Openbare Basisschool Woold

Schoolweg 13 7108 BM Winterswijk Woold

Schoolfoto van Openbare Basisschool Woold

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Obs Woold. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar eigentijds onderwijs
  • Saamhorigheid
  • Wederzijds respect
  • Zelfontplooiing
  • Kindgericht op Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door ongeveer 80 leerlingen. Het aantal leerlingen is redelijk stabiel, ondanks het feit dat Winterswijk een krimpregio is.

Onze school staat in de buurtschap Woold, in het prachtige buitengebied van de gemeente Winterswijk. Het is een vergrijzende, semi-agrarische omgeving. Onze ouders hebben allemaal een hechte band met de gemeenschap en met de school. Er is een gezamenlijk doel: thuisnabij kwalitatief goed onderwijs. Alle ouders zijn zonder uitzondering betrokken bij de school omdat vele ouders en zelfs grootouders ook binnen dezelfde schoolmuren hun stappen hebben gezet. De opkomst bij ouderinformatieavonden is groot. Verder blijkt de ouderbetrokkenheid uit de hulp die ouders bieden bij allerlei activiteiten door het jaar heen. Van overblijven tot schoolpleinonderhoud. Er is een stichting 'Ouderraad O.b.s. Woold' die veel van deze activiteiten coördineert.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven