Openbare Basisschool De 9 Wieken

Het Hooge Heem 1 9951 BT Winsum (Groningen)

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de o.b.s. De 9 Wieken  

Gewoon goed Onderwijs is ons motto. Het team is dagelijks in goede samenwerking met ouders aan de slag  met het stimuleren en helpen van kinderen bij hun ontwikkeling. We doen dat met betrokken leerkrachten, waarbij er volop aandacht is voor een veilig en prettig schoolklimaat. Het accent ligt op de vakken taal, lezen en rekenen. Ook voor de creatieve vakken, zoals muziek; het “zingen in de kuil”  de jaarlijkse groepspresentaties en sport is aandacht. Door het delen van kennis en ervaring tussen De 9 Wieken en Tiggeldobbe staan beide teams sterker in hun eigen school.  

Als u meer over onze school wilt weten, verwijzen we u graag naar onze site www.de9wieken.nl De gegevens die u op deze site vindt, zijn afkomstig van onze school, maar ook van DUO  (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de onderwijsinspectie. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Desgewenst geven we graag een toelichting bij de cijfers en feiten. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • enthousiasme en passie
  • veiligheid en aandacht
  • structuur
  • ontwikkeling
  • communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ten aanzien van de sociale en fysieke veiligheid, schoolregels en de meldcode voor huiselijk geweld heeft onze school er voor gekozen om dat grotendeels op te nemen in de notitie Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Integratie. In de tekst die het schoolbestuur centraal maakt voor alle scholen, zijn ook een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure, vertrouwenspersonen, verzekeringen en het rookbeleid opgenomen.

Terug naar boven