwen

- samenwerken

Vanuit de kernwaarden hebben we de afspraken geformuleerd.

De belangrijkste afspraak is: WE HEBBEN PLEZIER EN WE ZORGEN DAT ANDEREN PLEZIER HEBBEN!


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect/gelijkwaardigheid
  • plezier/vertrouwen/helpen
  • samenwerken aan succes

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toelichting is niet nodig.

Terug naar boven