Openbare basisschool Tiggeldobbe

Zadelmakerij 6 9951 JM Winsum (Groningen)

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • een handje helpen
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zien dat we, mede door het passend onderwijs, kinderen met een meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte op onze school houden en mee laten doen aan de eindtoets. Daar zijn we trots op. Het is fijn dat kinderen in de eigen omgeving op school kunnen zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd. Voor de vakgebieden gebeurt dat met toetsen en observaties vanuit de lesboeken.
Daarnaast worden twee keer per jaar landelijke volgtoetsen afgenomen. Deze zogenaamde tussenresultaten van alle groepen worden teambreed besproken en geanalyseerd. Alle data wordt per groep en daar waar nodig per kind, doorgenomen. Daaruit worden conclusies geformuleerd. De inzet en keuzes van het onderwijs voor de periode die volgt, wordt mede ingericht door de uitkomst van deze bespreking.
Na de onderling besprekingen, wordt er in de zogenaamde 10-minuten gesprekken ook met ouders en kinderen gesproken over de ontwikkelingen. De globale conclusies worden ook in de medezeggenschapsraad besproken.

Groot voordeel van deze manier van werken is dat we samen als team kunnen leren van elkaar en daardoor sterker worden in ons handelen. Dit verbetert ons onderwijs aan de kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We besteden veel aandacht aan een goed advies aan ouders en kind inzake het vervolgonderwijs. Zo organiseren we jaarlijks een onderwijsmarkt. Scholen voor VO presenteren zich op de Tiggeldobbe. 
We brengen de open dagen van de VO-scholen onder de aandacht van kind en ouders.
Uiteraard zijn er gesprekken met kind en ouders over de kansen en mogelijkheden voor het VO. De Tiggeldobbe start daarmee in groep 7. En ALTIJD zijn kinderen daar bij betrokken. Het gaat immers over hún toekomst.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast het regulier bezoek van de inspectie heeft de Tiggeldobbe ook mee gedaan aan een pilot met het nieuwe waarderingskader. Hieruit leerde de school dat het beeld dat de schoolleiding had van de school overeen kwam met wat de inspecteur constateerde

Terug naar boven