Openbare Basisschool De 9 Wieken

Het Hooge Heem 1 9951 BT Winsum (Groningen)

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de kinderen worden gevolgd. Voor de vakgebieden gebeurt dat met toetsen en observaties vanuit de lesboeken. Daarnaast worden er  twee keer per jaar landelijke volgtoetsen afgenomen. Deze zogenaamde tussenresultaten van alle groepen worden teambreed besproken en geanalyseerd in een zogenaamd datamuur gesprek. Alle data worden per groep en daar waar nodig per kind, doorgenomen. Daaruit worden conclusies geformuleerd. De inzet en keuzes van het onderwijs van de periode die volgt, wordt mede ingericht door de uitkomst van deze bespreking.Na deze bijeenkomst en de onderlinge bespreking wordt er in de zogenaamde 10-minuten gesprekken ook met ouders en kinderen gesproken over de ontwikkelingen. De globale conclusies worden ook in de medezeggenschapsraad besproken.

Groot voordeel van deze manier van werken is dat we samen als team kunnen leren van elkaar en daardoor sterker worden in ons handelen. En dit verbetert ons onderwijs aan de kinderen. En daar gaat het natuurlijk om.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We besteden veel aandacht aan een goed advies aan ouders en kind inzake het vervolgonderwijs. Zo organiseren we jaarlijks een onderwijsmarkt. Scholen voor VO presenteren zich op de Tiggeldobbe. We brengen de open dagen van de VO-scholen onder de aandacht van kind en ouders. Uiteraard zijn er veel gesprekken met kind en ouders over de kansen en mogelijkheden voor het VO. De 9 Wieken start daarmee in groep 7. De kinderen zijn daarbij betrokken. Het gaat immers over hún toekomst.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven