Bs de Disselboom

Kerkstraat 12 5513 AP Wintelre

  • Basisschool de Disselboom vindt een goed contact met ouders van groot belang.
  • Schoolfoto van Bs de  Disselboom
  • Techniek heeft een vaste plek binnen ons onderwijsaanbod.
  • Vanuit de intelligentie "samenknap" wordt regelmatig groepsdoorbrekend samengewerkt.
  • Schoolfoto van Bs de  Disselboom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Basisschool De Disselboom

“Alle talenten tellen”

Basisschool de Disselboom is een dorpsschool, nagenoeg alle kinderen uit het dorp volgen hier onderwijs. Hierdoor is er een grote diversiteit in de leerlingenpopulatie . Het team wil zo optimaal mogelijk afstemmen op de leerlingen en hun talenten. Dit wil het team bereiken door het creëren van:

Een rijke uitdagende leeromgeving, die de leerlingen betrokken maakt bij het leren, de leerlingen motiveert om te leren en de interactie tussen de leerlingen en de leerkracht stimuleert.De leerlingen leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen gedrag en leerresultaten.

Een veilig pedagogisch klimaat, dat zich kenmerkt door leerlingen die met plezier naar school gaan en zich prettig en geaccepteerd voelen in de klas. Het team vindt het belangrijk dat leerlingen op school zich gewaardeerd voelen en het gevoel hebben erbij te horen. De school helpt de leerlingen in hun ontwikkeling naar verantwoordelijke en zelfbewuste volwassenen, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Effectief onderwijs, dat inhoudt dat het team systematisch en doelgericht werkt aan het verhogen van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het geboden onderwijs.

Meervoudige intelligentie

Leerlingen op basisschool de Disselboom zijn op verschillende manieren 'knap'. Het ene kind heeft talenten op het terrein van taal of rekenen, de ander is creatief of motorisch sterk. Vanuit het concept “Meervoudige Intelligentie” wordt aangesloten bij de diverse talenten van en de verschillen tussen leerlingen. Ze leren deze verschillen te respecteren en te waarderen.

Ouderbetrokkenheid

Het team vindt een goed contact tussen ouders en school van groot belang. Zij gaat graag met ouders in gesprek. Ouders worden uitgenodigd om op diverse niveaus mee te denken en actief te zijn. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom op school. Het team hecht groot belang aan een adequate communicatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nagenoeg alle kinderen uit het dorp volgen onderwijs op basisschool de Disselboom. Op de teldatum van 1 oktober 2017 telde basisschool de Disselboom 161 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen. De laatste prognoses voorspellen een lichte groei als gevolg van de geplande woninguitbreiding. Daarnaast vestigen zich vaker buitenlandse werknemers van grote bedrijven uit de regio al dan niet tijdelijk in Wintelre. Hierdoor wordt de leerlingenpopulatie op de Disselboom meer divers. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven