Bs de Disselboom

Kerkstraat 12 5513 AP Wintelre

 • Schoolfoto van Bs de Disselboom
 • Techniek heeft een grote rol in ons onderwijs.
 • Met elkaar weten we meer.
 • Vanaf de jongste groepen leren de kinderen zelfstandig te werken.
 • Schoolfoto van Bs de Disselboom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In vergelijking met de schoolgroep waartoe de school behoort, heeft basisschoolde Disselboom dit schooljaar hoog gescoord.

De toetsresultaten van de afgelopen jaren laten een stijgende lijn zien.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorbereiding op het voortgezetonderwijs

Ouders en leerlingen krijgen op verschillende momenten in groep 7 en 8 voorlichting ten behoeve van het schoolkeuzeadvies van het voortgezetonderwijs. Dit advies is gebaseerd op:

 • leerlinggegevensvanuit het leerlingvolgsysteem
 • de resultatenvan de Cito-eindtoets
 • verslagen en observaties van de schoolloopbaan van de leerling
 • aanvullende toetsen en/of onderzoeken
 • persoonskenmerken zoals motivatie, werkhouding, zelfstandigheid.
 • Na aanmelding door de ouders bij een school voor Voortgezet Onderwijs, wordt het onderwijskundig rapport met het schooladvies doorgegeven aan de toelatingscommissie van de ontvangende school.

Basisschool de Disselboom onderhoudt contact met het Voortgezet Onderwijs, zowel voorafgaand aan plaatsing, als ook door middel van terugkoppeling van de resultaten van de leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de afgelopen periode heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij Veldvest. Het betreft hier een uitgebreid onderzoek waarbij de inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, GMR, raad van toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. De inspectie constateert dat de visie, waarbij er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden (pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders voelen de medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze hun praktijk in te richten.

In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de Stichting. De leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het goede pedagogische klimaat op de scholen voelen de leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn. Opvallend is de wijze waarop de directieleden bereid zijn om continu te investeren in onderzoek en samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk financieel beheer.

De inspectie beveelt aan om het speciaal (basis) onderwijs nog directer te betrekken bij de diverse vormen van bovenschoolse afstemming en geeft aan dat Veldvest minder bescheiden moet zijn in de communicatie naar de buitenwereld over de kwaliteit van de Stichting.

Welnu, deze informatie van de beleidsgroep communicatie is een eerste stap. Het gehele rapport is ook op de website van Veldvest geplaatst.

Terug naar boven