Gbs De Wierde

Aemckenheerd 2 9951 VZ Winsum (Groningen)

Schoolfoto van Gbs De Wierde

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkracht heeft verschillende manieren waarom hij/zij zicht houdt op de ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk allereerst door het bekijken van het dagelijkse werk van kinderen en het gesprek hierover, maar ook door gericht te observeren in de groep en door af en toe toetsen af te nemen.

Om de vorderingen per kind bij te houden, worden verschillende systemen gehanteerd. Aan de hand van de uitslagen van deze toetsen en observaties wordt bekeken of een kind extra zorg en begeleiding nodig heeft. 

Observaties
Kleuters in de groepen 1 en 2 worden het hele jaar door de leerkracht op de volgende ontwikkelingsaspecten geobserveerd: taakgerichtheid, lees- en schrijfactiviteiten, rekenactiviteiten, constructieve activiteiten, spelactiviteiten en motoriek. Deze observaties worden gedaan aan de hand van KIJK, een observatie- en registratiesysteem. In groep 1 tot en met 8 wordt de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen bijgehouden door middel van het Leerlingvolgsysteem KANVAS.

Verschillende toetsen
De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf halverwege groep 2 eveneens gevolgd door toetsen. Met methodetoetsen wordt vanaf groep 3 aan het eind van een rekenblok getoetst of de kinderen de aangeboden lesstof goed hebben begrepen. Daarnaast wordt de algemene ontwikkeling op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat gepeild met behulp van niet-methodegebonden toetsen van CITO. In groep 8 wordt de IEP-eindtoets afgenomen. Deze eindtoets geeft een indicatie in hoeverre individuele kinderen en de school als geheel de kerndoelen hebben behaald die de overheid heeft geformuleerd voor het basisonderwijs in Nederland.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De publicatie van gegeven schooladviezen - zogeheten uitstroomgegevens - is een door de overheid verplicht onderdeel van de schoolgids. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2020 zou het vierjaarlijkse inspectie-onderzoek plaatsvinden, maar vanwege Corona is deze niet doorgegaan. De verwachting is dat we de inspectie in het schooljaar 2021-2022 alsnog mogen verwelkomen voor het uitgebreide vierjaarlijkse inspectiebezoek.


Terug naar boven