Gbs De Wierde

Aemckenheerd 2 9951 VZ Winsum (Groningen)

Schoolfoto van Gbs De Wierde

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 15 groepsleerkrachten, 7 ondersteunende medewerkers, een IB'er en één directielid. Op onze website www.gbsdewierde.nl vindt u de namen, mailadressen en een foto van de teamleden. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven ernaar om maximaal twee leerkrachten voor één groep te hebben. De meeste groepen hebben twee leerkrachten, die als duo samen verantwoordelijk zijn voor de groep. Hoe de taken verdeeld zijn, verschilt per groep, afhankelijk van het aantal werkdagen van beide duo's. Bij ziekte dan wordt eerst de duo-leerkracht gevraagd te vervangen. Is dat niet mogelijk, dan vervangt één van de andere collega's. We hebben tot nu toe geen gebruik hoeven te maken van externe vervangingspools. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Gbs De Wierde telt acht groepen. We werken als basis nog met een leerstofjaarklassensysteem (waarbij leerlingen worden ingedeeld naar leeftijd in groepen), maar we vinden dat dit systeem de ontwikkeling van kinderen (= de bedoeling) niet mag belemmeren. Daarom kiezen we steeds vaker voor maatwerkoplossingen die groepsdoorbrekend zijn. Tijdens de talentmiddagen op vrijdagmiddag in de bovenbouw wordt sowieso groepsdoorbrekend gewerkt. 

De kleuters werken al grotendeels groepsdoorbrekend; ze zijn ingedeeld in twee combinatiegroepen 1/2. Hiervoor is al jaren geleden gekozen omdat kleuters zich heel sprongsgewijs ontwikkelen. Door een combinatiegroep te vormen kunnen kinderen als ze even niet meekomen met leeftijdsgenoten of juist sneller gaan af en toe aansluiten bij kinderen uit een andere groep. Een praktisch voordeel is dat er per jaar minder nieuwe kinderen in één groep instromen en de samenstelling van beide groepen evenwichtiger is.

Op gbs De Wierde streven we ernaar dat leerkrachten breed inzetbaar zijn. Speciale vakleerkrachten die zich exclusief richten op één van de vakken hebben we niet. Wel stimuleren we dat leerkrachten zich specialiseren op een deelterrein, om als coördinator/expert op een deelterrein  de doorgaande lijn voor een specifiek onderdeel te versterken en te bewaken en collega's inhoudelijk te adviseren en ondersteunen, zoals op het terrein van Taal/lezen, Rekenen, ICT, Cultuur, Gedrag/sociale vaardigheden en Sport.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We willen op onze school betekenisvol onderwijs geven. Dit brengt met zich mee dat we leerdoelen zoveel mogelijk geïntegreerd aanbieden en liefst zo weinig mogelijk in aparte 'vakken'. We werken daarom thematisch; in de vijf periodes in een jaar (van vakantie tot vakantie) werken de groepen aan vijf thema's.

De tijd die per groep besteed wordt aan verschillende leerdoelen verschilt per groep en is ook afhankelijk van de mate waarin de leerdoelen behaald worden. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een bij de groep passend aanbod.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We willen op onze school betekenisvol onderwijs geven. Dit brengt met zich mee dat we leerdoelen zoveel mogelijk geïntegreerd aanbieden en liefst zo weinig mogelijk in aparte 'vakken'. Alleen rekenen, lezen en spelling worden ook ‘los’ aangeboden. Dat gebeurt met name ‘s ochtends. We werken thematisch; in de vijf periodes in een jaar (van vakantie tot vakantie) werken de groepen aan vijf thema's. Het middagprogramma staat in de meeste groepen grotendeels in het teken van het thema. 

De tijd die per groep besteed wordt aan verschillende leerdoelen verschilt per groep en is ook afhankelijk van de mate waarin de leerdoelen behaald zijn/worden. De leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een bij de groep passend aanbod.


Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Een groeiend aantal ouders van onze school maakt gebruik van kinderopvang. In Winsum zijn verschillende Kindopvangsorganisaties, waar ouders gebruik van maken: Kinderopvang Calimero, Kids2B en Kinderopvang Het Hogeland. Een ander deel van de ouders maakt gebruik van gastouders voor de opvang van hun kinderen. In Winsum hebben ouders ruime keuze als het gaat om kinderopvang op loop- en fietsafstand van de school. Kinderopvang Calimero biedt sinds voorjaar 2021 buitenschoolse opvang aan op de locatie van gbs De Wierde. 

Onze school neemt deel aan het VVE-overleg waarin onderwijs en opvangorganisaties afspraken maken t.b.v. VVE.

Terug naar boven