Openbare basisschool Tiggeldobbe

Zadelmakerij 6 9951 JM Winsum (Groningen)

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • een handje helpen
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

We zien dat we, mede door het passend onderwijs, kinderen met een meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte op onze school houden en mee laten doen aan de eindtoets. Daar zijn we trots op. Het is fijn dat kinderen in de eigen omgeving op school kunnen zijn.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd. Voor de vakgebieden gebeurt dat met toetsen en observaties vanuit de lesboeken.
Daarnaast worden twee keer per jaar landelijke volgtoetsen afgenomen. Deze zogenaamde tussenresultaten van alle groepen worden teambreed besproken en geanalyseerd. Alle data wordt per groep en daar waar nodig per kind, doorgenomen. Daaruit worden conclusies geformuleerd. De inzet en keuzes van het onderwijs voor de periode die volgt, wordt mede ingericht door de uitkomst van deze bespreking.
Na de onderling besprekingen, wordt er in de zogenaamde 10-minuten gesprekken ook met ouders en kinderen gesproken over de ontwikkelingen. De globale conclusies worden ook in de medezeggenschapsraad besproken.

Groot voordeel van deze manier van werken is dat we samen als team kunnen leren van elkaar en daardoor sterker worden in ons handelen. Dit verbetert ons onderwijs aan de kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

We besteden veel aandacht aan een goed advies aan ouders en kind inzake het vervolgonderwijs. Zo organiseren we jaarlijks een onderwijsmarkt. Scholen voor VO presenteren zich op de Tiggeldobbe. 
We brengen de open dagen van de VO-scholen onder de aandacht van kind en ouders.
Uiteraard zijn er gesprekken met kind en ouders over de kansen en mogelijkheden voor het VO. De Tiggeldobbe start daarmee in groep 7. En ALTIJD zijn kinderen daar bij betrokken. Het gaat immers over hún toekomst.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven