Bs de Disselboom

Kerkstraat 12 5513 AP Wintelre

  • Schoolfoto van Bs de  Disselboom
  • Techniek heeft een grote rol in ons onderwijs.
  • Met elkaar weten we meer.
  • Vanaf de jongste groepen leren de kinderen zelfstandig te werken.
  • Schoolfoto van Bs de  Disselboom

Het team

Toelichting van de school

Er zijn op onze school 14 leerkrachten werkzaam.
Hun primaire taak is het lesgeven aan een groep.
Daarnaast hebben ze groepsoverstijgende en niet lesgebonden taken, zoals participeren in diverse werkgroepen. Voorbeelden waar werkgroepen zich mee bezig houden zijn o.a.: vieringen, verkeer, schoolkamp en rapporten.
Drie onderwijsassistentes ondersteunen leerkrachten in de groepen en begeleiden groepjes of individuele leerlingen.
Daarnaast is er 1 conciërge werkzaam, hij neemt de conciërgetaken voor zijn rekening.
De management ondersteuner ondersteunt het aansturingsteam twee dagdelen per week.
Op donderdag worden de gymlessen verzorgd door een sportdocent, gedetacheerd vanuit de Gemeente Eersel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof onder schooltijd. In geval van ziekte kan een medewerker bijvoorbeeld niet komen werken.We streven naar zo min mogelijk lesuitval.Op 01 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor het bijzonder onderwijs van kracht geworden. Door deze wet is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.Dit betekent dat het moeilijker is geworden om -in geval van verlof of ziekte- aan vervang(st)ers te komen die dit verlof kunnen en mogen invullen. Het team heeft een noodscenario ontwikkeld voor de momenten waarop leerkrachten ( ziekte)verlof hebben en er geen vervanger beschikbaar is.

Indien er geen vervanging kan komen, gaan we direct op zoek naar een andere oplossing. Eerst wordt met de aanwezige teamleden bekeken of er intern vervanging geregeld kan worden. Ook worden teamleden die parttime werken benaderd met de vraag of ze willen vervangen. Wanneer bovenstaande opties niet mogelijk zijn moeten andere maatregelen genomen worden. De betreffende groep wordt opgesplitst. Kinderen uit een groep worden dan verspreid over andere groepen. Het onderwijsproces vindt hierbij doorgang, zij het bij een collega leerkracht. Is een collega meerdere dagen ziek en is er geen vervanger voorhanden, dan wordt er bij toerbeurt een groep opgesplitst en worden collega’s in de groep van de zieke leerkracht geplaatst. Bij ziekte of verlof van meerdere collega’s kan de situatie ontstaan dat we geen verantwoord onderwijsaanbod meer kunnen bieden; dan gaan we over tot een opvangsituatie. We streven ernaar om geen groepen naar huis te sturen, om u als ouders niet in verlegenheid te brengen.Wanneer het niet mogelijk is een vervanger in te zetten, worden ouders van de betreffende groep via een mail op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie bijlage School Ondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven